Region Midtjylland kan godkende videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler og andre systemer, der supplerer patientjournalen, til brug for forskning, statistik eller planlægning, jf. sundhedslovens § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1.

I følgende situationer kræver videregivelse af patientjournaloplysninger ikke godkendelse fra Region Midtjylland:

  • Patienterne har givet skriftligt samtykke til videregivelsen af patientjournaloplysningerne til et konkret forskningsprojekt, jf. sundhedslovens § 43, stk. 1.
  • Videnskabsetisk Komite har meddelt tilladelse til det konkrete sundhedsvidenskabelige eller sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekt efter lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, jf. sundhedsloven § 46, stk. 1.
  • Indhentning af oplysninger efter sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2 til brug for kvalitetssikring eller udvikling.

 

Hvis du har fået en godkendelse fra Videnskabsetisk Komité eller Region Midtjylland til videregivelse af journaloplysninger ifm. et forskningsprojekt, er der også mulighed for selv at indhente oplysninger med en tilladelse fra  hospitalsledelsen.

Hospitalsledelsen kan give tilladelse til, at en autoriseret sundhedsperson, der er ansat i sundhedsvæsenet, kan indhente oplysninger til et af ovenstående projekter. Det godkendte forskningsprojekt, skal gennemføres som led i den autoriserede sundhedspersons ansættelse i sundhedsvæsenet.  

Hospitalsledelsen kan også give tilladelse til, at en anden person, der efter lovgivningen er underlagt tavshedspligt, kan yde teknisk bistand til den autoriserede sundhedsperson i forbindelse med indhentning af oplysningerne.

Ovenstående gælder kun for forskere som er ansat i Region Midtjylland. Forskere uden for regionen skal forsat have videregivet oplysningerne.

Ansøgningen om tilladelse til opslag skal sendes til den funktion på din hospitalsenhed, som sørger for tilladelsen. Der er udarbejdet en skabelon til ansøgning - se link nedenfor. 

Opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer, regional retningslinje

Region Midtjylland
Regionssekretariatet
Juridisk kontor
Skottenborg 26
DK-8800 Viborg

Tel: +45 7841 0183

Mailadresse

Sekretariatet holder juleferie fra
og med 23. december 2021.
Er tilbage mandag den 3. januar 2022. 

 

Ansatte:

Lena Danvøgg
Juridisk specialkonsulent
Tlf 7841 0182

Majken Kjær Mathiesen
Juridisk konsulent
Tlf. 7841 0187

Shanna Majland-Munch
Juridisk konsulent
Tlf 7841 0181

Mia Hylling Sørensen
Juridisk konsulent
Tlf: 4022 1013

Anne-Marie Eybye
Sekretær
Tlf 7841 0184

Helle Nikkel
Sekretær
Tlf 7841 0186