I Strategisk Kvalitet understøtter vi det strategiske kvalitetsarbejde i Region Midtjylland og har fokus på koordinering på tværs. Vi sekretariatsbetjener hhv. Lederforum for Kvalitet (LFK) og Kvalitetschefkredsen (KCK).

Lederforum for Kvalitet er regionens ledelsesforum på kvalitetsområdet. Her drøftes og besluttes sager, der har relation til tværgående regionale kvalitetsindsatser. Kvalitetschefkredsen er forberedende og opfølgende ift. Lederforum for Kvalitet. Den nye kvalitetsdagsorden og forbedringsarbejdet er ligeledes en del af det strategiske kvalitetsarbejde i kontoret, som også behandles i LFK og KCK.

Kontoret varetager desuden opgaver på det nationale niveau i relation til kvalitet, eksempelvis via deltagelse i Temagruppen for Kvalitet i regi af Danske Regioner samt deltagelse i diverse ad hoc arbejdsgrupper.


Kontaktperson: Maria Bredal Petersen