Anne Gammelgaard

Kontorchef Anne.Gammelgaard@stab.rm.dk

Mobil 2162 0118

Bente Lykke Bjerre

AC-fuldmægtig Bente.Bjerre@stab.rm.dk

Mobil 2169 4556

 • Regional risikomanager i patientsikkerhed
 • e-Dok styregruppen (sekretariatsbetjening)
 • e-Dok koordineringsteam
 • Regionale dokumenter - sparring med koordinator
 • Den Regionale Patientsikkerhedsgruppe (sekretariatsbetjening)
 • Det tværsektorielle netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange (medformand)

Morten Engsig

Specialkonsulent Morten.Engsig@stab.rm.dk

Mobil 2940 7090

 • Regional kontaktperson vedr. registrering af data i MIDTEPJ, herunder Styregruppen for patientregistrering og den regionale PAS-gruppe.
 • Belægningstal
 • Ad hoc dataudtræk

Jonas Eeg Madsen

AC-fuldmægtig Jonas.Eeg@stab.rm.dk

Mobil 2169 4460

 • Monitorering af pakkeforløb på kræftområdet
 • Dialogmøder med hospitalerne, kvalitetsdelen af dagsorden
 • Løbende afrapporteringer, herunder opfølgning på Region Midtjyllands målbillede
 • Ad hoc dataudtræk og visninger i tableau

Karungyi Ajule Buga

AC-fuldmægtig Karungyi.Buga@stab.rm.dk

Mobil 2162 0103

 

 • Indikatorer for patientinddragelse
 • Formidling af kvalitet på hjemmesiden
 • Lærings- og kvalitetsteams
 • Administration af fonde på forskningsområdet

Tine Møller Nielsen

AC-fuldmægtig / jurist Tine.Nielsen@stab.rm.dk

Mobil 2024 9472

 

 • Regional administrator for Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)
 • Patientsikkerhed
 • Den Regionale SFI-styregruppe (Sekretariatsbetjening)

Ingvild Olsen

Specialkonsulent ingvild.olsen@rm.dk

Mobil 2465 9926

 • Det nye nationale kvalitetsprogram
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Sikkert patientflow
 • Datastrategi på kvalitetsområdet

Maria Bredal Petersen

AC-fuldmægtig maria.bredal@rm.dk

Mobil 2381 8532

 • Sekretariatsbetjening af Lederforum for Kvalitet 
 • Region Midtjyllands Målbillede
 • Tovholder for arbejdsgruppe vedr. tvangsindlæggelser

Lica Nyerup Hansen

AC-fuldmægtig licjoh@rm.dk

Mobil 2170 2177

 • Regional koordinator på det infektionshygiejniske område
 • Sekretariatsbetjener Kvalitetschefkredsen
 • Tovholder for LKT om rationel brug af antibiotika
 • Sikkert Patientflow (sekretariatsbetjener Rådgivnings- og Udviklingsgruppen)

Katrine Svane Jørgensen

Specialkonsulent Katrine.Joergensen@stab.rm.dk

Mobil 2135 6542

 

 • Region Midtjyllands forskningssamarbejde
 • Styregruppen for Human First (sekretariatsbetjening)
 • Kliniske kvalitetsdatabaser
 • Kobling af kvalitet og økonomi i relation til Region Midtjyllands målbillede for sundhedsområdet

Lone Flarup

Sundhedsfaglig konsulent lone.flarup@stab.rm.dk

Mobil: 2485 4752

 • Patientsikkerhed
 • Tværsektorielt Netværk for patientsikkerhed (TSN) (sekretariatsbetjening)
 • Lærings- og Kvalitetsteams (LKT)
 • Sundhedsfaglige opgaver

Margarete Pfau

AC-fuldmægtig marpfa@rm.dk

Mobil: 9243 2925

 • Region Midtjyllands forskningssamarbejde
 • Patientrapporterede oplysninger (PRO)

Malene Snebang Olesen

Sekretær malene.olesen@rm.dk

Telefon 7841 2318

Mobil 2169 4468

 • Sekretær for kontorchefen, Strategisk Kvalitet
 • SEB brugeradministration
 • Funktionspostkasse ansvarlig for Koncern Kvalitet
 • Afdelingsøkonomi og bogføring i ØS
 • Redigering af hjemmeside og intranet
 • Indkøb og Logistikmodulet ILM

Louise Nesgaard

Sekretær Louise.Nesgaard@stab.rm.dk 

Telefon 7841 2328

Mobil 2963 3853

 • Koordinator for den regionale dokumentsamling
 • Funktionspostkasse ansvarlig for De Kliniske Kvalitetsdatabaser RKKP