Vicedirektør (afdelingschef)

Rikke Skou Jensen

Tlf. 23 60 89 08

 

Chefsekretær

Lone Abildlund Hansen

Tlf. 78 41 20 02

 • Sekretær for vicedirektør Rikke Skou Jensen
 • Sekretær for kontorchef Lone Düring
 • Sekretariatsbistand
 • Økonomi/bogføring/anvisning i ØS
 • Håndtering af post til afdelingspostkasse
 • Mødeplanlægning
 • Redigering af hjemmeside og intranet
 • ESDH
 • Vareindkøb i logistikmodulet ILM
 • Interne møder i afdelingen:
  • LMU – Sundhedsplanlægning
  • Afdelingsmøder
  • Chefmøder
  • KØS-møder

 

1. kontor

 

Kontorchef

Dorthe Klith

Tlf. 20 26 17 99

 

Chefkonsulent

Anne Brøcker

Tlf. 22 31 39 62

 • Akutområdet / akutafdelinger
 • Akut fagligt råd
 • Forebyggelse af akutte indlæggelser
 • Akutklinikker
 • Temagruppe for akutområdet i Danske Regioner
 • Arbejdsgruppe om sikkert patientflow
 • Styregruppe i Randers: Integration af psyk. i akutafdelingen
 • Forskning i psyk. i akutafdeling
 • Kardiologi – akutdelen

 

AC-fuldmægtig

Claus Meldgaard Jensen

Tlf. 20 28 77 53

 • Planlægning for praktiserende speciallæger – sagsniveau
 • Samarbejdsudvalg for Speciallæger
 • Indgår i planlægning for alle specialer, hvor der er praktiserende speciallæger
 • Samarbejdsudvalg for kiropraktorer

 

Studentermedhjælper

Emma Odde Koch

Tlf. 21 36 43 21

 

Chefkonsulent

Helene Bech Rosenbrandt

Tlf. 21 12 16 21

 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Sundhedsstyregruppen
 • Sundhedskoordinationsudvalget
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Udgående funktioner og rådgivning
 • Midlertidigt udvalg for digital sundhed
 • IV
 • Forløbsprogram for hjertesygdom
 • Udviklingsplan Regionshospitalet Silkeborg
 • Puljen, Fællesprojekter/aftaler med kommuner - økonomi
 • Pulje til udvikling af Nære Sundhedstilbud - økonomi

 

Analytiker

Jesper Pingel

Tlf. 24 92 50 93

 • Aktivitetsdata (MidtEPJ, DRG, RIS)
 • Ad hoc analyser
 • Benchmark/kapacitetsanalyser
 • BI (+ styregruppe)

 

AC fuldmægtig (vikar)

Karoline Hougaard Bossen

Tlf. 23 62 82 34

 • Aktiv patientstøtte
 • Planlægning: Øjne
 • Samarbejdsudvalg for fodterapi
 • Diabetes

 

Chefkonsulent

Kristine Lindeneg-Drejø

Tlf. 21 35 88 47

 • Forebyggende helbredsundersøgelser og samtale
 • COVID-19 test

 

AC fuldmægtig

Leanne Hejlskov

Tlf. 21 52 65 47

 • Planlægning: Øjne
 • Planlægning: Øre - Næse - Hals
 • Høreområdet
 • Lænde-ryg forløbsprogram
 • Center for sundhed
 • Sundhedshuse
 • Koordinationsudvalg for tandpleje
 • Blod og biobanker

 

Chefsekretær

Lene Dam Larsen

Tlf. 24 48 42 03

 • Sekretær for Dorthe Klith
 • Kontorøkonomi
 • Mødehonorering almen praksis
 • Mødeplanlægning
 • Dagsordenudsendelse for Sundhedssamarbejdsudvalg/Sundhedsstyregruppe / Øvrige samarbejdsudvalg 
 • Konferencer
 • Posedialyse – afregning
 • Folkesundhed i Midten - afregning
 • Superbruger ESDH

 

AC-fuldmægtig

Mia Lundquist Jensen 

Tlf. 24 64 40 96

 • Forebyggelse og sundhedsfremme generelt
 • Overvægtsindsatser i regi af sundhedsaftalen
 • Rygestopindsatser i regi af sundhedsaftalen:
  samarbejdsaftale vedr. rygestop
 • Lighed i sundhed
 • Planlægning: Øre - Næse - Hals
 • Høre-området
 • Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse
 • Samarbejdsaftale om elektroniske henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud

 

AC fuldmægtig

Moana Hjarnø Nielsen

Tlf. 24 26 31 08

 • Praksisplanudvalg (PPU) + styregruppe for PPU
 • Praksisplan
 • Implementering af OK18's indsatser for kronikere i almen praksis
 • Rådgivning almen praksis
 • KOL forløbsprogram
 • Telemedicin - KOL
 • Fælles Servicecenter for Telesundhed
 • Samarbejde på it-området (MedCom)

 

AC-fuldmægtig

Sandra Bjerre Nielsen 

Tlf. 24 22 72 08

 • Samarbejdsudvalg for Fysioterapeuter
 • Praksisplan fysioterapeuter
 • Forebyggelse generelt
 • Rygning
 • Partnerskab for tobaksfri ungdomsuddannelser
 • Sundhedsaftalesekretariat sammen med Helene
 • Aids-fondet
 • Lighed i sundhed

 

AC-fuldmægtig (Barsel)

Sara Froulund Ladekarl

Tlf. 29 66 94 35

 • Aktivitetsdata (MidtEPJ, DRG, RIS)
 • Ad hoc analyser
 • Benchmark/kapacitetsanalyser 
 • BI (+ styregruppe)

 

AC-fuldmægtig

Sidse Gottlieb Jensen

 • Samarbejdsudvalg for psykologer
 • Den nære psykiatri
 • COVID-19 test

 

AC-fuldmægtig 

Trine Oksbjerg

Tlf. 21 52 64 96

 •  

 

2. kontor

 

Kontorchef

Lone Düring

Tlf. 20 26 12 47

Sekretær Lone Abildlund Hansen, tlf. 7841 2002

 

AC-fuldmægtig (Barsel)

Anne Knutsson Hansen 

Tlf. 29 64 63 85

 

Specialkonsulent

Berit Kamp Kragh

Tlf. 21 52 64 94

 • Planlægning: neurologi og herunder neurorehabilitering
 • Planlægning: neurokirurgi
 • Smertebehandling
 • Tværfaglige specialeråd
 • Klinikforum (sammen med Lene HK)
 • Senfølger efter COVID-19 (på tværs af specialer)
 • Søvnsygdomme (på tværs af specialer)

 

AC-fuldmægtig

Charlotte Jensen

Tlf. 21 35 87 98

 • Hjælpemiddelområdet
 • Hjerneskadesamråd
 • Rehabilitering på specialiseret niveau – ny bekendtgørelse
 • Følgegruppe på genoptræningsområdet
 • Opfølgningsprogram for børn med cerebral parese
 • Kræftrehabilitering
 • Palliativ samarbejdsaftale med kommunerne
 • Genoptræningsplaner til borgere med psykisk sygdom
 • Genoptræning psykiatri – ledsageaftale
 • Ledsageaftalen generelt 
 • Libre Flash (sammen med Henrik RS)

 

Specialkonsulent

Gry Brun Jensen

Tlf. 78 41 20 65 

 • Planlægning: Karkirurgi
 • Planlægning: Plastikkirurgi
 • Planlægning: Psykiatri (sammen med Lene HK)
 • Planlægning: Børn- og ungdomspsykiatri (sammen med Lene HK)
 • Samarbejde med kommuner og almen praksis inden for psykiatrien 
 • Funktionelle Lidelser

Chefkonsulent

Henrik Bech Nielsen

Tlf. 51 52 97 50

 • Planlægning: Gynækologi og obstetrik (herunder bl.a. fødsels- og svangreområdet, fertilitetsområdet og abortrådgivning)
 • Planlægning: Pædiatri
 • Planlægning: Kardiologi
 • Personlig Medicin
 • Patientansvarlig læge (PAL)
 • Respiratorområdet

 

Specialkonsulent

Holger Schildt Knudsen

Tlf. 30 52 03 13 

 • Screeningsprogrammer - livmoderhalskræft, mamma, tarmkræft
 • Screeningsstyregruppe
 • Planlægning: Infektionsmedicin
 • Planlægning: Kirurgi
 • Planlægning: Ortopædkirurgi
 • Planlægning: Urologi
 • Planlægning: Tand-mund-kæbe kirurgi (sammen med Lene HK)
 • Speciallægepraksisplanlægning Ortopædkirurgi
 • Speciallægepraksisplanlægning Kirurgi
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Klinisk Genetik
 • Klinisk Immunologi
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Patologi
 • Blodbanker
 • Diagnostisk radiologi
 • Organdonation
 • Samarbejdsaftale vedr. infektionshygiejne
 • Hjælpemidler (sammen med Charlotte J)
 • Nationale Kliniske Retningslinjer
 • MTV
 • §79 institutioner 
 • Ilt-patienter i eget hjem
 • Diætister

  

AC-fuldmægtig

Lene Houmand Kristensen 

Tlf. 21 52 59 97

 • Planlægning: Kardiologi
 • Planlægning: Thoraxkirurgi
 • Planlægning: Psykiatri (sammen med Gry)
 • Planlægning: Børne- og ungdomspsykiatri (sammen med Gry)
 • Klinikforum (sammen med Berit)
 • Tvang i psykiatrien
 • Specialeplanlægning - varetagelse af specialfunktioner
 • Optageområder

Chefkonsulent

Mette Byrgiel Bach

Tlf. 21 36 52 13

 • Strategisk sundheds- og hospitalsplanlægning (fx sundheds- og hospitalsplan (2020), udviklingsplan for RH Silkeborg (2021), plan for det medicinske område)
 • De medicinske afdelinger og Diagnostisk Center, RH Silkeborg: Belægning, multisygdomme mm.
 • Planlægning: Intern Medicin: Geriatri (ældresygdomme)
 • Planlægning: Intern Medicin: Reumatologi (sygdomme i bevægeapparatet, betændelses- og gigtsygdomme)
 • Planlægning: Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme)
 • Planlægning: Intern Medicin: Lungesygdomme
 • Planlægning: Intern Medicin: Gastroenterologi-Hepatologi (sygdomme i spiserør, mave-tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje)
 • Færdigbehandlede patienter (når behandling er afsluttet og indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling)
 • Dialyse: nyrepatienter

 

AC-fuldmægtig

Mette Riishøj Mathiasen

Tlf. 29 37 98 45

 • Kræftpakker
 • Maksimale ventetider for kræftpatienter
 • Planlægning: Onkologi (sammen med Henrik BN)
 • Planlægning: Hæmatologi (sammen med Henrik BN)
 • Planlægning: i øvrigt på kræftområdet på tværs af specialer
 • Kræftplaner, herunder Kræft IV
 • Opfølgningsprogrammer på kræftområdet
 • Hospice og palliation
 • Planlægning: Nefrologi
 • Posedialyse + samarbejde med kommunerne

 

AC-fuldmægtig (Vikar)

Stine Stausgaard 

Tlf. 21 52 61 39

 • Det præhospitale område
 • Anæstesi
 • Indvandrermedicinsk klinik

 

3. kontor

 

Kontorchef

Flemming Bøgh Mikkelsen

Tlf. 20 99 32 76

Chefsekretær Lene Sørensen, tlf. 51 16 69 42

 

AC-fuldmægtig

Alexander Sairanen

Tlf. 21 52 64 91

 • Data og analyser på medicinområdet
 • Rekommandations- og basislisten
 • Arbejdsgruppen på medicinområdet (sekr.)
 • Monitoreringsrapporter for tilskudsmedicin
 • Projektkoordinator medicindata-området i Region Midtjylland
 • Tableau-medicindatanetværk (i samarbejde med BI-kontoret)
 • COVID-19 vaccination
 • Administrativ koordinator for analyseruppen

 

Specialkonsulent

Andreas Götke Christiansen

Tlf. 29 66 93 47

 • Udbuds-/samarbejdsaftaler og DUF
 • Det regionale samarbejdsudvalg for privathospitaler
 • ERFA-gruppe Danske Regioner
 • Økonomirapportering privathospitalskontoen
 • Det decentrale budgetansvar for udgifter til privathospitaler
 • Generelle plansager vedr. aktivitetsafvikling på såvel offentlige som private hospitaler

 

Regional lægemiddelkonsulent

Ann Dalgaard Johnsen

Tlf. 40 16 57 37

 • Den Regionale Lægemiddelkomité
 • Den tværsektorielle FMK-styregruppe
 • Apotekerområdet
 • Vaccination mod COVID-19
 • Høringer og henvendelser på medicinområdet
 • Planlægning klinisk farmakologi

  

Studentermedhjælper

Anne Nedergaard Laustsen

Tlf. 40 19 77 87

 

Chefkonsulent

Henrik Rugholm Svejgaard

Tlf. 51 48 41 98

 • Interregionalt samarbejde og aftaler
 • Medicin og nye behandlinger
 • Administrativ koordinator for analyseområdet (medicin)
 • Sekretariat for Direktørforum Nord
 • Monitoreringsrapporter på medicinområdet

 

Chefkonsulent

Jane Vestergaard Brandstrup

Tlf. 51 48 49 61

 • Risikostyring 
 • 3. øje 
 • DNU
 • Koordinering og prioritering af medicoteknisk udstyr
 • Effektiviseringsarbejde 
 • Dansk Center for Partikelterapi, inkl. regionale og nationale gruppe
 • Erfa - hospitalsbyggeri 
 • AUH
 • Kvalitetsfondsprojekter
 • Nyt vaskeri og apotek
 • Ny Psykiatri Viborg

 

AC-fuldmægtig 

Karoline Steen Jensen

Tlf. 29 28 84 70

 • Udvidet frit sygehusvalg 
 • Udbud og samarbejde med privathospitaler
 • Samarbejdsudvalg privathospitaler
 • Decentralisering af budgetansvar
 • Anvisning privathospitaler
 • Fælles visitation gynækologi, ØNH og ortopædkirurg

 

AC-fuldmægtig 

Kristian Ager Kristensen

Tlf. 29 24 57 85

 • Investeringsplanlægning
 • DNV-Gødstrup
 • Psykiatrien i DNV-Gødstrup og Horsens
 • Effektiviseringsarbejde
 • 3. øje
 • Risikostyring
 • Flytterelateret udgifter

 

Chefsekretær

Lene Sørensen

Tlf. 51 16 69 42

 • Sekretær for kontorchef Flemming Bøgh Mikkelsen
 • Opdatering af kontorchefens kalender herunder mødeplanlægning inkl. lokalebooking via Pronestor samt bestilling af forplejning til møder
 • Sekretæropgaver ifm. møder om samarbejde og erfaringsudveksling vedr. sygehusbyggerier
 • Indrykke stillingsopslag i e-rekruttering system Emply Recruitment
 • Praktiske opgaver ifm. opstart af nye medarbejdere 
 • Redigering af hjemmeside og intranet
 • Telefonbetjening
 • Konferencer
 • ESDH
 • Økonomi, bogføring og anvisning i ØS
 • Indkøb af varer i RM Indkøb
 • Løbende ad-hoc-opgaver

 

AC-fuldmægtig (barsel)

Line Ballegaard Jensen

Tlf. 40 47 07 49

 • Udvidet frit sygehusvalg
 • Den Intelligente Brevskabelon (IBS)
 • Udbuds-/samarbejdsaftaler med privathospitaler
 • Forsøgsordning budget2019 "Bedre udnyttelse af samarbejdsaftale" – CT-scanninger
 • Det regionale samarbejdsudvalg
 • Fællesvisitationer/visitationssamarbejder
 • Anvisning af privathospitaler
 • Driftsrådet for mammaradiologi
 • Meraktivitetsprojekt vedr. kardiologi

 

Specialkonsulent 

Line Overby Kusk

Tlf. 29 63 40 13

 • Smerteområdet
 • Fælles visitationer/visitationssamarbejder
 • Udredningsret
 • Arbejde med den intelligente brevskabelon
 • Venteinfo.dk / mitsygehusvalg.dk
 • Befordring
 • Vaccination mod Covid-19

 

Specialkonsulent 

Niels Hove Pedersen

Tlf. 51 48 44 29

 • Vaskeriområdet
 • Køkkenområdet/økologi
 • Kvalitetsfondsprojektet i Viborg
 • Hospitalsenhed Midt, anlæg
 • Hospitalsspildevand
 • Psykiatri, AUH, anlæg
 • Videndeling, anlægsprojekter

 

AC-fuldmægtig 

Signe Carlsen

Tlf. 40 47 07 21

 • Erfa-opsamling kvalitetsfondsbyggerier
 • Tværgående analyse af sengestuer
 • Parkeringsområdet
 • Regionshospitalet Randers

 

AC-fuldmægtig 

Thit Schmidt

Tlf. 21 52 60 03

 • DUF-området
 • Det Regionale Samarbejdsudvalg
 • ERFA-gruppe med Danske Regioner
 • Udbuds- og samarbejdsaftaler
 • Direkte visitering til samarbejdshospitaler
 • Aktivitets- og økonomiopfølgning på brugen af privathospitalet
 • Den Gynækologiske Fællesvisitation