Patientsikkerhedsarbejdet foregår både lokalt og på regionalt niveau i Region Midtjylland. Der samarbejdes mellem regionens hospitaler og på tværs af sektorer omkring overgange mellem sundhedsvæsenets forskellige aktører. Herunder samarbejdes der også med regionens kommuner om patientsikkerhed. Se diagram over organiseringen på lokalt, regionalt og nationalt niveau her.

Det regionale patientsikkerhedsteam i Strategisk Kvalitet 

Kontoret Strategisk Kvalitet har et patientsikkerhedsteam, der varetager den regionale del af opgaven med udvikling af patientsikkerheden og har ansvar for administrationen af Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) i Region Midtjylland. Strategisk Kvalitet løser sine opgaver i tæt samarbejde med den decentrale patientsikkerhedsorganisation på hospitalerne og øvrige regionale områder. 

Strategisk Kvalitet deltager i DPSD-driftsgruppen, som er nedsat i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed og har repræsentanter fra alle regioner og kommunerne på tværs af landet. DPSD-driftsgruppen er med til at udvikle den landsdækkende database

Strategisk Kvalitet har adgang til at trække alle data fra DPSD på rapporterede utilsigtede hændelser på tværs af hospitaler og øvrige regionale områder i Region Midtjylland. Viden og dataudtræk formidles til relevante fora og der udgives en årsrapport på baggrund af data.

Den regionale risikomanager  

Den regionale risikomanager har overblikket over udviklingen på patientsikkerhedsområdet og deltager som repræsentant for Region Midtjyllands patientsikkerhedsorganisation på det nationale niveau. Opgaven er bl.a. at løfte problemstillinger vedr. patientsikkerhed til nationalt niveau, hvis regionen ikke selv har mulighed for at finde en løsning. Det sker bl.a. ved deltagelse i Fagligt Forum, der er nedsat i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den regionale risikomanager sekretariatsbetjener Den Regionale Patientsikkerhedsgruppe og er medformand i Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange (TSN).

Den regionale risikomanager formidler desuden viden om patientsikkerhed fra bl.a. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner og internationale organisationer til hospitalerne.

Den decentrale patientsikkerhedsorganisation

I hver af regionens hospitalsenheder findes én eller flere risikomanagere, som bl.a. står for organisering og udvikling af patientsikkerheden på hospitalet. Det sker i samarbejde med det sundhedspersonale, som er en del af den lokale patientsikkerhedsorganisation. Patientsikkerhedsarbejdet lokalt er organiseret og forankret tæt på det kliniske arbejde og foregår i samarbejde med den lokale ledelse. Der henvises derfor til hospitalsenhedernes hjemmesider for uddybende informationer om det lokale patientsikkerhedsarbejde. 

Der findes også en risikomanager på det præhospitale område og det regionale socialområde. For praksisområdet og apotekerne er risikomanagerfunktionen placeret i regionens stabe i kontoret Kvalitet og Lægemidler.

Den regionale patientsikkerhedsgruppe 

Gruppen består af risikomanagerne fra regionens hospitalsenheder inkl. psykiatrien, præhospitalet, praksissektoren og apotekerne, det regionale socialområde samt repræsentanter fra det regionale patientsikkerhedsteam i Strategisk Kvalitet. Formandskabet ligger hos et af medlemmerne af kvalitetschefkredsen og den regionale risikomanager sekretariatsbetjener gruppen. Gruppen er nedsat under Kvalitetschefkredsen og formidler viden og problemstillinger til bl.a. hospitalsledelserne via Lederforum for Kvalitet.

Viden, erfaringer, læring og nye tendenser, som opsamles i regionens hospitalsenheder, deles og spredes i øvrigt via gruppen. Det kan fx være viden om alvorlige utilsigtede hændelser, så andre hospitaler i regionen straks kan forebygge lignende problemer inden der sker skade på patienterne.

Kommissorium for den regionale patientsikkerhedsgruppe.

Mentorordning i den regionale patientsikkerhedsgruppe.

Det Tværsektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange (TSN)

Patientsikkerhedsordningen vedrørende rapportering af utilsigtede hændelser omfatter alle sundhedsvæsenets sektorer, herunder også praksisområdet og kommunerne. I Sundhedsaftalen er det derfor aftalt at oprette det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange (TSN) med deltagere fra hospitaler, kommuner, præhospitalet, praksisområdet og apoteker samt psykiatri- og socialområdet. Formålet er at samarbejde og vidensdele omkring rapporterede utilsigtede hændelser, der sker i overgangene mellem sektorer for at sprede viden om iværksatte forebyggende tiltag. Fra efteråret 2016 mødes netværket dog alene i form af en TSN-koordinationsgruppe med repræsentanter fra hospital eller kommune i den enkelte klynge.

Du kan læse mere samt finde netværkets medlemsliste, kommissorium, mødereferater og årsrapporter på hjemmesiden vedr. Sundhedsaftalen.

Kontakt

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Bente Bjerre.