Baggrunden for projektet er, at der i Danmark på årsbasis foretages ca. 4400 pladsgørende skulderoperationer blandt personer i den erhvervsaktive alder. Denne behandlingsaktivitet er øget betydeligt gennem de seneste 10 år. Et relativt nyt studie har vist, at inden for to år forlader 10% i denne patientgruppe arbejdsmarkedet før tid pga. helbredsproblemer. Denne andel er på ca. 1% blandt alle erhvervsaktive. En yderligere udfordring i forhold til at sikre arbejdsfastholdelse for denne patientgruppe er, at der ikke eksisterer fælles retningslinjer for genoptræning og genoptagelse af arbejdet efter operation.

Skulderpatienter har ofte problemer med deres almindelig gøremål på arbejdet og i fritiden.

Forskningsprojektet skal vise, hvordan der - ved behov - kan gøres en ekstra indsats for at forbedre skulderfunktionen og mulighederne for at klare problemer med arbejdet

Dette projekt vil derfor afprøve en systematiseret indsats for rehabilitering og arbejdsfastholdelse af skulderkirurgiske patienter i hele Region Midtjylland. Det er målet at vurdere, om målrettet genoptræning og arbejdsmedicinsk opfølgning til erhvervstruede, har positiv indflydelse på arbejdsevne, helbred og trivsel på kort og længere sigt. De økonomiske omkostninger forbundet med opnåelsen af en evt. positiv effekt vil også blive beregnet. Projektet udføres som et kontrolleret forsøg, hvor deltagelse i de forskellige indsatser sker efter lodtrækning. Behovet for støtte til genoptræning og arbejdsfastholdelse afklares på hospitalsafdelingerne i direkte forlængelse af endt behandling. Herved introduceres et nyt princip for behandlingssucces for personer i den erhvervsaktive alder, nemlig tilbagevenden til passende beskæftigelse. Dette vil ofte kræve en samtidig indsats på flere områder, inddragelse af arbejdspladsen og tværsektorielt samt tværfagligt samarbejde mellem hospitalssektor og genoptræningscentre.

I dag findes findes der kun en særdeles begrænset viden om hvilke indsatser, der er mest effektive når det drejer sig om denne patientgruppes tilbagevende til arbejdsmarkedet. Formålet med projektet er at øge denne viden og dermed forøge mulighederne for at skulderopererede patienter kan vende tilbage til passende beskæftigelse.