Folkesundhed i Midten forventes at have ca. kr. 5 mio. til uddeling i 2021 til medfinansiering af forskning fra 1. januar 2022.

Der ydes støtte til følgende: 

A. Tværsektorielle forskningsprojekter, som er praksisnære og anvendelsesorienterede

Der ydes fortrinsvis støtte til forskningsprojekter, som gennemføres af postdoc-forskere. Der gives støtte i størrelsesordenen kr. 500.000 pr. ansøgning.

B. Udarbejdelse af protokol til ph.d.-forløb

Der ydes støtte til lønudgifter til den person, der ønsker at gennemføre et tværsektorielt ph.d.-projekt. Der kan maksimalt ydes støtte med kr. 100.000 pr. ansøgning.  

Ansøgningsfrist

For begge typer formål gælder, at ansøgningsfristen er:

Onsdag den 1. september 2021 kl. 12.00.

Ansøgninger skal udarbejdes i Region Midtjyllands webbaserede ansøgningssystem.

I ansøgningssystemet vælges det skema, der gælder for det formål, som man ønsker at søge om støtte til.

NB! Der er åbnet op for ansøgningsrunde i efond den  7. april 2021.

Udfyldningen af skemaerne indebærer i visse tilfælde blandt andet, at CV for andre end ansøgerne skal indtastes, og at man skal relatere ansøgningen til Sundhedsaftalen 2019-2023. Ligeledes skal en række ledelsesrepræsentanter afgive erklæringer. Det anbefales derfor, at man starter arbejdet med ansøgningen i god tid før den 1. september.

Forskningsprojekterne og de kommende ph.d.-projekter skal hver især opfylde en række betingelser, som er nævnt nedenfor for hver type.

Bedømmelse af ansøgninger

Ansøgninger, som opfylder de ovennævnte betingelser, vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

  • Forskningsprojektets relevans for kommunerne og for Region Midtjylland
  • I hvilket omfang forskningsprojektet bygger på et tværsektorielt samarbejde
  • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
  • Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemfør. Der tages bl.a. hensyn til det faglige miljø, som projektet gennemføres i, ansøger(ne)s kompetencer til at gennemføre projektet og om der findes den fornødne videnskabelige vejledning.
  • Hvordan resultaterne af forskningsprojektet kan anvendes i praksis samt hvordan projektet bidrager til udviklingen af forskningen inden for ansøgers forskningsområde på et nationalt og/eller et internationalt niveau.

Bedømmelse af ansøgningerne vil både blive foretaget af det Videnskabelige Bedømmelsesudvalg og af Prioriteringsudvalget i Folkesundhed. Folkesundhed i Midtens bestyrelse træffer endelig beslutning om, hvilke ansøgninger der skal imødekommes.

Hjælp til udformning af forskningsprojekt

Der kan søges om støtte hos Folkesundhed i Midten til at udforme et forskningsprojekt. Ansøgningsskema samt nærmere beskrivelse af muligheden for hjælp, fremgår af dette link.

Det anbefales endvidere, at læse ”Den danske kodeks for integritet i forskning”. (Bemærk, at der kan være sket ændringer i lovgivningen efter publicering af vejledningen. Ansøgerne bør derfor altid orientere sig i den aktuelle lovgivning.) 

Endelig står forskningschef Camilla Palmhøj Nielsen fra Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, til rådighed, hvis der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer mv.