Kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland skal understøtte, at en ensartet høj kvalitet opnås og fortløbende udvikles i hele sundhedsvæsenet i Region Midtjylland.

Det indebærer, at kvalitetsperspektivet skal være en fuldt integreret del af arbejdet på alle niveauer i sundhedsvæsnet. En fuld integration af kvalitetsperspektivet forudsætter udvikling af en kvalitetskultur, hvor kvalitetsarbejdet udspringer af organisationens visioner, mål og værdier, og hvor kvalitetsarbejdet nyder ledelsens synlige og fortløbende støtte.

Kvalitetsudviklingsarbejdet skal således være ledelsesmæssigt forankret på alle niveauer, og det skal herunder sikres, at man også i praksissektoren påtager sig ejerskab for kvalitetsudviklingsprocessen. På denne måde skal opnås fælles fremdrift og fælles retning i kvalitetsarbejdet, og der skal skabes grobund for, at den enkelte medarbejder påtager sig et medansvar i kvalitetsudviklingsprocessen.

Under Koncern Kvalitet varetager Strategisk Kvalitet de overordnede strategiske og koordinerende opgaver inden for kvalitetsudvikling og kvalitetsmonitorering på sundhedsområdet. Kontoret formidler strategier og resultater på kvalitetsområdet til det samlede ledelsesforum for sundhedsområdet i Region Midtjylland, til direktionen og til Regionsrådet. Blandt hovedopgaverne i kontoret er:

  • Ansvar for det regionale arbejde med hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb
  • Analyse af og opfølgning på kvalitetsdata

Læs om Strategisk Kvalitet her

Kontorchef
Anne Gammelgaard, mobilnummer 2162 0118.