På Regionsrådsmødet den 25. februar 2009 blev der truffet beslutning om et arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland. Regeringen omtaler på baggrund af indstillingen fra ekspertpanelet det nye sygehusbyggeri i Vestjylland som følgende:

"Regeringen tager udgangspunkt i Det rådgivende udvalgs anbefaling om, at det nye hospital i Vestjylland formentlig kan etableres ved en tilbygning til Regionshospitalet Herning – dette står i modsætning til Regionsrådets beslutning om at bygge et nyt hospital. Regionsrådet har allerede besluttet at få udarbejdet en analyse af rationalerne ved nybyggeri kontra udbygning af Regionshospitalet Herning.

Analysen skal foretages i samarbejde med Herning kommune og med anvendelse af eksterne rådgivere.

Kommissoriet for undersøgelsen er at opstille et sammenligningsgrundlag for nyt byggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning. Undersøgelsen skal belyse lokalplanforudsætninger, økonomi i de to byggeprojekter, tidsmæssige aspekter, gevinster ved de to byggerier i form af overvejelser om blandt andet effektiviseringsmuligheder, arbejdsmiljøforhold og patientforhold, herunder tilgængelighed samt forhold for de indlagte patienter. Undersøgelsen søges afsluttet medio 2009. Rapporten forelægges Regionsrådet."


På Forretningsudvalgsmødet den 24. februar 2009 blev det besluttet, at der skulle gennemføres en proces med formål at lave en sammenligning for nybyggeri i Gødstrup eller udbygning af Regionshospitalet Herning.

Efter udbud fik COWI til opgave at udarbejde sammenligningsgrundlaget, som du kan læse mere om her. Af rapporten fremgår det blandt andet, at det økonomisk er billigere at opføre nyt sygehus ved Gødstrup end at udbygge eksisterende faciliteter ved Regionshospitalet Herning.

Det Rådgivende Udvalg (Erik Juhl-Udvalget) modtog rapporten den 5 juni 2009, og rapporten vil indgå i en førscreening inden fase 2 af udmøntningen af midlerne i Kvalitetsfonden til ny struktur på hospitalsområdet.