Der tilbydes i samarbejde med sprogcenteret LærDansk i Aarhus individuelt tilrettelagte sprogundervisningsforløb. Alle forløb starter med en sprogscreening, der afdækker problemets karakter og omfang. Indholdet af undervisningsforløbet kan variere herefter. Om muligt samles deltagere med samme behov på hold. Undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt. Enten afholdes undervisningen på sprogcentret eller på arbejdspladsen. LærDansk kan tilbyde undervisning i hele regionen.

Målgruppen er udenlandske læger under uddannelse med sproglige/kommunikative vanskeligheder. Forudsætningen for deltagelse i denne sprogundervisning er, at den uddannelsesansvarlige overlæge vurderer, at lægens sprogvanskeligheder er af en sådan karakter, at forventet udvikling i kompetenceniveau er vanskelig. Hvis dette er tilfældet, følges de nedenstående tre trin i forbindelse med ansøgning om midler.

Region Midtjylland, Koncern HR, Sundhedsuddannelser har afsat ca. 100.000 kr. årligt til aktiviteter, der har til formål at bedre de kommunikative færdigheder.
 
Trin 1
Undersøg hos det kommunale Jobcenter om lægen i forvejen har ret til sprogundervisning. Alle udlændinge har 3 årsdanskuddannelsesret. Det er i nogle tilfælde muligt at søge om forlængelse af danskuddannelsesretten, fx hvis fravær til undervisning er begrundet med arbejde eller udenlandsophold. Hvis lægen har opbrugt det kommunale tilbud, så kan vedkommende komme i betragtning til sprogundervisning med støtte fra Region Midtjylland.

Trin 2
Afdelingsledelsen skal være indstillet på at frigøre lægen til at følge sprogundervisningen inkl. hjemmearbejde. Ansøgningen om midler skal også attesteres af hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge.

Trin 3
Tilmelding til sprogundervisning: kontakt videreuddannelsessekretariatet på vus@stab.rm.dk. I mailen beskrives kort problematikken. Tilsagn fra den ledende overlæge, uddannelseskoordinerende overlæge og samtykke fra uddannelseslægen skal fremgå af mailen. Tilmelding til sprogkurser foregår løbende.