Ansøgeren skal være den person, som ønsker at gennemføre et ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektet skal falde indenfor et eller flere af følgende temaområder fra sundhedsaftalens strategiske spor:

 • Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 • Mere sundhed for pengene

Ansøgninger, der retter sig mod borgere med psykisk sygdom, er også meget velkomne.

Ansøgningen skal indeholde en uddybende beskrivelse af, hvilke(t) af temaområderne ph.d.-projektet tilhører.

I ansøgningen skal der endvidere være en særskilt beskrivelse af, hvordan ph.d.-projektet relaterer sig til Sundhedsaftalen 2019-2023.

Ph.d.-projektet skal have udgangspunkt i en eller flere kommuner i Region Midtjylland, praksissektoren i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland.

I ansøgningen skal der være en beskrivelse af, hvor ph.d.-projektet har sit udgangspunkt.

Ledelsen for de(n) afdeling(er)/institution(er), hvor ph.d.-projektet har sit udgangspunkt, skal anbefale gennemførelse af ph.d.-projektet.

Ph.d.-projektet skal indebære samarbejde på tværs af mindst to af følgende organisatoriske enheder: 1) Region Midtjylland, 2) praksisområdet, 3) kommunerne. Det indebærer, at medarbejdere fra mindst to af de nævnte enheder skal bidrage aktivt til ph.d.-projektet. Det kan eksempelvis være gennem aktiv deltagelse i arbejds- og/eller styregrupper, der nedsættes som en del af ph.d.-projektet. 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af samarbejdet mellem de organisatoriske enheder.

Der skal være brugerinddragelse i ph.d.-projektet, eksempelvis ved at brugere er repræsenteret i styregrupper mv.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan brugere inddrages i ph.d.-projektet.

Ansøgeren skal have de fornødne kompetencer til at kunne gennemføre et ph.d.-projekt. Den forventede universitære hovedvejleder skal anbefale, at ansøgeren påbegynder et ph.d. forløb.

Bevilgede midler fra Folkesundhed i Midten kan kun anvendes til dækning af lønudgifter til ansøgeren efter 1. januar 2021.

Ansøgninger om støtte til udarbejdelse af ph.d.-protokol skal i øvrigt indeholde følgende:

 • En beskrivelse af det kommende ph.d.-projekt
 • En særskilt beskrivelse af den forventede dataanalyse og anvendelsen af data i det kommende ph.d.-projekt
 • CV for ansøger
 • CV for ph.d.-projektets hovedvejleder, som indeholder en beskrivelse af hovedvejlederens kompetencer inden for forskningsområdet

Hvis ansøgningen er en del af et større eller længerevarende projekt, så beskriv følgende:

 • Formålet med det større projekt samt dets status (kort beskrivelse)
 • Hvordan det foreslåede delprojekt passer ind i formålet og fremdriften af det større projekt samt bidrager til det større projekts succes
 • Beskriv det arbejde, der vil blive udført som en del af af det foreslåede delprojekt.

For at vurdere den videnskabelige kvalitet er det er vigtigt, at du tydeligt angiver, hvordan resultaterne af dit projekt kan anvendes i praksis. Og hvordan projektet bidrager til udviklingen af forskningen inden for dit forskningsområde på et nationalt og/eller et internationalt niveau.

Som en del af introduktionen bedes du skrive et kort summary på maksimalt seks bullits: tre bullits der dækker, hvad der er kendt viden inden for emnet og tre bullits der beskriver, hvad det pågældende studie vil tilføje af viden.

Bedømmelse af ansøgninger

Ansøgninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Forskningsprojektets relevans for kommunerne og for Region Midtjylland
 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
 • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført, herunder tages der bl.a. hensyn til det faglige miljø, som projektet gennemføres i, ansøger(ne)s kompetencer til at gennemføre projektet og om der findes den fornødne videnskabelige vejledning.
 • Hvordan resultaterne af forskningsprojektet kan anvendes i praksis samt hvordan projektet bidrager til udviklingen af forskningen inden for ansøgers forskningsområde på et nationalt og/eller et internationalt niveau.

Bedømmelse af ansøgningerne vil både blive foretaget af det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg og af Prioriteringsudvalget i Folkesundhed i Midten. Folkesundhed i Midtens bestyrelse træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Hjælp til udformning af forskningsprojekt

Der kan søges om støtte hos Folkesundhed i Midten til at udforme et forskningsprojekt . Ansøgningsskema samt nærmere beskrivelse af muligheden for hjælp, fremgår af dette link.

Det anbefales endvidere, at læse ”Den danske kodeks for integritet i forskning”. (Bemærk, at der kan være sket ændringer i lovgivningen efter publicering af vejledningen. Ansøgerne bør derfor altid orientere sig i den aktuelle lovgivning.)

Endelig står forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen fra Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, til rådighed, hvis der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer mv.