Fakta

Støtte til forskningsprojekter og forskerstillinger gives til

 • lønmidler til forskere, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs.
 • lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter.

Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb til forskningsfonden for at opnå den bedste samlede fordeling af forskningsfondens midler.

Forskningsfonden finansierer ikke professorhonorarer.

Der gives udelukkende midler til løn til videnskabeligt personale - videnskabeligt personale forstås som personer, der ved publikation i videnskabelige tidsskrifter fremgår af forfatterlisten og opfylder International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) anbefalinger for forfatterskaber.

Medfinansiering

Der skal foreligge en betydelig medfinansiering fra minimum én anden part eller være ansøgt herom på ansøgningstidspunktet. Hvis forskningsprojektets samlede budget indeholder andre væsentlige poster udover lønmidler, kan lønmidlerne fuldt ud finansieres af Forskningsfonden.

Såfremt der ikke opnås betydelig medfinansiering fra anden side, så bortfalder bevillingen fra Forskningsfonden.

Medfinansieringen fra andre kan være til alle dele af det samlede budget for forskningsprojektet.

Rimeligheden i medfinansieringens størrelse vurderes ud fra forskningsprojektets samlede budget, karakteren af budgetposterne og de øvrige kilder til finansiering.

Hvem kan ansøge?

 • Personer der udfører forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland
 • Ansøger skal i projektperioden som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed i Region Midtjylland.
 • Ansøger skal være den der aflønnes af bevillingen.
 • Der kan kun indsendes én ansøgning pr. person pr. ansøgningsrunde.
 • Personer der arbejder med samme projekt og som ønsker at søge midler hertil i samme ansøgningsrunde, skal tydeligt angive i ansøgningen at flere ansøgninger omhandler samme projekt, samt angive navnene på de øvrige ansøgere.
 • Ansøger skal som minimum være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet.
 • Ansøger skal have publiceret mindst én peer reviewed artikel.
 • Såfremt der bevilges penge til post.doc. kan disse først tages i brug, når forskeren har erhvervet sin ph.d. samt er bedømt kvalificeret som post.doc

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

 • Kort projektbeskrivelse på dansk, maksimalt 2.400 tegn.
 • Projektbeskrivelse eller beskrivelse af forskningsplan maksimalt 19.200 tegn:
  • Søges der om medfinansiering til et projekt, herunder ph.d.-projekter, skal projektet beskrives. Søges der midler til medfinansiering til forskerstillinger beskrives forskningsplanen indeholdende de forskningsaktiviteter, der forventes gennemført med finansiering fra Forskningsfonden, herunder tidsplan for gennemførelsen af aktiviteterne.
  • Referenceliste er ikke inkluderet i det maksimale antal tegn.
  • Beskrivelsen må være på dansk eller engelsk.
 • CV for ansøger, maksimalt 4.800 tegn.
 • Publikationsliste
  • Maksimalt 20 publikationer
  • På publikationslisten ønskes seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret.
 • Ansøger skal redegøre for hvilke tilladelser dataindsamlingen fordrer samt om projektet kræver godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.

Lønudgifter kan omfatte alle udgifter, herunder også ansættelsesstedets udgifter til pension, feriegodtgørelse, barselspulje mv. Det anbefales, at ansættelsesstedets lønafdeling kontaktes.

Lønomkostningen kan fremskrives med op til 3 procent pr. år.

Under feltet "detaljer" i budgetskemaet i efond skal beskæftigelsesdecimalen eller antallet af måneder specificeres.

Der findes et hjælpeskema til budgetlægning på forskningsfondens hjemmeside.

Ekstra materiale – materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår.
Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt.

Vedr. lønudgifter og budget

Lønudgifter kan omfatte alle udgifter, herunder også ansættelsesstedets udgifter til pension, feriegodtgørelse, barselspulje mv. (Det anbefales, at ansættelsesstedets lønafdeling kontaktes).

Lønomkostningen kan fremskrives med op til 3 procent pr. år.

Under feltet "detaljer" i budgestskemaet i efond skal beskæftigelsesdecimalen eller antallet af måneder angives.

Du kan hente et hjælpeskema til budgetlægning her.

Ansøgeren afgør selv om år i budgetskemaet skal være projektår eller kalenderår. Det skal være tydeligt om der er tale om kalenderår eller projektår.

Ansøgningsprocedure

Inden udarbejdelse af en ansøgning skal potentielle ansøgere kontakte den øverste ledelse på det hospital eller den enhed i Region Midtjylland, hvor forskningen forventes at foregå, for at afdække, hvorvidt forskningsprojektet er af en sådan karakter, at ledelsen ønsker at prioritere projektet.

Ansøgningen udarbejdes i dialog mellem ansøgeren og dennes ledelse.

Ansøgninger til forskningsfonden indsendes via efond.

Find aktuel ansøgningsfrist her. Se Forskningsfondens hjemmeside for den aktuelle dato samt klokkeslæt.

Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse.

Bedømmelsesprocedure inkl. hospitalets/enhedens forpligtelser

Ansøgningerne vurderes i første omgang af ledelsen på det hospital eller den enhed i  Region Midtjylland, hvor forskningen finder sted.

Hospitalerne/enhederne modtager ansøgningerne fra Forskningsfondens administration eller tildeles adgang til disse via efond kort efter ansøgningsfristen i september .

Hospitalerne/enhederne har to forpligtelser i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne:

 1. sikring af at ansøgningerne lever op til kravene til formalia, herunder kravet om medfinansiering
 2. vurdering af, hvilke ansøgninger der skal sendes videre til bedømmelse i Prioriteringsudvalget.

Fortolkningen af kravet om medfinansiering er beskrevet tidligere i administrationsgrundlaget. Yderligere skal enhederne sikre, at alle de kravspecifikationer der fremgår af det elektroniske ansøgningssystem opfyldes, herunder korrekt angivelse af periode for brug af bevillingen, ledelsens støtte til forskningen, fyldestgørende og forståeligt budget mv.

Vurderingen og udvælgelsen af hvilke ansøgninger, der skal sendes videre til bedømmelse i Prioriteringsudvalget, skal være begrundet i Region Midtjyllands strategi for forskning på sundhedsområdet og i enhedens forskningsstrategi/forskningsprofil. Eneste andet kriterium for ledelsernes vurdering er den videnskabelige kvalitet af ansøgningen og projektet, herunder muligheden for at gennemføre projektet.

Ledelserne meddeler ansøgerne, hvis deres projekt ikke sendes til bedømmelse i Prioriteringsudvalget.

Ledelserne opfordres til at være realistiske i forhold til det antal ansøgninger, der skal indgå i det samlede ansøgerfelt, og den samlede sum, der ansøges om.

De indsendte ansøgninger behandles som sidestillede.

Hospitalerne/enhederne skal senest september/oktober meddele Forskningsfondens administration, hvilke ansøgninger der ønskes behandlet i Prioriteringsudvalget. Den eksakte dato oplyses, når opslaget om Forskningsfonden annonceres pr. mail til hospitalerne/enhederne. Der vil inden  den omtalte dato i begrænset omfang være mulighed for at foretage ændringer i ansøgninger på forespørgsel fra hospitalet/enheden.

Herefter bedømmes ansøgningerne af Prioriteringsudvalget.

Prioriteringsudvalget

Prioriteringsudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og ud fra ansøgerfeltet og beløb til uddeling foreslå den bedst mulige fordeling af midlerne.

Prioriteringsudvalget har følgende sammensætning:

 • Vicedirektøren for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland (formand)
 • Institutlederen for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
 • Institutlederen for Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Prodekan for forskning, Aarhus Universitet
 • 3 professorer eller prodekaner fra Aarhus Universitet udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet
 • 2 institutledere fra sundhedsvidenskabelige institutter på andre universiteter udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet

Bedømmelseskriterier

Ansøgningerne vil blive bedømt inden for to kategorier:

 • Forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter
 • Forskerstillinger

Ved vurdering af ansøgninger indgår følgende overordnede bedømmelseskriterier:

 • Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningens design og metode skal have en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og skal opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde projektet vedrører.
 • Forskningens relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra forskningen skal forventes at kunne anvendes på sundhedsområdet i Region Midtjylland.
 • Forskningens mulighed for at blive gennemført. Her vurderes det, om der er afsat tilstrækkelige ressourcer, herunder tidsmæssige ressourcer til gennemførelse af forskningen, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. 
 • Forskningens resultat. Forskningen skal kunne bidrage med ny og relevant viden til det givne forskningsområde.

Yderligere skal Prioriteringsudvalget inddrage følgende i deres bedømmelser og i prioriteringen:

 • Nye og for Region Midtjylland strategisk vigtige forskningsområder prioriteres højt. Herunder emner fra regionens sundhedsplan, emner med nationalt fokus og emner, hvor Region Midtjylland har en særlig national status.
 • Forskning, der går på tværs af hospitaler og enheder i Region Midtjylland, prioriteres højt.
 • Innovative og videnskabeligt banebrydende tiltag prioriteres højt.

Regler ved tilsagn om støtte

 • Støtte udbetales som et samlet beløb til den enhed i Region Midtjylland, forskningsprojektet er tilknyttet.
 • Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges pr. 1. januar efterfølgende år.
 • Bevillingen skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis bevillingen ikke kan benyttes i den angivne periode, skal bevillingen som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden.
 • Hvis bevillingen ikke kan benyttes i den angivne periode, skal bevillingen som udgangspunkt tilbagebetales til forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald SKAL ansøger kontakte Forskningsfondens administration INDEN den angivne periodes start for tilladelse til at ændre perioden.
  Overtrædes dette vil bevillingen blive krævet tilbagebetalt.
 • Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne, INDEN disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af Prioriteringsudvalget fra Aarhus Universitet. 

Afrapportering

Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 1 måned efter bevillingsperiodens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden via det elektroniske ansøgningssystem.

Hvis du har modtaget midler i 2015 eller herefter skal afrapporteringen indsendes via efond.

Hvis du har modtaget midler før 2015 skal afrapporteringen indsendes til Forskningsfonden (forskningsfonden@rm.dk).

Afrapporteringen skal bl.a. indeholde:

 • et regnskab for brug af bevillingen. Det skal fremgå, hvor stor en del af bevillingen fra Forskningsfonden, der er brugt samt størrelsen af eventuelle ubrugte midler fra Forskningsfonden,
 • en beskrivelse af det forskningsmæssige udbytte i den periode bevillingen fra Forskningsfonden er benyttet
 • en udfyldt underskriftserklæring, som dokumentation for, at bevillingen udelukkende er brugt til løn til bevillingsmodtageren.

Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt.

Ubrugte midler skal tilbagebetales til Forskningsfonden.

Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Rapporten er tilgængelig på Forskningsfondens hjemmeside.

 

Kontakt

Forskningsfondens administration:

Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk