Koncern HR, Sundhedsuddannelsers hovedopgave er at medvirke til, at medarbejderne i sundhedsvæsenet har de kompetencer, der er behov for - særligt set i forhold til de målsætninger, regionen har på sundhedsområdet.

De er bl.a. beskrevet i regionens sundhedsplan, og handler om større sammenhæng i behandlingen i sundhedsvæsenet, styrket patientsikkerhed og kvalitet, og øget fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser.

Opgaverne i kontoret handler bl.a. om at konkretisere, hvad de målsætninger betyder i forhold til behovet for kompetencer hos medarbejderne på hospitalerne m.v. Opgaverne løses i dialog med relevante samarbejdspartnere, både internt i regionen og eksternt.

Vores mission er at skabe rammer og sammenhæng på uddannelsesområdet.

Vores vision er at gøre en markant forskel på uddannelsesområdet, så der er sundhedsprofessionelle med de rette kompetencer – nu og i fremtiden.

Vi opfatter os derfor som et kontor med spændende og varierede opgaver med uddannelse på sundhedsområdet, som er et område med stort politisk fokus og behov for løbende udvikling.

Sundhedsuddannelser er en del af Koncern HR med p.t. 17 medarbejdere. Opgaverne ligger indenfor følgende tre hovedområder:

 • Strategisk planlægning, koordinering og udvikling af uddannelser på sundhedsområdet i Region Midtjylland.
  Det handler særligt om uddannelser, hvor Region Midtjylland stiller klinik/praktik til rådighed under uddannelsen, og hvor regionen er kommende arbejdsgiver. 

  Opgaverne vedrører især den kliniske del/praktikken i over 20 forskellige uddannelser på sundhedsområdet, lige fra erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelser til medicinstudiet.

  Et indsatsområde her er udvikling af og opfølgning på strategier på området.

  Som eksempel på erhvervsuddannelser kan nævnes social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, serviceassistenter og ambulanceassistent. Professionsbacheloruddannelserne er uddannelserne til bl.a. sygeplejerske, radiograf, bioanalytiker, fysioterapeut og ergoterapeut.
  Kandidatuddannelser omfatter særligt medicin og psykologi.

  Ud over den grundlæggende del af disse uddannelser er der opgaver vedr. strategi, udvikling og koordinering i forhold til behovet for efter- og videreuddannelse for alle de faggrupper, som har disse uddannelser – herunder videreuddannelse af læger og sygeplejersker.
  Opgaverne her løses bl.a. i tæt samarbejde med Region Midtjyllands Center for Kompetenceudvikling, som er leverandør af efter- og videreuddannelse.

 • Sekretariat for Videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Region Nordjylland) vedrørende lægers videreuddannelse til speciallæger.

  Opgaverne her består bl.a. af planlægning og varetagelse af  ansættelse af ca. 300 læger årligt i uddannelsesstillinger indenfor de 39 lægelige specialer, sekretariatsbetjening af mødefora, løbende personsagshåndtering og kvalitetsmonitorering og opfølgning.

  Desuden har kontoret bl.a. opgaver med at være tovholder på forskellige tværgående udviklingsprojekter på området for lægelig videreuddannelse (f.eks. IT-systemer og færdigheds- og simulationstræning for læger under videreuddannelse).

 • Nationalt sekretariat for specialpsykologuddannelsen, som omfatter opgaver i forbindelse med en ny videreuddannelse for psykologer.

Internt i regionen løses opgaverne i et tæt samarbejde med hospitalerne m.v. og andre dele af administrationen.

På området for lægelig videreuddannelse indebærer opgaverne et tæt samarbejde med Region Nordjylland, som udgør en del af Videreuddannelsesregion Nord. 

Desuden samarbejdes med eksterne parter som f.eks. de øvrige videreuddannelsessekretariater, uddannelsesinstitutionerne i regionen (Aarhus Universitet, professionshøjskolen VIA University College, social- og sundhedsskolerne m.v.), Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, praktiserende læger og kommunerne i regionen.

 Mission vision