Ansøgeren skal være kommune(r), en klynge (jf. Sundhedsaftalen 2015-2018) eller en afdeling/institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland. Enkeltpersoner kan således ikke ansøge om denne type støtte fra Folkesundhed i Midten.

Forskningsprojektet skal falde indenfor et eller flere af følgende temaområder:

 • Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere lighed i sundhed

Ansøgningen skal indeholde en uddybende beskrivelse af, hvilke(t) af de tre temaområder forskningsprojektet tilhører.

I ansøgningen skal der endvidere være en særskilt beskrivelse af, hvordan projektet relaterer sig til Sundhedsaftalen 2015-2018.

Forskningsprojektet skal have udgangspunkt i en eller flere kommuner i Region Midtjylland, praksissektoren i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland.

I ansøgningen skal der være en beskrivelse af, hvor forskningsprojektet har sit udgangspunkt.

Forskningsprojektet skal indebære samarbejde på tværs af mindst to af følgende organisatoriske enheder: 1) Region Midtjylland, 2) praksisområdet, 3) kommunerne. Det indebærer, at medarbejdere fra mindst to af de nævnte enheder skal bidrage aktivt til forskningsprojektet. Det kan eksempelvis være gennem aktiv deltagelse i arbejds- og/eller styregrupper, der nedsættes som en del af forskningsprojektet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem de organisatoriske enheder.

Der skal være brugerinddragelse i forskningsprojektet, eksempelvis ved at brugere er repræsenteret i styregrupper mv.

Ansøgningen skal indeholder en beskrivelse af, hvordan brugere inddrages i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet skal omfatte samarbejde med et eller flere forsknings- og vidensmiljøer, som bedriver aktiv forskning. Forsknings- og vidensmiljøer kan eksempelvis være universitetsafdelinger og institutioner, der bedriver aktiv forskning på det område, som forskningsprojektet omhandler.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet.

Der skal være dokumenteret medfinansiering/ tilsagn om medfinansiering af forskningsprojektet fra andre end Folkesundhed i Midten. Bevillingsbrev(e) eller tilsagn om medfinansiering skal vedlægges ansøgningen.

Bevilgede midler fra Folkesundhed i Midten skal anvendes til dækning af udgifter, som afholdes efter 1. januar 2019.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal i øvrigt indeholde en beskrivelse af følgende:

 • Forskningsprojektets formål
 • Forskningsprojektets baggrund
 • Det forventede udbytte af forskningsprojektet
 • Den anvendte metode i forskningsprojektet
 • Dataanalyse og anvendelse af data
 • Tidsplanen for forskningsprojektet
 • Status for forskningsprojektet
 • Hvordan forskningsprojektets resultater skal formidles til kommunerne, praksissektoren og institutioner/afdelinger i Region Midtjylland.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal desuden indeholde følgende:

 • Referenceliste
 • CV for den/de ansvarlige for forskningsprojektet
 • CV for hovedvejleder, herunder en beskrivelse af hovedvejlederens erfaring inden for forskningsområdet, hvis der indgår et ph.d.-forløb i forskningsprojektet.
 • Budget for forskningsprojektet
 • Ledelseserklæring fra de involverede organisatoriske enheder (mindst 2), om at de støtter gennemførelse af projektet

Bedømmelse af ansøgninger

Ansøgninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Forskningsprojektets relevans for kommunerne og for Region Midtjylland
 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
 • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført, herunder tages der bl.a. hensyn til det faglige miljø, som projektet gennemføres i, ansøger(ne)s kompetencer til at gennemføre projektet og om der findes den fornødne videnskabelige vejledning.

Bedømmelse af ansøgningerne vil dels blive foretaget af Det videnskabelige bedømmelsesudvalg og dels af Prioriteringsudvalget i Folkesundhed. Folkesundhed i Midtens bestyrelse træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Hjælp til udformning af forskningsprojekt

Der kan søges om støtte til udformning af forskningsprojekt hos Folkesundhed i Midten. Ansøgningsskema samt nærmere beskrivelse af muligheden for hjælp, fremgår af dette link: Støtte til udformning af projektbeskrivelse.

Det anbefales endvidere, at læse ”Den danske kodeks for integritet i forskning”. (Efter vejledningen er publiceret, kan der være sket ændringer i lovgivningen. Ansøgerne bør derfor altid orientere sig i den aktuelle lovgivning.) 

Endelig står professor Claus Vinther Nielsen fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet til rådighed, såfremt der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer mv.