Herunder finder du nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar om specialeplanlægning i Region Midtjylland.

 

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail. Så giver det måske anledning til et nyt emne i vores spørgsmål-svar-skema.

Spørgsmål: Hvad er forskellen på en specialfunktion og en hovedfunktion?
Svar: Hospitalernes mere basale opgaver kaldes hovedfunktioner.
Hovedfunktioner udgør klart hovedparten af hospitalernes samlede opgaver og må som udgangspunkt være på alle hospitaler.
Specialfunktioner er til sammenligning de mere komplekse og/eller sjælden opgaver, som hospitalerne varetager.
For at et hospital kan varetage en specialfunktion kræves det, at hospitalet har fået Sundhedsstyrelsens godkendelse.

 

Spørgsmål: Hvad er en regionsfunktion?
Svar: 
En regionsfunktion er en specialfunktion, der som udgangspunkt højst kan være tre steder i hver region.

 

Spørgsmål: Hvad er en højt specialiseret funktion?
Svar: 
En højt specialiseret funktion er en specialfunktion, der som udgangspunkt kun er 1-3 steder på landsplan.

 

Spørgsmål: Hvad er en specialeplan?
Svar: 
Find svaret på siden: Hvad er specialeplanen

 

Spørgsmål: Hvad er en specialevejledning?
Svar: 
En specialevejledning indeholder beskrivelser af, hvilke krav der stilles til de afdelinger, der løser en specialfunktion inden for et enkelt speciale.
Eksempelvis en nedre grænse for antal årlige behandlinger pr. hospital, antal læger til at dække funktionen, lægernes kvalifikationer og lignende.

 

Spørgsmål: Hvornår er den nye specialeplan færdig?
Svar: 
Den nye specialeplan forventes at være på plads ved udgangen af 2016.
Læs mere under: Processen

 

Spørgsmål: Hvem har indflydelse på specialeplanen?
Svar: 
Specialeplanlægnings-processen er forankret i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, hvor alle regioner og de faglige selskaber er repræsenteret.
Udvalget rådgiver Sundhedsstyrelsen vedrørende de reviderede specialevejledninger. I rådgivningen indgår både faglige og planlægningsmæssige synspunkter og hensyn.
Sundhedsstyrelsen har det sidste ord, tager initiativ og styrer processen.

Internt i Region Midtylland er der en proces, hvor hospitalerne bliver inddraget. Her er afdelings-, center- og hospitalsledelser nogle af de centrale aktører.
En af grundpillerne i planlægningen af Region Midtjyllands hospitalsvæsen er adgangen til forskellige former for faglig rådgivning. Derfor indgår bl.a. specialerådgivere som medspillere i processen. Men også MED-udvalg, de faglige organisationer, regionsrådsmedlemmer, lokalpolitikere m.fl. vil gøre deres indflydelse gældende.

 

Spørgsmål: Hvordan følges der løbende op på, om hospitalerne lever op til Sundhedsstyrelsens krav?
Svar: 
Ifølge sundhedslovens §208 stk. 5 skal regioner og private sygehuse årligt afgive en statusrapport til Sundhedsstyrelsen om opfyldelse af kravene til varetagelsen af de specialfunktioner, man har fået tildelt i specialeplanen.