Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler. 

Rapporteringen af utilsigtede hændelser er beskrevet i Sundhedsloven, og rapporteringen giver mulighed for at både patienter, pårørende og sundhedspersonale kan rapportere utilsigtede hændelser – for yderligere information samt rapporteringsmuligheder se Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside vedr. Læring hvorfra utilsigtede hændelser også kan rapporteres her.

Patienter og pårørende i Region Midtjylland kan endvidere læse mere her.

I Strategisk Kvalitet arbejder vi på, at der skabes læring af de utilsigtede hændelser, der rapporteres i Region Midtjylland. Vi identificerer tværgående problemstillinger, og viderebringer dem til relevante fora.

De underliggende sider omkring utilsigtede hændelser er tænkt til hjælp for sagsbehandlere og risikomanagere i regionen, der arbejder med utilsigtede hændelser. 

Kontakt

For yderligere informationer kan Tine Møller Nielsen kontaktes.