Tildeling af midler

Forskningsmidlerne kan søges til dækning af lønudgifter i forbindelse med ph.d.-projekter og udlandsophold med henblik på erhvervelse af særlig ekspertise. Der kan også være tale om frikøb fra normalt arbejde med henblik på heltidsforskning mm.

Midlerne kan søges til projekter inden for alle sundhedsvidenskabelige forskningsområder, der har udgangspunkt i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres i eller i samarbejde med praksissektoren. Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at der i projekterne indgår en relation til en eller flere kommuner i regionen. 

Ved fordeling af midler fra forskningsfonden lægges der vægt på følgende:

  • forskningsprojektets videnskabelige kvalitet
  • forskningsprojektets relevans for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland (se evt. fondens forskningsprogram)
  • forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført

Puljen til ph.d.-projekter og lignende længerevarende forskningsprojekter gives til medfinansiering af forskningsprojekter og forskerstillinger, der skal således som minimum være ansøgt om støtte fra andre.
Puljen til ph.d.-projekter og lignende længerevarende forskningsprojekter gives udelukkende til løn til videnskabeligt personale. Der gives således ikke midler til overhead, apparatur eller medicin, sekretærbistand, patientbefordring eller lignende.

Praksisforskningsfonden yder maksimalt støtte på 100.000 kr. pr. ansøgning til korterevarende stipendier og i størrelsesordenen 500.000 kr. til længerevarende forskningsprojekter. Der kan også tildeles delbeløb af det ansøgte beløb.

Bevillingen skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis bevillingen ikke kan benyttes i den angivne periode, skal bevillingen som udgangspunkt tilbagebetales til forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal ansøger inden ændringen i perioden kontakte forskningsfondens administration for tilladelse til at ændre perioden.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til forskningsfonden indsendes via efond: https://www.efond.dk/ansogning/index2.php?fondnr=63

Ansøgningen indsendes ved at trykke "Send ansøgning" i efond.

Ansøgningerne vil blive vurderet af fondens videnskabelige bedømmelsesudvalg og af Prioriteringsudvalget for Praksisforskningsfonden.

Svar på ansøgningerne forventes udsendt i juni.

OBS: Ansøgninger, der ikke opfylder de nævnte krav, vil ikke blive behandlet. Bilag, der eftersendes, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Dét skal ansøgningen indeholde

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

  1. Projektbeskrivelse på max 19.200 karakterer (ekskl. forside og referencer, men inkl. bilag). Beskrivelsen kan være på dansk eller engelsk. Søges der om medfinansiering til et projekt, herunder ph.d.-projekter, medsendes en projektbeskrivelse. Søges der midler til lønudgifter til forskerstillinger, medsendes en forskningsplan over de forskningsaktiviteter, der forventes gennemført med finansiering fra Praksisforskningsfonden, herunder tidsplan for gennemførelsen af aktiviteterne.

  2. Budget for forskningsprojektet, som er specificeret på relevante budgetposter, også de som ikke forventes finansieret af Praksisforskningsfonden. Som minimum skal budgettet specificeres på 1) lønudgifter til videnskabeligt personale, 2) lønudgifter til ikke-videnskabeligt personale og 3) øvrige driftsudgifter. Strækker forskningsprojektet sig over flere år, skal budgettet desuden opdeles på de pågældende år.

  3. CV for ansøger, samt for øvrige der søges lønmidler til (max. 4.800 karakterer, svarende til max ca. 2 normalsider pr. CV).