Hvis du mener, du har brug for høreapparat, kan du enten få en henvisning fra din egen læge til en privatpraktiserende ørelæge, eller du kan selv henvende dig direkte til ørelægen. Ørelægen kan henvise dig til at få et høreapparat.

Du kan få høreapparat fra enten en offentlig eller en privat klinik. Ved et kompliceret høretab varetages høreapparatbehandlingen dog altid af en offentlig klinik.

Høreapparat fra en offentlig klinik

Hvis du vælger at få dit høreapparat på en offentlig klinik, er høreapparatet gratis for dig. Valget af høreapparat vil ske ud fra dine behov og høretabets karakter. Du kan derfor ikke altid vælge frit mellem alle høreapparater. Høreapparatet er det offentliges ejendom, og du låner høreapparatet, så længe du har brug for det. Det skal tilbageleveres, hvis du ikke længere bruger det. Går høreapparatet i stykker eller mistes, skal du kontakte den høreklinik, hvor du har fået udleveret høreapparatet, hvis du stadig har behov for høreapparat. Du kan også kontakte din hørevejleder i kommunen. Borgerservice kan oplyse telefonnummer.

Kontakt også din hørevejleder i kommunen, hvis

 • du har brug for hjælp til at vedligeholde eller betjene dit høreapparat,
 • du har brug for supplerende hjælpemidler, fx forstærkertelefon, teleslynge m.v.,
 • du har brug for undervisning i, hvordan du bedst kommunikerer ved hjælp af høreapparat, eller
 • du har andre høreproblemer.

Du kan få tilskud eller transport til høreklinikken efter gældende regler. Kontakt kørselskontoret i Holstebro, tlf. 7023 6248, og få vejledning eller læs om befordringsreglerne på www.befordring.rm.dk

Offentlige klinikker i Region Midtjylland:

Ventetid

Vær opmærksom på, at der til de offentlige klinikker kan være varierende ventetider på høreapparatbehandling. På www.mitsygehusvalg.dk kan du finde nærmere oplysning om ventetiderne for høreundersøgelse og udlevering af høreapparat på offentlige klinikker.

Høreapparat fra en privat høreklink

Ved høreapparatbehandling ved en godkendt privat klinik, betaler du selv for høreapparatet, som er din ejendom. Høreapparatet er omfattet af købelovens bestemmelser om garanti og reklamationsret.

Betingelserne for at få tilskud til høreapparatbehandling på private klinikker er:

 • at klinikken er godkendt efter Sundheds- og Ældreministeriets regler,
 • at du har fået en henvisning fra en ørelæge, hvis det er første gang, du skal have høreapparat,
 • at det er mindst fire år siden, du sidst har fået høreapparat. I det tilfælde kræves ikke ny henvisning fra en ørelæge, og
 • at du er fyldt 18 år.

For pensionister er der mulighed for at få helbredstillæg fra bopælskommunen til hel eller delvis dækning af egenbetalingen. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til borgerservice i din kommune.

Der ydes ikke tilskud eller transport til en privat høreklinik.

Hvis dit høreapparat går i stykker, skal du kontakte den klinik, hvor du har fået høreapparatbehandlingen. Høreapparatet er din private ejendom.

Siden 1. januar 2013 har det offentlige givet tilskud til høreapparatbehandling ved en privat klinik.

Tilskuddet udgør i 2019:

 • 4.129 kr. for behandling af 1. øre,
 • 2.373 kr. for behandling af 2. øre.

Det vil sige et tilskud i 2019 på i alt 6.502 kr. for behandling af begge ører. Tilskuddet reguleres hvert år af Sundheds- og Ældreministeriet. Tilskuddet dækker høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti og er incl. moms. Tilskuddet kan maksimalt udgøre de faktiske omkostninger og afhænger ikke af din indkomst. Udbetaling af tilskud finder sted mellem forhandleren af høreapparatet og regionen. Du ejer selv høreapparatet og skal ikke levere det tilbage. Udgifter ud over tilskuddet skal du selv betale.

Nyt høreapparat inden for fire år

Almindeligvis kan der først udleveres nyt høreapparat fra en offentlig klinik eller ydes tilskud til et nyt efter fire år.

Denne regel kan dog fraviges, hvis du inden de fire år er gået, får brug for et nyt høreapparat.

Hvis du bruger en privat leverandør skal du underskrive en tro- og loveerklæring på, at

 • der er indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af hørelsen. Forværringen skal være konstateret af en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme,
 • at legemlige forandringer eller slitage efter kort tid umuliggør anvendelsen af høreapparatet,
 • at høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende,

Tro- og loveerklæringen udfyldes af din hørespecialist og underskrives af dig.

Tro- og loveerklæringen fremsender leverandøren til Region Midtjylland ved at den vedhæftes den elektroniske faktura.

Batterier til høreapparater er gratis. Henvendelse sker til Oticon, tlf.nr. 3917 7444 eller mail: batterier@oticon.dk

Desuden har nogle kommuner forskellige udleveringssteder. Hvis du er i tvivl om, hvor du får dine batterier, kan du kontakte din lokale hørepædagog og eventuelt borgerservice i din kommune.