Regeringen afsatte som led i kvalitetsreformen 25 mia. kr. i en kvalitetsfond – udover regionernes almindelige anlægsrammer – til investeringer i en ny og forbedret sygehusstruktur i perioden 2009 til 2018. I økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og regionerne blev det aftalt, at midlerne fra kvalitetsfonden opdeles i 2 faser fordelt med 15 og 10 mia. kr. i henholdsvis fase 1 og 2. I økonomiaftalen for 2010 blev finansieringen fastlagt, så den samlede ramme inkl. regionernes egenfinansiering er på 40 mia. kr. Det er denne samlede pulje, som Region Midtjylland ansøger om at få del i til kommende nybyggeri på sygehusområdet. Regeringen nedsatte et ekspertpanel (Erik Juhl-udvalget) til at gennemgå og vurdere ansøgningerne fra regionerne.

Fase 1
I november 2008 indstillede ekspertpanelet til regeringen, at 11 projekter i fase 1 skulle indstilles til de 15 mia. kr. Regeringen udmeldte på den baggrund og efter drøftelse med Danske Regioner foreløbige tilsagn til regionerne den 26. januar 2009. Det lykkedes for Region Midtjylland at få tilsagn til finansiering af byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus samt anlægsprojekter ved Regionshospitalet Viborg.

Her kan du læse mere om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses svar på ansøgningen fra Region Midtjylland.

Fase 2
Fase 2 med fordelingen af de resterende 10 mia. kr. er påbegyndt, og ekspertpanelet kommer med indstilling til regeringen om fordelingen af disse midler. I fase 2 søger Region Midtjylland om midler til bygning af Det nye hospital i Gødstrup, anlægsprojekter ved Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers samt midler til at udflytte psykiatrien fra Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus.

Her kan du læse mere om Region Midtjyllands ansøgning til ekspertudvalget om foreløbigt tilsagn for fase 2-midler.

Endeligt tilsagn fra ekspertpanelet
17. november 2010 indstillede regeringens ekspertpanel blandt andet, at projektet for Regionshospitalet Viborg modtager 1,15 mia. kr., hvor størstedelen af midlerne bruges til etablering af ny akutmodtagelse. Desuden modtager Det nye hospital i Vestjylland 3,15 mia. kr. til barmarksprojektet med etablering af nyt sygehus ved Gødstrup. To dage senere bekræftede Indenrigs- og Sundhedsministeren, at regeringen har i sinde at følge indstillingerne fra ekspertpanelet.

Her kan du læse hele pressemeddelelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Ekspertpanelets screening og vurdering
I forbindelse med ekspertpanelets udmelding i november 2010 om kommende investeringer i sygehusvæsenet udgav panelet en rapport, hvori de fem regioners investerings- og sygehusplaner beskrives. Ved at klikke på linket til højre kan du læse rapporten, hvor Region Midtjylland beskrives fra side 61.

Investeringsplan 2011
Regionens Forretningsudvalg behandlede Investeringsplan 2011 på dets møde den 17. august, hvor planen blev godkendt som forslag til budget 2011. Investeringsplanen redegør særligt for de økonomiske betingelser, som er givet for kvalitetsfondsprojekterne samt disses indvirkning på anlægsøkonomien for 2011. Desuden vurderes anlægsøkonomien i et længere perspektiv på 20 år.

Her kan du læse den fulde Investeringsplan 2011.