Fakta

Korterevarende stipendier gives til løn til personer, der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.-studerende. Stipendiet gives til frikøb til forberedelse af ph.d.-projektet.

Der ydes korterevarende stipendier på op til 100.000 kr.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til korterevarende stipendier indsendes via følgende link: efond

Se her for den aktuelle dato samt klokkeslæt. Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen vil blive sendt til bedømmelse.

Hvem kan ansøge?

 • Personer der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.-studerende og hvor ph.d.-projektet udføres i regi af sundhedsområdet i Region Midtjylland
 • Ansøger skal være den kommende ph.d.-studerende selv.
 • Ansøger skal leve op til Aarhus Universitets formelle krav til ph.d.-studerende: ansøger skal være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau, eventuelt kombineret med erfaring og øvrige kvalifikationer, eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet.
 • Indskrevne ph.d.-studerende eller studerende med tilsagn om at blive indskrevet som ph.d.-studerende kan ikke tildeles et korterevarende stipendie.
 • Ansøgers hovedvejleder skal være ansat på en enhed i Region Midtjylland.
 • Det er kun muligt at modtage midler fra puljen én gang til samme projekt.
 • Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales.
 • Der skal være opbakning til projektet fra ledelsen på den enhed i Region Midtjylland, hvor ph.d.-projektet kommer til at foregå. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

 • Kort beskrivelse af ph.d.-projektet og de forventede aktiviteter i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2.400 tegn.
 • Beskrivelse af ph.d.-projektet og af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9.600 tegn. På dansk eller engelsk.
 • Vejleders digitale godkendelse af støtte til projektet.
 • Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet, herunder accept af økonomisk ansvar for bevillingen.
 • CV for ansøger maksimalt 2.400 tegn
 • Beskrivelse af hidtidige forskningsaktiviteter inklusive eventuelle publikationer maksimalt 2.400 tegn.
 • Såfremt ansøger allerede er ansat i en forskerstilling skal der redegøres for, hvorfor det er relevant at søge midler fra Forskningsfonden.
 • Et budget for stipendieperioden (dvs. at der ikke er et krav om et budget for hele ph.d.-perioden). Budgettet for stipendieperioden kan godt være på mere end det beløb, der kan søges fra forskningsfonden. Det må i givet fald gerne fremgå af budgettet.
 • Ansøger skal redegøre for hvilke tilladelser dataindsamlingen fordrer samt om projektet kræver godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.

Ekstra materiale – materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår.
Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt.

Vedr. lønudgifter og budget

Lønudgifter kan omfatte alle udgifter, herunder også ansættelsesstedets udgifter til pension, feriegodtgørelse, barselspulje mv. (Det anbefales, at ansættelsesstedets lønafdeling kontaktes).

Lønomkostningen kan fremskrives med op til 3 procent pr. år.

Under feltet "detaljer" i budgestskemaet i efond skal beskæftigelsesdecimalen eller antallet af måneder angives.

Du kan hente et hjælpeskema til budgetlægning her.

Ansøgeren afgør selv om år i budgetskemaet skal være projektår eller kalenderår. Det skal være tydeligt om der er tale om kalenderår eller projektår.

Bedømmelsesprocedure

Ansøgninger om korterevarende stipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne. På baggrund af det samlede ansøgerfelt og beløb til uddeling træffes beslutning om, hvilke ansøgninger der tildeles støtte.

Stipendieudvalget har følgende sammensætning:

 • Vicedirektøren fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand)
 • 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital
 • 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland
 • 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet.
 • 1 medlem fra Koncern Kvalitet, DEFACTUM
 • 1 medlem fra Psykiatri og Social

Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier

Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier:

 • Det kommende ph.d.-projekts videnskabelige kvalitet. Ph.d.-projektets design og metode skal vurderes til at kunne opnå en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde, projektet vedrører.
 • Ph.d.-projektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til ph.d.-projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til ph.d.-projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, samt om der er tilstrækkelig vejledning.
 • Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og anden deltagelse i forskningsaktiviteter.
 • Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra ph.d.-projektet skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland.
 • Hvorvidt ansøger har et reelt behov for 3 måneders frikøb. Herunder hvorvidt protokol og projektplanlægning vurderes at være på et stadie, hvor frikøbet er meningsfuldt.
 • Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder i Region Midtjylland, eller der har et tværfagligt indhold, prioriteres højt.

Regler ved tilsagn om støtte

 • Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden.
 • Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges pr. 1. januar efterfølgende år.
 • Såfremt ansøger inden benyttelse af stipendiet opnår indskrivelse på ph.d.-studiet, skal ansøger informere Forskningsfondens administration herom, hvorefter stipendiet forventeligt vil blive krævet tilbagebetalt.
 • Stipendiet kan udgøre fuldtidslønindtægt eller supplere anden lønindtægt op til fuldtidsbeskæftigelse. Stipendiet kan således ikke udbetales samtidig med anden lønindtægt for fuldtidsbeskæftigelse, herunder SU, barselsdagpenge eller lignende.
 • Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales.
 • Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget.

Afrapportering

Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 1 måned efter bevillingsperiodens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden via det elektroniske ansøgningssystem.

Hvis du har modtaget midler i 2015 eller herefter skal afrapporteringen indsendes via efond.

Hvis du har modtaget midler før 2015 skal afrapporteringen indsendes til Forskningsfonden (forskningsfonden@rm.dk).

Afrapporteringen skal bl.a. indeholde:

 • et regnskab for brug af bevillingen. Det skal fremgå, hvor stor en del af bevillingen fra Forskningsfonden, der er brugt samt størrelsen af eventuelle ubrugte midler fra Forskningsfonden,
 • en beskrivelse af det forskningsmæssige udbytte i den periode bevillingen fra Forskningsfonden er benyttet
 • en udfyldt underskriftserklæring, som dokumentation for, at bevillingen udelukkende er brugt til løn til bevillingsmodtageren.

Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt.

Ubrugte midler skal tilbagebetales til Forskningsfonden.

Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Rapporten er tilgængelig på Forskningsfondens hjemmeside.

 

Kontakt

Forskningsfondens administration:
Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk