Folkesundhed i Midten forventes at have godt 2,5 mio. kr. til rådighed i 2020 til medfinansiering af forskning. Pga. ændring i udbetalingsprocessen for regionale ansøgere vil der også kunne søges midler for 2021, hvor der forventes at være et tilsvarende beløb.

Der ydes støtte til følgende: 

A. Forskningsprojekter, som er praksisnære og              anvendelsesorienterede.

Der ydes fortrinsvis støtte til forskningsprojekter, som gennemføres af postdoc-forskere. Der gives støtte i størrelsesordenen 500.000 kr. pr. ansøgning.

B. Udarbejdelse af protokol til ph.d.-forløb.

Der ydes støtte til lønudgifter til den person, der ønsker at gennemføre et ph.d.-projekt. Der kan maksimalt ydes støtte med 100.000 kr. pr. ansøgning.  

Ansøgningsfrist

For begge typer formål gælder, at ansøgningsfristen er:

Tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00.

Ansøgninger skal udarbejdes i Region Midtjyllands webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges det skema, der gælder for det formål, som man ønsker at søge om støtte til. 

Udfyldningen af skemaerne indebærer i visse tilfælde blandt andet, at CV for andre end ansøgerne skal indtastes, og at man skal relatere ansøgningen til Sundhedsaftalen 2019-2023. Ligeledes skal en række ledelsesrepræsentanter afgive erklæringer. Det anbefales derfor, at man starter arbejdet med ansøgningen i god tid før den 1. september.

Forskningsprojekterne og de kommende ph.d.-projekter skal hver især opfylde en række betingelser, som er nævnt nedenfor for hver type.

Bedømmelse af ansøgninger

Ansøgninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

  • Forskningsprojektets relevans for kommunerne og for Region Midtjylland
  • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
  • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført, herunder tages der bl.a. hensyn til det faglige miljø, som projektet gennemføres i, ansøger(ne)s kompetencer til at gennemføre projektet og om der findes den fornødne videnskabelige vejledning.
  • Hvordan resultaterne af forskningsprojektet kan anvendes i praksis samt hvordan projektet bidrager til udviklingen af forskningen inden for ansøgers forskningsområde på et nationalt og/eller et internationalt niveau.

Bedømmelse af ansøgningerne vil dels blive foretaget af Det videnskabelige bedømmelsesudvalg og dels af Prioriteringsudvalget i Folkesundhed. Folkesundhed i Midtens bestyrelse træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Hjælp til udformning af forskningsprojekt

Der kan søges om støtte til udformning af forskningsprojekt hos Folkesundhed i Midten. Ansøgningsskema samt nærmere beskrivelse af muligheden for hjælp, fremgår af dette link.

Det anbefales endvidere, at læse ”Den danske kodeks for integritet i forskning”. (Bemærk, at der kan være sket ændringer i lovgivningen efter publicering af vejledningen. Ansøgerne bør derfor altid orientere sig i den aktuelle lovgivning.) 

Endelig står forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen fra Koncern Kvalitet, Region Midtjylland til rådighed, såfremt der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer mv.