Informeret samtykke til behandling

Efter sundhedsloven må behandling ikke indledes eller fortsættes uden, at patienten har givet informeret samtykke.

Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side. Samtykke kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende og bør under alle omstændigheder fremgå af patientens journal.

Det informerede samtykke skal indhentes samtidigt med patientens accept af at deltage i et telemedicinsk behandlingsforløb.

Tavshedspligt, indhentning og videregivelse af oplysninger

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får adgang til under behandling af patienterne, herunder om helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger. Tavshedspligten gælder uanset om behandling foregår via telemedicin eller anden form for behandling.

Tavshedspligten gælder også uanset formen på oplysninger, eksempelvis tekster, billeder, prøvesvar osv.

Det skal sikres, at bestemmelserne om tavshedspligt og indhentning af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med behandling er overholdt. Se også kommunikation med patient 

Oplysninger relevante for det aktuelle behandlingsforløb

Om at videregive oplysninger

Hvordan defineres behandling?

Efter sundhedsloven omfatter behandling:

  • undersøgelse
  • diagnosticering
  • sygdomsbehandling
  • fødselshjælp
  • genoptræning
  • sundhedsfaglig pleje
  • forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Telemedicinsk behandling er omfattet af sundhedslovens behandlingsbegreb.