Tildeling af midler

Region Midtjyllands Praksisforskningsfond udbyder i foråret et antal korterevarende stipendier på op til 100.000 kr. Stipendierne kan søges til dækning af lønudgifter i forbindelse med korterevarende forløb, som fx opstart af ph.d.-projekter, udlandsophold med henblik på erhvervelse af særlig ekspertise, frikøb fra normalt arbejde med henblik på heltidsforskning.

Stipendierne kan søges til projekter inden for alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres i eller i samarbejde med praksissektoren. Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at der i projekterne indgår en relation til en eller flere kommuner i regionen. 

Ved fordeling af midler fra forskningsfonden lægges der vægt på følgende:

  • forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
  • forskningsprojektets relevans for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland - se evt. fondens forskningsprogram.
  • forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført

De støtteberettigede aktiviteter i Praksisforskningsfonden er begrænset til løn til videnskabeligt personale, herunder mulighed for frikøb fra klinisk arbejde, udlandsophold m.v. Alle øvrige udgifter forbundet med forskningen, fx overhead, apparatur, medicin, sekretærbistand el. lign. forventes dækket af ansøger.

Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Praksisforskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Praksisforskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Praksisforskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales.

Stipendiet kan udgøre fuldtidslønindtægt eller supplere anden lønindtægt op til fuldtidsbeskæftigelse. Stipendiet kan således ikke udbetales samtidig med anden lønindtægt for fuldtidsbeskæftigelse, herunder SU, barselsdagpenge eller lignende.

Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningen, og skal senest være brugt 1 år efter bevillingstilsagnet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte forskningsfondens administration for tilladelse til at ændre perioden.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til forskningsfonden indsendes via efond. Ansøgningen indsendes ved at trykke "Send ansøgning" i efond.

Ansøgningerne vil blive vurderet af fondens videnskabelige bedømmelsesudvalg samt af Prioriteringsudvalget for Praksisforskningsfonden.

Svar på ansøgningerne forventes udsendt i juni.

OBS: Ansøgninger, der ikke opfylder de nævnte krav, vil ikke blive behandlet. Bilag, der eftersendes, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Dét skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

  1. Beskrivelse af projektet (max 19.200 karakterer) på dansk eller engelsk)

  2. Tilsagn fra den afdeling/institution, hvor forskningsprojektet gennemføres (gøres digitalt via efond) – eller beskrivelse af forskningsmiljøet, hvor projektet tænkes forankret.

  3. Budget for projektet, specificeret på relevante budgetposter.

  4. CV for ansøger (Max. 4.800 karakterer, svarende til max ca. 2 normalsider pr. CV).