Praksisforskningsfonden udmønter sine midler i et sammenhængende forskningsprogram.
Forskningsprogrammer fastlægges for 2-3 år af gangen med mulighed for løbende justeringer.

Praksisforskningsfonden støtter forskning, som med afsæt i Triple Aim-metoden, undersøger, hvordan hovedsporene fra den vedtagne regionale sundhedsplan (”På patientens præmisser”, ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed”, og ”Kvalitet – hver gang på den rigtige måde”), samt hovedspor i den kommende praksisplan kan udvikles ift. praksisområdet.
Desuden er det afgørende, at forskningen indeholder overvejelser om, hvorledes succesfulde resultater implementeres.

Du kan læse mere om Triple Aim i:

Triple Aim-metoden drejer sig grundlæggende om:

 1. at skabe høj kvalitet i den samlede sundhedsydelse
 2. at fremme befolkningens sundhedstilstand
 3. at reducere de samlede sundhedsomkostninger pr. borger

Alle tre elementer er i fokus.

Du kan læs mere om Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013(pdf) i planen.

Forskningsprogram 2014-2016

Praksisforskningsfondens forskningsprogram 2014-2016 har spørgsmål, der retter sig mod tre hovedspor i Sundhedsplanen:

På patientens præmisser

 • Hvordan kan der arbejdes på en kulturændring på praksisområdet, så patienten opnår mere indflydelse på egen situation?
 • Hvordan tager praksisområdet sig bedst af de sårbare patienter?
 • Hvordan udvikles nye redskaber for målrettet kommunikation mellem praksis og patient, hvor patientens egne ressourcer maksimalt inddrages?
 • Hvordan kan telemedicinske løsninger fungere med udgangspunkt i praksisområdet?
 • Hvordan kan der arbejdes med at mindske ulighed i sundhed på praksisområdet og i et tværsektorielt perspektiv?

Patientressourcer

 • Viden om, hvordan patientressourcer identificeres og udnyttes.
 • Viden om, hvordan patienten efterlever den aftalte behandling.
 • Kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og patient.

Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed

 • Hvilke redskaber skal udvikles for at arbejde systematisk med patientrettet forebyggelse og tidlig opsporing af sygdomsrisiko?
 • Hvordan udvikler vi en fælles populationstilgang?
 • Hvad skal der til for at sætte nye organisationsformer i spil i det tværsektorielle samarbejde?
 • Hvilke redskaber og organisationsformer skal udvikles i forhold til praksisområdet med henblik på at tage bedst hånd om patienter med multisygdom?
 • Hvordan får vi skabt effektive patientforløb monitoreret via tværgående data?
 • Hvordan kan der på praksisområdet fokuseres på forebyggelige (gen)indlæggelser?
 • Hvordan placeres opgaverne det rigtige sted?
 • Hvordan tages der bedst hånd om patienter med multisygdom?
 • Hvordan undgås forebyggelige indlæggelser?

 • Udvikling af grundlag for opgaveflytning fra det specialiserede område til praksisområdet og fra praksisområdet til kommuner, patienter og andre aktører.

Kvalitet – hver gang på den rigtige måde

 • Hvordan kan praksis arbejde systematisk med en kvalitetsudviklingskultur baseret på kliniske retningslinjer og brug af kliniske data?

 • Udvikling af metoder, der kan mindske behandlingsvariation og sikre mod over- og underbehandling?
 • Effektiv implementering af kvalitetsudviklingstiltag på praksisområdet – Hvad fremmer, og hvad hindrer effektiv implementering?
 • Forskning i drift, styring og udvikling af et effektivt sundhedsvæsen med fokus på praksisområdet .