Introduktion

Formålet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne veltilrettelagte udrednings- og behandlingsforløb uden unødig ventetid, for at forbedre prognosen, øge livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid uden kendt årsag. Der er indtil videre udarbejdet nationale pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet. I e-Dok findes regionale retningslinjer for de enkelte pakkeforløb.

Strategisk Kvalitets opgaver

For at understøtte implementeringen af pakkeforløbene og sikre, at patienterne tilbydes behandling inden for den fastsatte tid, monitoreres pakkeforløbene på BI-portalen. Der måles på, om de fastsatte forløbstider overholdes (dvs. henvisnings-, udrednings- og behandlingstider) og herved muliggøres identifikation af flaskehalse i patientforløbene. Beskrivelse af monitoreringsmodellen samt opgørelser over forløbstider kan findes i de enkelte rapporter i BI-portalen (vælg "Patient og borger" og herefter fanebladet "Kræftpakker"). Registreringsvejledninger ligger i e-Dok

Registreringskvalitet og opfølgning på forløbstider drøftes på dialogmøder med hospitalerne og i de regionale styregrupper på kræft- og hjerteområdet. Der indsamles handleplaner fra hospitalerne på de områder, hvor forløbstiderne ikke overholdes. Regionsrådet orienteres fire gange årligt om resultaterne fra monitoreringen og om handleplaner. 

Kontakt

For yderligere oplysninger bedes du kontakte Jonas Eeg Madsen eller Anne Gammelgaard.