Formålet med Kontaktforum for Lægelig Videreuddannelse er informations- og erfaringsudveksling mellem hospitalsenhederne og kontoret for Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland vedrørende planlægning, koordinering og gennemførelse af lægelig videreuddannelse ved hospitalsenhederne i Region Midtjylland.

Lægelig Videreuddannelse omfatter klinisk basisuddannelse, introduktionsuddannelse og hoveduddannelse.

Kontaktforums hovedopgaver

 • At øge muligheden for koordinering, samarbejde, dialog og erfaringsudveksling om udfordringer og løsninger på tværs af de forskellige enheder i regionen vedrørende den lægelige videreuddannelse.
 • At bidrage til vidensdeling om administrative, lovmæssige og andre relevante ændringer, som berører den lægelige videreuddannelse. Her tænkes der både på lokalt, regionalt og landsplan.
 • Drøftelse af forskellige emner, herunder nye tiltag, ændrede love og bestemmelser, nye procedurer for sagsbehandling ved lægers postgraduate uddannelse.

Kontaktforum har ingen formel beslutningskompetence.

Kontaktforum afholder møder tre gange årligt. Dagsorden udarbejdes af Sundhedsuddannelser og udsendes senest 2 uger forinden mødet og lægges her på hjemmesiden. Referater fra møderne udsendes senest 14 dage efter mødet. Godkendte referater lægges ligeledes her på hjemmesiden.

Kontaktforums sammensætning

 • Kontorchefen for Sundhedsuddannelser (formand for Kontaktforum)
 • De uddannelseskoordinerende overlæger (eller tilsvarende) ved regionens hospitalsenheder inkl. Psykiatri og Social
 • 1-2 repræsentanter fra HR afdelingen på hver hospitalsenhed, inkl. Psykiatri og Social
 • 1 repræsentant for uddannelsessøgende læger fra hver hospitalsenhed med kendskab til videreuddannelsen.
 • Relevante medarbejdere fra Sundhedsuddannelser
 • 1 repræsentant fra Nordjylland
 • Repræsentant(er) fra den postgraduate del af MEDU (Center for Medicinsk Uddannelse)
 • Lederen af SkejSim

Repræsentanter fra Aarhus Universitet, Almen praksis og andre relevante aktører inviteres efter behov.

Sekretariatsfunktion for Kontaktforum varetages af kontor for Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.

Kommissorium for Kontaktforum i Region Midtjylland