Nedenstående tager udgangspunkt i reglerne om befordringsgodtgørelse jvf. Amtsrådsforeningens Administrative Vejledning

Hovedreglen er, at der alene gives refusion for nødvendige udgifter til transport og evt. ophold for obligatoriske kurser. Der lægges vægt på, hvad der i den konkrete situation er mest hensigtsmæssig og økonomisk for Region Midtjylland.

Transportlængden beregnes med tjenestestedet som udgangspunkt, både for så vidt angår start og afslutning. Der kan højst gives refusion for den konkrete transport. Det betyder, at hvis transport fra bopæl til kursussted er kortere end afstanden fra arbejdssted til kursussted, så gives kun for transport fra bopæl til kursussted. Hvis man bor længere væk end arbejdsstedet, gives kun fra arbejdsstedet.  

Der gives befordringsgodtgørelse for dokumenterede udgifter til billet med billigste offentlige transportmiddel. Kun hvor det kan dokumenteres, at man hverken fra arbejdssted eller bopæl kan nå frem til et kursussted inden kursusstart, kan der gives befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil. Dette skal altid være godkendt på forhånd af ansættelsesmyndigheden. I disse tilfælde gives befordringsgodtgørelse efter den lave  kilometertakst. Der kan kun ydes befordringsgodtgørelse for det antal kilometer, der rent faktisk er kørt (dvs. der ikke ydes godtgørelse som passager)

For læger der er i almen praksis skal download skema

Skemaet sendes til:
Ud over at påføre skemaet tydeligt navn - så husk også praksisnavn og ydernummer (dette for at sikre at beløbet udbetales til rette vedkommende).  

Ved ansættelse i intro indsendes skemaet til Hospitalsenheden Vest, HR, Løn og Personale, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro én gang månedligt

Ved ansættelse i fase 1 indsendes skemaet til den lønudbetalende hospital som er angivet på Ansættelses- og Uddannelsesaftalen. Der følges normal "sygehus"-procedure.

Returdagslæger er på returdage ansat af hospitalerne og skal derfor ansøge deres sygehusafdeling om fritagelse og befordringsgodtgørelse.

For læger der er i hoveduddannelsesforløb i almen praksis i Fase 2, fase 3 eller som uddannelsesamanuensis:

Uddannelseslægen modtager fra Hospitalsenhed Vest, Staben, HR en mail med skema til brug for afregning for tjenestekørsel til obligatorisk kursus. Det skal fremgå tydelig  af kursusbeskrivelse, hvilket generelt kursus uddannelseslægen har deltaget i. Skemaet skal underskrives af tutorlægen og returneres til Hospitalsenhed Vest, Staben, HR.
Skema for afregning for tjenestekørsel finder du her

opdateret januar 2018