Palliativ behandling, pleje og omsorg er den aktive og totale indsats for patienter, hvis sygdom er uhelbredelig og fremskreden. 

For at komme på hospice skal man være uhelbredeligt syg og have en kort forventet restlevetid. Det vil sige, at helbredende og livsforlængende behandling er afsluttet, så behandling, pleje og omsorg fremover vil være af lindrende karakter.

Henvisningskriterier (alle kriterier skal være opfyldt):

 • Forventet kort levetid (udarbejdet terminalerklæring) for den henviste.
 • Helbredende behandling er ophørt for den henviste. 
 • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste.
 • Behandlingsniveauet skal være afklaret, således at den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på hospital.
 • Den henviste har et ønske om at leve den sidste tid på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte.

Visitationsretningslinjer for hospicer med driftsoverenskomst med Region Midtjylland

Henvisning

Henvendelse om ophold på hospice kan ske fra flere sider - fra den syge selv, pårørende, egen læge, hjemmeplejen eller fra hospitalet.

Henvisningen skrives af alment praktiserende læger eller læger på sygehusafdelinger på samme måde som henvisninger til sygehusbehandling. 

En henvisning til Hospice Søholm skal indeholde:

 • Personlige data.
 • Beskrivelse af sygdomsforløbet.
 • Begrundelse for ønske om at komme på hospice.
 • Et fagligt skøn på, hvor patienten er i sit sygdomsforløb, herunder tydeliggørelse af behovet for lindrende indsats.
 • Medicinoversigt.
 • Kopi af epikrise.
 • Kopi af journal.

Man er velkommen til at besøge Hospice Søholm for at danne sig sit eget indtryk af stedet. 

Den 5. november 2012 overgår Hospice Søholm til EPJ.

Derfor vil Hospice Søholm gerne fra den dato og fremover modtage henvisninger elektronisk, ligesom epikriser og korrespondancebreve fremover kan modtages elektronisk i EPJ.

Afdelingen på Hospice Søholm har følgende elektroniske adresser:

Sygehus/afdelingskode: 7048.01.0
Lokationsnummer: 5790001998349

Visitation

Når der er en plads på hospice, vil der blandt henvisningerne blive foretaget en prioritering.
Den patient, hvis henvisning er blevet prioriteret, vil herefter blive kontaktet af Hospice Søholm med henblik på en visitationssamtale, oftest telefonisk.

Formålet med visitationssamtalen er at afklare forventninger til opholdet, samt sikre at visitationskriterierne er opfyldt. Hvis visitationssamtalen viser, at den alvorligt syge opfylder visitationskriterierne vil vedkommende blive indskrevet på hospice i løbet af 1-3 dage. 

Det er ikke muligt at have folkeregisteradresse på hospice. Egen bopæl skal bibeholdes. Opholdet på Hospice Søholm er gratis.

Udskrivning

Til tider resulterer opholdet på hospice i, at patientens sygdomssituation stabiliseres i en sådan grad, at deres fortsatte behov for lindrende behandling, pleje og omsorg reduceres, hvorfor udskrivning kan blive aktuelt.

For nogle betyder planer om udskrivelse, at den ro og tryghed, de har oplevet på Hospice, forstyrres, og de har vanskeligt ved at orientere sig mod en ny og forandret fremtid. Derfor hjælper vi naturligvis også med at undersøge muligheden for alternative boformer som eksempelvis ældrebolig eller plads på et lokalcenter.

Hvis en patient er blevet udskrevet, men igen får brug for den indsats, som hospice kan tilbyde, vil patienten blive tilbudt genindlæggelse.