Region Midtjylland har ansvaret for de nære sundhedstilbud i regionen, som leveres af privatpraktiserende behandlere i praksissektoren. Det er vigtigt for regionen, at praksissektoren udvikles som en integreret del af sundhedsvæsenet. Læs mere om kvalitetsarbejde med praksissektoren herunder.

Kvalitet og Lægemidler er en udviklingsfunktion, der understøtter kvalitet, herunder rationel farmakoterapi i praksissektoren såvel som på tværs af sektorer. Medarbejderne og et tilknyttet konsulentkorps understøtter dermed udvikling og implementering af alt fra centrale kvalitets- og efteruddannelsestiltag over overenskomster på praksisområdet og til nationale og regionale dagsordener, strategier og indsatsområder.

Samtidig understøtter medarbejderne praksissektoren i forhold til bl.a. kvalitetsklynger, akkreditering, efteruddannelse, indførelse af FMK, medicingennemgange, rationel brug af it/data-værktøjer, kvalitet i sektorovergange, patientsikkerhed osv.

Via tæt samarbejde med forskere, bl.a. i Forskningsenheden for Almen Praksis, binder medarbejderne desuden bro mellem forskning og kvalitetsudvikling på primært praksisområderne, ligesom der også er et tæt samarbejde på tværs med hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.

Udviklingsområder 2015-2018
I Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget, KEU, er aftalt tre udviklingsområder 2015-2018:

  • Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde
  • Samarbejde og sammenhæng i patientforløb
  • Patientinddragelse og lighed i sundhed

En del initiativer i kvalitetsudvikling udformes som projekter – ofte med formål, der relaterer sig til overordnede nationale og regionale mål på sundhedsområdet, og hvor både regionen og lægefaglige konsulenter fra MidtKraft indgår.

Lige nu arbejder KEU på en ny strategi, som ventes klar i løbet af sommeren.