3. kontor

 

Kontorchef

Flemming Bøgh Mikkelsen

Tlf. 20 99 32 76

 

AC-fuldmægtig

Alexander Sairanen

Tlf. 21 52 64 91

 • Data og analyser på medicinområdet
 • Rekommandations- og basislisten
 • Arbejdsgruppen på medicinområdet (sekr.)
 • Monitoreringsrapporter for tilskudsmedicin
 • Projektkoordinator medicindata-området i Region Midtjylland
 • Tableau-medicindatanetværk (i samarbejde med BI-kontoret)
 • COVID-19 vaccination
 • Administrativ koordinator for analysegruppen

 

Specialkonsulent

Andreas Götke Christiansen

Tlf. 29 66 93 47

 • Udbuds-/samarbejdsaftaler og DUF
 • Det regionale samarbejdsudvalg for privathospitaler
 • ERFA-gruppe Danske Regioner
 • Økonomirapportering privathospitalskontoen
 • Det decentrale budgetansvar for udgifter til privathospitaler
 • Generelle plansager vedr. aktivitetsafvikling på såvel offentlige som private hospitaler

 

Regional lægemiddelkonsulent

Ann Dalgaard Johnsen

Tlf. 40 16 57 37

 • Den Regionale Lægemiddelkomité
 • Den tværsektorielle FMK-styregruppe
 • Apotekerområdet
 • Vaccination mod COVID-19
 • Høringer og henvendelser på medicinområdet
 • Planlægning klinisk farmakologi

 

Studentermedhjælper

Anne Nedergaard Laustsen

Tlf. 40 19 77 87

 

Chefkonsulent

Henrik Rugholm Svejgaard

Tlf. 51 48 41 98

 • Interregionalt samarbejde og aftaler
 • Medicin og nye behandlinger
 • Administrativ koordinator for analyseområdet (medicin)
 • Sekretariat for Direktørforum Nord
 • Monitoreringsrapporter på medicinområdet

 

Chefkonsulent

Jane Vestergaard Brandstrup

Tlf. 51 48 49 61

 • Risikostyring 
 • 3. øje 
 • DNU
 • Koordinering og prioritering af medicoteknisk udstyr 
 • Effektiviseringsarbejde
 • Dansk Center for Partikelterapi, inkl. regionale og nationale gruppe
 • Erfa - hospitalsbyggeri 
 • AUH
 • Kvalitetsfondsprojekter
 • Nyt vaskeri og apotek
 • Ny Psykiatri Viborg

 

AC-fuldmægtig 

Karoline Steen Jensen

Tlf. 29 28 84 70

 • Udvidet frit sygehusvalg 
 • Udbud og samarbejde med privathospitaler
 • Samarbejdsudvalg privathospitaler
 • Decentralisering af budgetansvar
 • Anvisning privathospitaler
 • Fælles visitation gynækologi, ØNH og ortopædkirurgi

 

AC-fuldmægtig 

Kristian Ager Kristensen

Tlf. 29 24 57 85

 • Investeringsplanlægning
 • DNV-Gødstrup
 • Psykiatrien i DNV-Gødstrup og Horsens
 • Effektiviseringsarbejde
 • 3. øje
 • Risikostyring
 • Flytterelateret udgifter

 

Chefsekretær

Lene Sørensen

Tlf. 78 41 20 12

 • Sekretær for kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen
 • Opdatering af kontorchefens kalender herunder mødeplanlægning inkl. lokalebooking via Pronestor samt bestilling af forplejning til møder
 • Sekretæropgaver ifm. møder om samarbejde og erfaringsudveksling vedr. sygehusbyggerier
 • Indrykke stillingsopslag i e-rekruttering system Emply Recruitment
 • Praktiske opgaver ifm. opstart af nye medarbejdere 
 • Redigering af hjemmeside og intranet
 • Telefonbetjening
 • Konferencer
 • ESDH
 • Økonomi, bogføring og anvisning i ØS
 • Indkøb af varer i RM Indkøb
 • Løbende ad-hoc-opgaver

 

AC-fuldmægtig (Barsel)

Line Ballegaard Jensen

Tlf. 40 47 07 49

 • Udvidet frit sygehusvalg
 • Den Intelligente Brevskabelon (IBS)
 • Udbuds-/samarbejdsaftaler med privathospitaler
 • Forsøgsordning budget2019 "Bedre udnyttelse af samarbejdsaftale" – CT-scanninger
 • Det regionale samarbejdsudvalg
 • Fællesvisitationer/visitationssamarbejder
 • Anvisning af privathospitaler
 • Driftsrådet for mammaradiologi
 • Meraktivitetsprojekt vedr. kardiologi

 

Specialkonsulent

Line Overby Kusk  

Tlf. 29 63 40 13

 • Smerteområdet
 • Fælles visitationer/visitationssamarbejder
 • Udredningsret
 • Arbejde med den intelligente brevskabelon
 • Venteinfo.dk / mitsygehusvalg.dk
 • Befordring
 • Vaccination mod COVID-19

 

Specialkonsulent 

Niels Hove Pedersen

Tlf. 51 48 44 29

 • Vaskeriområdet
 • Køkkenområdet/økologi
 • Kvalitetsfondsprojektet i Viborg
 • Hospitalsenhed Midt, anlæg
 • Hospitalsspildevand
 • Psykiatri, AUH, anlæg
 • Videndeling, anlægsprojekter

 

AC-fuldmægtig 

Signe Carlsen

Tlf. 40 47 07 21

 • Erfa-opsamling kvalitetsfondsbyggerier
 • Tværgående analyse af sengestuer
 • Parkeringsområdet
 • Regionshospitalet Randers

 

AC-fuldmægtig 

Thit Schmidt

Tlf. 21 52 60 03

 • DUF-området
 • Det Regionale Samarbejdsudval
 • ERFA-gruppe med Danske Regioner
 • Udbuds- og samarbejdsaftaler
 • Direkte visitering til samarbejdshospitale
 • Aktivitets- og økonomiopfølgning på brugen af privathospitale
 • Den Gynækologiske Fællesvisitation
 • Anvisning
 •