Region Midtjylland har i januar 2020 lanceret en regional strategi for forskning på sundhedsområdet.

Strategien har et bredt perspektiv med fokus på at understøtte det samlede sundhedsvæsen og med særlig vægt på at adressere de store sundhedsudfordringer som multisygdom, ulighed i sundhed og patientforløb, der går på tværs af sektorer og fagområder. Der er i strategien stor opmærksomhed på betydningen af internationale samarbejdsrelationer, og hvordan øget internationalisering af forskningen kan bidrage til at løfte området. Samtidig understreges vigtigheden af et fortsat tæt samarbejde med Aarhus Universitet og øvrige samarbejdsparter.

Forskningsstrategien tager afsæt i en antagelse om, at forskning, uddannelse og klinik/praksis hænger uløseligt sammen, og at de tre områder tilsammen udgør grundlaget for et effektivt og evidensbaseret sundhedsvæsen. Grundlæggende for indsatsen er, at den forskning, der udføres i det regionale sundhedsvæsen, i sidste ende skal komme borgerne til gavn. Visionen er, at der i alle regionale enheder foregår forskning på højt niveau, som bidrager til fortsat udvikling af et evidensbaseret sundhedsvæsen til gavn for borgerne.

Indsatsområder og prioriterede forskningsområder

Strategien beskriver syv strategiske indsatsområder og fire prioriterede forskningsområder, som Region Midtjylland vil have særlig fokus på i de kommende år.


Strategiske indsatsområder

 • Patientinvolvering
 • Ledelse og organisering
 • Kompetencer
 • Forskningsmiljø
 • Samarbejde
 • Finansiering
 • Formidling og implementering af ny vide


Prioriterede forskningsområder

 • Klinisk forskning
 • Forskning i forebyggelse, rehabilitering og sundhedstjeneste
 • Forskning i personlig medicin
 • Forskning i folkesygdomme

Implementering

Det er afgørende, at målsætningerne beskrevet i strategien følges op af konkret handling. Der er nedsat en implementeringsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra de forskellige regionale enheder og relevante stabsafdelinger, som har ansvar for at udarbejde en konkret handlingsplan for realisering af strategien.