Vicedirektør, Sundhedsplanlægning

Rikke Skou Jensen 

Tlf. 23 60 89 08

 

Chefsekretær

Lone Abildlund Hansen

Tlf. 78 41 20 02

 • Sekretær for vicedirektør Rikke Skou Jensen
 • Sekretær for kontorchef Lone Düring
 • Sekretariatsbistand
 • Økonomi/bogføring/anvisning i ØS
 • Afdelingspostkasse
 • Diverse indkøb
 • Interne møder i afdelingen:
  • LMU – Sundhedsplanlægning
  • Afdelingsmøder
  • Chefmøder
  • KØS-møder

 

1. kontor

 

Kontorchef

Dorthe Klith

Tlf. 20 26 17 99

 

Specialkonsulent

Andreas Götke Christiansen

Tlf. 29 66 93 47

 • Praksisplanudvalg (PPU) + styregruppe for PPU / Praksisplan
 • Implementering af OK18's indsatser for kronikere i almen praksis
 • Rådgivning almen praksis
 • Specialeplanlægning: Øjne
 • Specialeplanlægning: Øre - Næse - Hals

 

Chefkonsulent

Anne Brøcker

Tlf. 22 31 39 62

 • Akutområdet / akutafdelinger
 • Akutstyregruppen
 • Akut fagligt råd
 • Forebyggelse af akutte indlæggelser
 • Akutklinikker
 • Temagruppe for akutområdet i Danske Regioner
 • Arbejdsgruppe om sikkert patientflow
 • Styregruppe i Randers: Integration af psyk. i akutafdelingen
 • Forskning i psyk. i akutafdeling
 • Kardiologi – akutdelen

 

AC-fuldmægtig

Bettina Nørremark 

Tlf. 21 52 65 47

 • Aktivitetsdata (MidtEPJ, DRG, RSI)
 • Ad hoc analyser
 • Benchmark/kapacitetsanalyser 

 

AC-fuldmægtig

Claus Meldgaard Jensen

Tlf. 20 28 77 53

 • Planlægning for praktiserende speciallæger – sagsniveau
 • SU Speciallæger
 • Indgår i planlægning for alle specialer, hvor der er praktiserende speciallæger
 • SU Kiropraktorer

 

Specialkonsulent

Helene Bech Rosenbrandt

Tlf. 21 12 16 21

 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Sundhedsstyregruppen
 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • Strategi for Det Nære Sundhedsvæsen
 • Forløbsprogram for hjertesygdom
 • Udgående funktioner og rådgivning

 

Specialkonsulent

Kristine Lindeneg-Drejø

Tlf. 21 35 88 47

 • Aktiv patientstøtte
 • Advisory Board
 • Forebyggende helbredsundersøgelser og samtale
 • Inddragelse af civilsamfund

 

Praktikant

Marie Fredslund Jensen

Tlf. 24 22 72 08

 

AC-fuldmægtig 

Mark Brix Christensen

Tlf. 21 68 61 17

 • Sundhedshuse
 • Samsø
 • SU psykologer
 • Praksisplan psykologer
 • Den nære psykiatri

 

AC-fuldmægtig

Mathias Nielsen

Tlf. 24 22 72 24

 • Diabetes
 • Neurologi
 • Fødeplan
 • Ambulante spor
 • Blodbanker
 • Fælles Service Center

 

AC-fuldmægtig

Mia Lundquist Jensen 

Tlf. 24 64 40 96

 • Center for sundhed Holstebro
 • Arbejdsmedicinske klinikker
 • Koordinationsudvalget på tandområdet
 • Forebyggelse

 

AC-fuldmægtig

Rikke Halberg Jacobsen

Tlf. 21 52 61 39

 • Aktivitetsdata (MidtEPJ, DRG, RIS)
 • Ad hoc analyser
 • Benchmark/kapacitetsanalyser
 • BI (+ styregruppe)

 

AC-fuldmægtig

Stine Bligaard Madsen

Tlf. 23 62 82 34

 • Sundheds- og hospitalsplan
 • Telemedicin - (KOL + Stomi)
 • KOL forløbsprogram
 • Virtuelle konsultationer / sygebesøg
 • Samarbejde på it-området (MedCom)
 • SU Fodterapi
 • Lænde-ryg forløbsprogram
 • Personlig medicin (sammen med Henrik BN)
 • Datastøtte centre

 

Chefsekretær

Sussi K. Islin Sørensen

Tlf. 78 41 21 02

 • Sekretær for kontorchef Dorthe Klith
 • Superbruger ESDH
 • Kontorøkonomi
 • Mødehonorering for AP
 • Mødeplanlægning
 • Dagsordenudsendelse for SKU/PPU/SU/SSG/Styregruppe for PPU
 • Regnskab KEU
 • Konferencer
 • Posedialyse – afregning
 • Folkesundhed i Midt - afregning
 • Puljen, Fællesprojekter/aftaler med kommuner - økonomi
 • Pulje til udvikling af Nære Sundhedstilbud - økonomi

 

AC-fuldmægtig

Trine Oksbjerg

Tlf. 21 52 64 96

 • SU Fysioterapeuter
 • Forebyggelse
 • Ulighed i sundhed
 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Lemvig Sundhedshus

 

2. kontor

 

Kontorchef

Lone Düring

Tlf. 20 26 12 47

Sekretær Lone Abildlund Hansen, tlf. 7841 2002

 

AC-fuldmægtig

Anne Knutsson Hansen

Tlf. 29 64 63 85

 • Det præhospitale område
 • Anæstesi
 • Respiratorområdet
 • Klinikforum (sammen med Berit)
 • Indvandrermedicinsk klinik

 

AC-fuldmægtig

Berit Kamp Kragh

Tlf. 21 52 64 94

 • Demens, nøglepersoner
 • Demensaftale – forløbsprogram for demens
 • Planlægning: neurologi
 • Planlægning: neurokirurgi
 • National demensplan
 • Neurorehabilitering
 • Speciallægepraksisplanlægning neurologi
 • Smertebehandling
 • Bristede drømme – nyt håb
 • Klinikforum (sammen med Anne KH)
 • Specialeråd

 

AC-fuldmægtig

Charlotte Jensen

Tlf. 21 35 87 88

 • Hjælpemiddelområdet
 • Hjerneskadesamråd
 • Rehabilitering på specialiseret niveau – ny bekendtgørelse
 • Følgegruppe på genoptræningsområdet
 • Opfølgningsprogram for børn med cerebral parese
 • Kræftrehabilitering
 • Palliativ samarbejdsaftale med kommunerne
 • Genoptræningsplaner til borgere med psykisk sygdom
 • Genoptræning psykiatri – ledsageaftale
 • Ledsageaftalen generelt 
 • Libre Flash (sammen med Henrik RS)

 

AC-fuldmægtig

Gry Brun Jensen - (sygemeldt/deltid)

Tlf. 78 41 20 65 

 • Planlægning: Karkirurgi
 • Planlægning: Plastikkirurgi
 • Planlægning: Psykiatri (sammen med Lene HK)
 • Planlægning: Børn- og ungepsykiatri (minus tvang)
 • Forløbsprogram for depression
 • Børn og unge med psykisk sygdom - netværksmøder og koordinatorfunktion
 • Museum Ovartaci
 • Speciallægepraksisplanlægning psykiatri
 • Samarbejde med kommuner og almen praksis inden for psykiatrien 
 • Specialeplanlægning (sammen med Lene HK)
 • Kardiologi (sammen med Lene HK)

 

Chefkonsulent

Henrik Bech Nielsen

Tlf. 51 52 97 50

 • Personlig Medicin
 • Patientansvarlig læge (PAL)
 • Planlægning: Gynækologi og obstetrik
 • Fødeplan/svangreområdet
 • Planlægning: Pædiatri
 • Stråleområdet, herunder stråleplan
 • Efter behov opgaver inden for onkologi/hæmatologi (sammen med Sebastian)
 • Transformation af det ambulante område

 

AC-fuldmægtig

Holger Schildt Knudsen

Tlf. 78 41 20 39 

 • Screeningsprogrammer - livmoderhalskræft, mamma, tarmkræft
 • Screeningsstyregruppe
 • Planlægning: Infektionsmedicin
 • Planlægning: Kirurgi
 • Planlægning: Ortopædkirurgi
 • Planlægning: Urologi
 • Planlægning: Tand-mund-kæbe kirurgi (sammen med Lene HK)
 • Speciallægepraksisplanlægning Ortopædkirurgi
 • Speciallægepraksisplanlægning Kirurgi
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Klinisk Genetik
 • Klinisk Immunologi
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Patologi
 • Blodbanker
 • Diagnostisk radiologi
 • Organdonation
 • Samarbejdsaftale vedr. infektionshygiejne
 • Hjælpemidler (sammen med Charlotte J)
 • Nationale Kliniske Retningslinjer
 • MTV
 • §79 institutioner 
 • Ilt-patienter i eget hjem
 • Diætister

  

AC-fuldmægtig

Lene Houmand Kristensen

Tlf. 21 52 59 97

 • Planlægning: Hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) (sammen med Gry)
 • Specialeplanlægning (sammen med Gry)
 • Planlægning: Tand-mund-kæbe kirurgi (sammen med Holger)
 • Psykiatriområdet (sammen med Gry)
 • Tvang (psykiatri)
 • Optageområder
 • Traumatiserede flygtninge
 • Funktionelle Lidelser

 

Specialkonsulent

Mette Byrgiel Bach

Tlf. 21 36 52 13

 • Regional projektleder på den ældre medicinske patient - DÆMP
 • DÆMP-styregruppen - nedsat af Sundhedsstyregruppen
 • Belægning - De medicinske afdelinger
 • Planlægning: Geriatri
 • Planlægning: Reumatologi
 • Planlægning: Dermatologi
 • Planlægning: Lungemedicin
 • Planlægning: Gastroenterologi-Hepatologi
 • Kiropraktorer
 • Diagnostisk Center (multisygdomme)
 • Færdigbehandlede patienter
 • IV

 

AC-fuldmægtig

Sebastian Cristoffanini

Tlf. 29 37 98 45

 • Planlægning: Medicin Endokrinologi (diabetes / knogleskørhed)
 • Diabetes forløbsprogram + SDCA
 • Planlægning: Nefrologi
 • Posedialyse + samarbejde med kommunerne
 • Hospice
 • kræftpakker
 • Maksimale ventetider for kræftpatienter
 • Planlægning: Onkologi (sammen med Henrik BN)
 • Planlægning: Hæmatologi (sammen med Henrik BN)
 • Planlægning: i øvrigt på kræftområdet på tværs af specialer
 • Kræftplaner, herunder Kræft IV
 • Opfølgningsprogrammer på kræftområdet

 

3. kontor

 

Kontorchef

Flemming Bøgh Mikkelsen

Tlf. 20 99 32 76

 

AC-fuldmægtig 

Alexander Sairanen

Tlf. 21 52 64 91

 • Udvidet frit sygehusvalg 
 • Ret til hurtig udredning 
 • Udbudsaftaler
 • Økonomirapportering på forbrug på privathospitaler
 • Fællesvisitation gynækologi og urologi

 

Regional lægemiddelkonsulent

Ann Dalgaard Johnsen

Tlf. 78 41 20 61

 • Den Regionale Lægemiddelkomité
 • Den tværsektorielle FMK-styregruppe
 • Apotekerområdet
 • Administrativ koordinator for analysegruppen
 • Høringer og henvendelser på medicinområdet
 • Planlægning klinisk farmakologi

  

Specialkonsulent

Henrik Rugholm Svejgaard

Tlf. 51 48 41 98

 • Interregionalt samarbejde og aftaler
 • Medicin og nye behandlinger
 • Administrativ koordinator for analysegruppen (medicin)
 • Sekretariat for Direktørforum Nord
 • Monitoreringsrapporter på medicinområdet

 

Chefkonsulent

Jane Vestergaard Brandstrup

Tlf. 51 48 49 61

 • Risikostyring 
 • 3. øje 
 • DNU
 • Koordinering og prioritering af medicoteknisk udstyr
 • Effektiviseringsarbejde 
 • Dansk Center for Partikelterapi, inkl. regionale og nationale gruppe
 • Erfa - hospitalsbyggeri 
 • Eksisterende AUH
 • Kvalitetsfondsprojekter

 

Praktikant

Josephine Søgaard Degenkolv

Tlf. 29 17 96 53

 

AC-fuldmægtig (barsel)

Karoline Steen Jensen

Tlf. 21 52 60 03

 • Udvidet frit sygehusvalg 
 • Udbud og samarbejde med privathospitaler
 • Samarbejdsudvalg privathospitaler
 • Decentralisering af budgetansvar
 • Anvisning privathospitaler
 • Fælles visitation gynækologi, ØNH og ortopædkirurg

 

AC-fuldmægtig 

Kristian Ager Kristensen

Tlf. 29 24 57 85

 • Investeringsplanlægning
 • DNV-Gødstrup
 • Psykiatrien i DNV-Gødstrup
 • Effektiviseringsarbejde
 • 3. øje
 • Risikostyring
 • Flytterelateret udgifter

 

AC-fuldmægtig 

Line Grann Overby

Tlf. 29 63 40 13

 • Udvidet frit sygehusvalg 
 • Ret til hurtig udredning 
 • Fælles visitation demens + ortopædkirurgi
 • Det regionale brevkoncept

 

Sekretær

Lene Sørensen

Tlf. 78 41 20 12

 • Sekretær for kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen

 

Arkitekt 

Louise Mounier

Tlf. 21 52 60 92

 • Vidensdeling og designguides, hospitalsbyggeri
 • Innovation, hospitalsbyggeri
 • Koordinering og planlægning af
 • Netværksdage
 • Tovholder i Way-finding netværk
 • Regionshospitalet Randers
 • Kunst
 • Parkering

 

Specialkonsulent

Mette Brænder Nørgaard

Tlf. 51 14 20 22

 • Udvidet frit sygehusvalg
 • Ret til hurtig udredning
 • Meraktivitetsprojekter
 • Region Midtjyllands målbillede på sundhedsområdet

 

Specialkonsulent 

Niels Hove Pedersen

Tlf. 51 48 44 29

 • Udbud af vaskeriydelser i Region Midtjylland
 • Køkkenområdet/økologi

 

AC-fuldmægtig 

Sara Froulund Ladekarl

Tlf. 29 66 94 35

 • Data og analyser på medicinområdet
 • Rekommandations- og basislisten
 • Arbejdsgruppen på medicindataområdet (sekr.)
 • Monitoreringsrapporter for tilskudsmedicin
 • Arbejdsgruppen om polyfarmaci

 

Projektleder/-koordinator (barsel indtil 8.9.19)

Sidse Gottlieb Jensen

Tlf. 78 41 20 37

 • Projektkoordinator medicindata-området i Region Midtjylland
 • Arbejdsgruppen på medicindataområdet (sekr.)
 • Høringer og henvendelser på medicindataområdet
 • Tableau-medicindatanetværk (i samarbejde med BI-kontoret)

 

Chefkonsulent, arkitekt

Torben Agerkilde

Tlf. 21 52 63 24

 •        Tværgående investeringsplanlægning
 •      Anlægsprojekter i Psykiatrien
 •      Anlægsprojekter i Sundhedshuse
 •      Vidensdeling og designguides, Hospitalsbyggeri 
 •      Intern byggerådgivning