Fakta

Seniorstipendier kan søges af seniore forskere til:

 • Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. Seniorstipendiet dækker 50 % af ansættelsesstedets udgifter til fast løn og evt. pensionsbidrag for maksimalt 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. De øvrige 50 % af udgifterne til frikøbet skal komme fra ansættelsesstedet. Ansættelsesstedet må dog gerne dække denne udgift ved hjælp af andre fonde. Frikøbsperioden kan fordeles over en længere periode end 3 måneder, hvor der bedrives deltidsforskning, dog dækker stipendiet stadig kun 50 % af udgifterne til frikøbet og de øvrige 50 % skal finansieres af ansættelsesstedet.
 • Lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 – 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. I dette tilfælde dækker stipendiet 100 % af udgifterne til løn og eventuelt pensionsbidrag for den udsendte forsker.

Forskningsmidlerne tildeles ikke til almindelige vejledningsopgaver.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til seniorstipendier indsendes via følgende link: efond

Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse.

Den aktuelle ansøgningsfrist kan ses her.

Hvem kan ansøge?

 • Personer der udfører forskning inden for sundhedsområdet i Region Midtjylland
 • Ansøger skal som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed i Region Midtjylland.
 • Stipendiemodtager skal selv ansøge Forskningsfonden.
 • Ansøgeren skal have forskningserfaring ud over afsluttet ph.d.-projekt.
 • Ansøgeren skal kunne dokumentere betydelig forskningserfaring og skal inden for de seneste år have bedrevet forskningsaktiviteter.
 • Ansøger skal have publiceret mindst én peer reviewed artikel.
 • Det er kun muligt at søge puljen én gang til samme projekt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem.

Ansøgningen skal blandt andet indeholde:

 • Kort beskrivelse af de forventede aktiviteter der ønskes udført i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2.400 tegn.
 • Længere beskrivelse af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9.600 tegn. På dansk eller engelsk.
 • Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet (herunder accept af økonomisk ansvar).
 • CV for ansøger maksimalt 4.800 tegn.
 • Publikationsliste maksimalt 10 publikationer, seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret.
 • Ansøger skal redegøre for hvilke tilladelser dataindsamlingen fordrer samt om projektet kræver godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.

Vedr. lønudgifter og budget

Lønudgifter kan omfatte alle udgifter, herunder også ansættelsesstedets udgifter til pension, feriegodtgørelse, barselspulje mv. (Det anbefales, at ansættelsesstedets lønafdeling kontaktes).

Lønomkostningen kan fremskrives med op til 3 procent pr. år.

Under feltet "detaljer" i budgestskemaet i efond skal beskæftigelsesdecimalen eller antallet af måneder angives.

Du kan hente et hjælpeskema til budgetlægning her.

Ansøgeren afgør selv om år i budgetskemaet skal være projektår eller kalenderår. Det skal være tydeligt om der er tale om kalenderår eller projektår.

Bedømmelsesprocedure

Ansøgninger om seniorstipendier bedømmes af Stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og træffe beslutning om, hvorvidt der gives støtte eller ej til de enkelte ansøgninger

Stipendieudvalget har følgende sammensætning:

 • Vicedirektøren fra Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand)
 • 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital
 • 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland
 • 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet.
 • 1 medlem fra Koncern Kvalitet, DEFACTUM
 • 1 medlem fra Psykiatri og Social

Bedømmelseskriterier for seniorstipendier

Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier:

 • Forskningens videnskabelige kvalitet.
 • Forskningsprojektets eller forskningsprogrammets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige ressourcer, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring.
 • Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og forskningsaktiviteter. Herunder er det et krav at ansøger kan dokumentere betydelig forskningserfaring.
 • Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland.
 • Hvorvidt ansøger har et reelt behov for frikøbet.
 • Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder i Midtjylland eller har et tværfagligt indhold, prioriteres højt.

Regler ved tilsagn om støtte

 • Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden
 • Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges pr. 1. januar efterfølgende år.
 • Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af Stipendieudvalget.

Der kan forventes svar på ansøgningen medio maj og medio december.

Afrapportering

Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 1 måned efter bevillingsperiodens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden via det elektroniske ansøgningssystem.

Hvis du har modtaget midler i 2015 eller herefter  skal afrapporteringen indsendes via efond.

Hvis du har modtaget midler før 2015 skal afrapporteringen indsendes til Forskningsfonden (forskningsfonden@rm.dk).

Afrapporteringen skal bl.a. indeholde:

 • et regnskab for brug af bevillingen. Det skal fremgå, hvor stor en del af bevillingen fra Forskningsfonden, der er brugt samt størrelsen af eventuelle ubrugte midler fra Forskningsfonden,
 • en beskrivelse af det forskningsmæssige udbytte i den periode bevillingen fra Forskningsfonden er benyttet
 • en udfyldt underskriftserklæring, som dokumentation for, at bevillingen udelukkende er brugt til løn til bevillingsmodtageren.

Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt.

Ubrugte midler skal tilbagebetales til Forskningsfonden.

Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. 

Kontakt

Forskningsfondens administration:

Karungyi Ajule Buga
Tlf. 21 62 01 03
E-mail: forskningsfonden@rm.dk