Ansøgeren skal være kommune(r), en klynge (jf. Sundhedsaftalen 2019-2023) eller en afdeling/institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland. Enkeltpersoner kan således ikke ansøge om denne type støtte fra Folkesundhed i Midten.

Forskningsprojektet skal falde inden for et eller flere af følgende temaområder fra sundhedsaftalens strategiske spor:

 • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene

Ansøgninger, der retter sig mod borgere med psykisk sygdom, er også meget velkomne.

Ansøgningen skal indeholde en uddybende beskrivelse af, hvilke(t) af temaområderne forskningsprojektet tilhører.

I ansøgningen skal der endvidere være en særskilt beskrivelse af, hvordan projektet relaterer sig til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Forskningsprojektet skal have udgangspunkt i en eller flere kommuner i Region Midtjylland, praksissektoren i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland.

I ansøgningen skal der være en beskrivelse af, hvor forskningsprojektet har sit udgangspunkt.

Forskningsprojektet skal indebære samarbejde på tværs af mindst to af følgende organisatoriske enheder: 1) Region Midtjylland, 2) praksisområdet, 3) kommunerne. Det indebærer, at medarbejdere fra mindst to af de nævnte enheder skal bidrage aktivt til forskningsprojektet. Det kan eksempelvis være gennem aktiv deltagelse i arbejds- og/eller styregrupper, der nedsættes som en del af forskningsprojektet.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem de organisatoriske enheder.

Der skal være brugerinddragelse i forskningsprojektet, eksempelvis ved at brugere er repræsenteret i styregrupper mv.

Ansøgningen skal indeholder en beskrivelse af, hvordan brugere inddrages i forskningsprojektet.

Forskningsprojektet skal omfatte samarbejde med et eller flere forsknings- og vidensmiljøer, som bedriver aktiv forskning. Forsknings- og vidensmiljøer kan eksempelvis være universitetsafdelinger og institutioner, der bedriver aktiv forskning på det område, som forskningsprojektet omhandler.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet.

Der skal være dokumenteret medfinansiering/ tilsagn om medfinansiering af forskningsprojektet fra andre end Folkesundhed i Midten. Bevillingsbrev(e) eller tilsagn om medfinansiering skal vedlægges ansøgningen.

Bevilgede midler fra Folkesundhed i Midten skal anvendes til dækning af udgifter, som afholdes efter 1. januar 2021.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal i øvrigt indeholde en beskrivelse af følgende:

 • Forskningsprojektets formål
 • Forskningsprojektets baggrund
 • Det forventede udbytte af forskningsprojektet
 • Den anvendte metode i forskningsprojektet
 • Dataanalyse og anvendelse af data
 • Tidsplanen for forskningsprojektet
 • Status for forskningsprojektet
 • Hvordan forskningsprojektets resultater skal formidles til kommunerne, praksissektoren og institutioner/afdelinger i Region Midtjylland.

Hvis ansøgningen er en del af et større eller længerevarende projekt, så beskriv følgende:

 • Formålet med det større projekt samt dets status (kort beskrivelse)
 • Hvordan det foreslåede delprojekt passer ind i formålet og fremdriften af det større projekt samt bidrager til det større projekts succes
 • Beskriv det arbejde, der vil blive udført som en del af det foreslåede delprojekt.

For at vurdere den videnskabelige kvalitet er det er vigtigt, at du tydeligt angiver, hvordan resultaterne af dit projekt kan anvendes i praksis. Og hvordan projektet bidrager til udviklingen af forskningen inden for dit forskningsområde på et nationalt og/eller et internationalt niveau.

Som en del af introduktionen bedes du skrive et kort summary på maksimalt seks bullits: Tre bullits der dækker, hvad der er kendt viden inden for emnet, og tre bullits der beskriver, hvad det pågældende studie vil tilføje af viden.

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal desuden indeholde følgende:

 • Referenceliste
 • CV for den/de ansvarlige for forskningsprojektet
 • CV for hovedvejleder, herunder en beskrivelse af hovedvejlederens erfaring inden for forskningsområdet, hvis der indgår et ph.d.-forløb i forskningsprojektet.
 • Budget for forskningsprojektet
 • Ledelseserklæring fra de involverede organisatoriske enheder (mindst 2), om at de støtter gennemførelse af projektet

Det er vigtigt, at der indhentes ledelseserklæring fra mindst to af de involverede organisatoriske enheder (Region Midtjylland, praksissektor og/eller kommune) om, at de støtter gennemførelse af projektet. Man kan ikke i ansøgningen erstatte en ledelseserklæring fra et af ovennævnte organisatoriske enheder (Region, kommune og/eller praksisområde) med fx et universitet. Derfor er det vigtigt at have disse formalia på plads i god tid inden deadline for ansøgning.

Bedømmelse af ansøgninger

Ansøgninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Forskningsprojektets relevans for kommunerne og for Region Midtjylland
 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
 • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført, herunder tages der bl.a. hensyn til det faglige miljø, som projektet gennemføres i, ansøger(ne)s kompetencer til at gennemføre projektet og om der findes den fornødne videnskabelige vejledning.
 • Hvordan resultaterne af forskningsprojektet kan anvendes i praksis, samt hvordan projektet bidrager til udviklingen af forskningen inden for ansøgers forskningsområde på et nationalt og/eller et internationalt niveau.

Bedømmelse af ansøgningerne vil dels blive foretaget af Det videnskabelige bedømmelsesudvalg og dels af Prioriteringsudvalget i Folkesundhed. Folkesundhed i Midtens bestyrelse træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Hjælp til udformning af forskningsprojekt

Der kan søges om støtte til udformning af forskningsprojekt. Ansøgningsskema samt nærmere beskrivelse af muligheden for hjælp, fremgår af dette link.

Det anbefales endvidere, at læse ”Den danske kodeks for integritet i forskning”. (Bemærk, at der kan være sket ændringer i lovgivningen efter publicering af vejledningen. Ansøgerne bør derfor altid orientere sig i den aktuelle lovgivning.) 

Endelig står forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen fra Koncern Kvalitet, Region Midtjylland til rådighed, såfremt der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer mv.