Den Regionale Lægemiddelkomités formål er at sikre rationel lægemiddelbehandling på Region Midtjyllands hospitaler i overgangen mellem primær- og sekundærsektor og i almen praksis.

Den Regionale Lægemiddelkomité har således til opgave at træffe strategiske beslutninger på lægemiddelområdet med henblik på at udvikle området og sikre ensartet og patientsikker brug af lægemidler på hospitaler og på praksisområdet. Det sker ved en afvejning af behandlingseffekter, bivirkninger og patientsikkerhed i forhold til økonomi.

Målet er endvidere at sikre ensartet brug af lægemidler i de to sektorer med henblik på sammenhængende patientforløb.

Desuden er målet at initiere og vedligeholde politikker og regionale retningslinjer udarbejdet af specialerådene eller nedsatte arbejdsgrupper.

Endvidere skal Den Regionale Lægemiddelkomité bidrage til effektiv implementering af og opfølgning på nationale og regionale behandlingsvejledninger i samarbejde med klinikere.

Opgaver

Den Regionale Lægemiddelkomite har følgende opgaver: 

 • Udarbejdelse af regionale retningslinjer
 • Udarbejdelse af den regionale rekommandationsliste og basisliste
 • Monitorering af medicinforbrug - ”Det vågne øje”
 • Understøtte udviklingen og brugen af medicindata
 • Gennemføre indsatser på konkrete områder
 • Rådgivning og formidling
 • Samarbejde med relevante partner på både nationale og regionale niveau.

For den fulde ordlyd henvises der til kommissoriet for Den regionale Lægemiddelkomité i boksen til højre.

Sammensætning

 • Lægefaglig direktør (Formand)
 • Overlæge i klinisk farmakologi (Næstformand)
 • Lægefaglig direktør fra et større hospital
 • Lægefaglig direktør med funktion i Medicinrådet
 • Ledende overlæger fra de resterende hospitalsenheder, som ikke er repræsenteret under øvrige medlemmer
 • Overlæge fra Psykiatrien
 • Hospitalsapotekeren, Hospitalsapoteket Region Midtjylland
 • Repræsentant fra hospitalsapoteket Region Midtjylland
 • Ledende sygeplejerske fra en stor medicinforbrugende afdeling
 • 2 praktiserende læger (1 repræsentant udpeget af PLO-Midtjylland og praksiskoordinatoren på medicinområdet)
 • Repræsentant for de praktiserende speciallæger (udpeget af FAPS-Midtjylland)
 • Repræsentant fra Sundhedsplanlægning
 • Repræsentant fra Koncern Kvalitet, som er ansvarlig for implementering på praksisområdet

Der henvises i øvrigt til medlemslisten i boksen til højre.

Habilitet

Ved indtrædelse i Den Regionale Lægemiddelkomité udfylder medlemmer og suppleanter en habilitetserklæring.

Se medlemmernes habilitetserklæringer her.