I fase 2 har projektet afdækket og vurderet seks eksisterende beslutningsstøtteværktøjer på hæmofiliområdet. Formålet var at vurdere, om det nye koncept i projektet kan bygge på én af de eksisterende løsninger, eller om der skal udvikles en ny løsning fra bunden.

De eksisterende beslutningsstøtteværktøjer er blevet vurderet ud fra de behov hos bløderpatienter og klinikere, som blev afdækket i fase 1. Du kan læse rapport om behovene her

Sammenfatning af de vigtigste behov

 

 

 

Hvad viste review af løsninger på markedet?

Review viste, at ingen af de seks undersøgte beslutningsstøtteværktøjer helt imødekommer behovene eller er tilstrækkeligt brugervenlige. Desuden skønnes det at være for omfattende at få løsningerne passet ind i den telemedicinske infrastruktur.

Visualiseret overblik og værktøj til målrettet dialog

Det har især været vigtigt at kunne visualisere bløderpatienternes registreringer fx med grafer. Det kan bruges som grundlag for dialog mellem bløderpatienter og klinikere og kan understøtte bløderpatienternes egenmestring.

Behov for skræddersyet løsning

Der er behov for, at der bliver udviklet en skræddersyet løsning, som medtager de bedste elementer fra de 6 undersøgte løsninger, der har hver sine forcer og ulemper.

Den nye løsning skal også sikre, at patienternes egenmestring understøttes i form af godt overblik og let registrering med en passende detaljeringsgrad. 

Læs en sammenfatning af projektets review af 6 løsninger

Udvikler skræddersyet løsning