Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 18. juni 2021 kl. 12:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F7 stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

 


Sagnr.: 1-01-81-18-17

1. Oplæg om patientinddragelse i forbindelse med indkøb og udbud (kl. 12.00-12.30)

Sagsfremstilling

Birgitte Nellemann, kontorchef i Indkøb & Medicoteknik, vil komme med et oplæg, hvor hun beskriver afdelingens arbejde, de rammer der er for indkøb og udbud, og hvilke muligheder regionen har for at stille krav til produkterne.


I forlængelse af dette kan udvalget drøfte muligheder og udfordringer i patientinddragelse i forbindelse med indkøb og udbud med oplægsholderen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

2. Oplæg om indkaldelsesbreve og personaliseret skriftlig patientinformation (kl. 12.30-13.15)

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har p.t. et miniudbud på et nyt system til indkaldelsesbreve. På mødet vil specialkonsulent Rikke Ellekilde, Koncern Kommunikation, og chefstrateg Mogens Engsig-Karup, It, præsentere ambitionerne for et digitalt design af indkaldelsesbreve og personaliseret skriftlig patientinformation.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-73-17

3. Orientering om midtvejsstatus på sundhedsaftalen (kl. 13.15-13.30)

Administrationen indstiller,

at orientering om midtvejsstatus på sundhedsaftalen tages til efterretning,


at orientering om prioritering for anden halvdel af sundhedsaftalen tages til efterretning, og


at orientering om konference om sundhedsaftalen og indsats i forbindelse med forebyggelse af overvægt tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Midtvejsstatus

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en status på Sundhedsaftalen 2019-2023. Som det fremgår af vedlagte midtvejsstatus, er vi i det midtjyske sundhedssamarbejde langt med samarbejdsaftaler om indsatser inden for de tre prioriterede områder under sundhedsaftalen såvel som øvrige områder, der er vurderet relevante i samarbejdet.


Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i perioden op til COVID-19-pandemien en lang række initiativer i samarbejdet, som var planlagt til at skulle implementeres i klyngerne i 2020-2021. Mange indsatser blev dog pauseret eller udskudt grundet COVID-19 og behovet for at rette fokus i det tværsektorielle samarbejde mod håndtering af pandemien. Vedlagte oversigt over initiativer under sundhedsaftalen giver et overblik over, hvad der er sat i gang, herunder hvad der er udskudt, og hvor der er behov for yderligere implementering. Som det fremgår af oversigten, har sundhedskoordinationsudvalget godkendt følgende aftaler under sundhedsaftalen:

 • Samarbejdsaftale om rygestop
 • Hensigtserklæring om øget fokus på rygestop i almen praksis
 • Partnerskab om tobaksfrie ungdomsuddannelser
 • Samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger
 • Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner
 • Influenzavaccinations-kampagne
 • Samarbejdsaftale om udgående regionale teams i psykiatrien
 • Samarbejdsaftale om stomi
 • Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet
 • Samarbejdsaftale om kræftrehabilitering
 • Samarbejdsaftale om palliative indsatser
 • Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse
 • Udbredelse af medicinposen.


Et enkelt prioriteret indsatsområde i sundhedsaftalen, nemlig forebyggelse af overvægt, er der ikke taget hul på endnu. Emnet er drøftet af flere omgange i regi af sundhedskoordinationsudvalget og senest blev det besluttet, at der er behov for en konference med bredere politisk deltagelse i forbindelse med at prioritere målgruppe for indsatsen (se nedenfor).


Midtvejsstatus er udarbejdet med inddragelse af klyngesekretariaterne.


Notat om det fremtidige samarbejde i regi af sundhedsaftalen

Sundhedskoordinationsudvalget har i forlængelse af drøftelser om midtvejsstatus også drøftet prioriteringer for samarbejdet i anden halvdel af sundhedsaftaleperioden. Hvor midtvejsstatus er bagudskuende og ser på, hvad vi har nået i det tværsektorielle samarbejde, er notatet om prioritering fremadskuende.


På baggrund af disse drøftelser har sundhedskoordinationsudvalget prioriteret indsatsen i det tværsektorielle samarbejde for den resterende del af indeværende sundhedsaftaleperiode. Prioriteringen er som følger:

 • Øget fokus på indsatser relateret til indikatoren akutte forebyggelige genindlæggelser blandt +65 årige
 • Igangsætning af nye udviklingsindsatser:
  • Forebyggelse af overvægt
  • Infektionshygiejne: På baggrund af erfaringer under COVID-19 anbefales det, at samarbejdsaftale om infektionshygiejne fra 2018 opdateres
  • Høreområdet: Der igangsættes et arbejde med henblik på at skabe bedre forløb på tværs af sektorer for borgere med høretab
 • Det anbefales, at der prioriteres ressourcer til nødvendig implementering og konsolidering af allerede indgåede aftaler, hvor implementering er blevet udsat eller forsinket som følge af COVID-19:
  • Samarbejdsaftalen om rygestopindsatsen, herunder også hensigtserklæring om øget fokus på rygestop i almen praksis
  • Indsatser i regi af Alliancen om den nære psykiatri
  • Samarbejdsaftale om palliation
  • Samarbejdsaftale om indlæggelse og udskrivelse
  • Samarbejdsaftale om IV-behandling i eget hjem
  • Handleplan om bedre brug af de samlede ressourcer på akutområdet. Det foreslås, at der laves en revision af og prioritering af handleplanen i 2022. Samtidig anbefales det, at handleplanen tænkes sammen med projekter i forhold til den ældre medicinske patient.


Konference om sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt

Som patientinddragelsesudvalget tidligere er orienteret om via mail, afholder sundhedskoordinationsudvalget konference om status på sundhedsaftalen samt samarbejde om forebyggelse af overvægt den 27. september 2021 kl. 13-17 på Golf Hotel Viborg.

Der udsendes invitation med mulighed for tilmelding ultimo juni.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

4. Pause (kl. 13.30-13.35)

Sagsfremstilling

Kort pause i mødet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

5. Høring angående udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg (kl. 13.35-13.50)

Administrationen indstiller,

at høringssvar til udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg drøftes.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 26. maj 2021 besluttet at sende udkast til udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg i høring.


Formålet med udviklingsplanen er at videreudvikle hospitalets nuværende funktioner og rolle som udviklingshospital. Udviklingsplanen skal herudover danne udgangspunkt for prøvehandlinger mellem Regionshospitalet Silkeborg, Silkeborg Kommune og praksissektoren i forhold til den videre udvikling af samarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.


Udviklingsplanen sætter fokus på følgende:

 • Ambitioner for udvikling på Regionshospitalet Silkeborg
 • Beskrivelse af Regionshospitalet Silkeborg – opgaver og funktioner
 • Principper for udvikling – handler om måden at arbejde med udvikling på
 • Nære og sammenhængende patientforløb – handler om fokus i udviklingsarbejdet


Et notat om de planmæssige rammer for udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg udgør et bilag til udviklingsplanen.


Inddragelsesproces og høring

Arbejdet med det foreliggende udkast til udviklingsplan tog sin begyndelse i oktober 2020, hvor der blev afholdt de første møder i to arbejdsgrupper med repræsentation fra hospitalsansatte medarbejdere og ledere og deltagelse fra Silkeborg Kommune og almen praksis.


Inddragelse af yderligere nøglepersoner og -grupper har været et omdrejningspunkt i arbejdsgruppernes arbejde. Desuden har processen været fulgt af to politiske følgegrupper med politisk deltagelse fra Silkeborg Kommune, PLO-Midtjylland og Region Midtjylland.


Processen har været omfangsrig og udførlig, selv om restriktionerne under COVID-19 har udfordret den vanlige måde at tænke dialog og involvering. Alligevel er det lykkedes en imponerende stor gruppe af medarbejdere og ledere, borgere samt interne og eksterne samarbejdspartnere at engagere sig og give input til udviklingsplanen. I alt har 179 personer deltaget i dialogmøder, og der er indsendt 51 elektroniske postkort.


Resultatet af processen er det udkast til udviklingsplan, som nu er politisk behandlet og hermed sendes i bred høring. Høringsperioden strækker sig frem til den 1. september 2021.


Der afholdes borgermøde i Silkeborg den 10. august 2021 klokken 16.00-19.00 om indholdet i udviklingsplanen. Nærmere information følger.


Regionsrådet håber, at rigtig mange vil læse høringsudkastet og afgive deres kommentarer i høringsperioden.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-4-06-V

6. Orientering om status på høreområdet, herunder ventetider (kl. 13.50-14.00)

Administrationen indstiller,

at orienteringen om status på høreapparatbehandling i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag er en opfølgning på seneste orienteringssag til patientinddragelsesudvalget angående høreområdet, som blev behandlet den 9. december 2020. Der gives her et opdateret overblik over udviklingen i ventetider, samt nye tiltag på høreområdet.


Ventetider

Høreapparatbehandling på hospitalet er omfattet af det almindelige frie sygehusvalg, som giver patienterne mulighed for selv at vælge, hvilket offentligt hospital i landet, de vil behandles på. Høreapparatbehandling er derimod ikke omfattet af det udvidede frie sygehusvalg, der giver mulighed for behandling på et privathospital, hvis ventetiden til behandling på hospital overstiger 30 dage. Der er lang ventetid til høreapparatbehandling på hospitalerne. Det gælder både for borgere med kompliceret og ukompliceret høretab. Der er markant kortere ventetider i de private høreklinikker (ofte ingen eller få ugers ventetid), hvor borgere med ukompliceret høretab har mulighed for at købe høreapparater med tilskud fra Region Midtjylland.


Udviklingen i ventetider på regionens høreklinikker ses i bilaget. Der var fra januar 2019 til januar 2020 et fald i ventetiderne for høreapparatbehandling. Som følge af COVID-19 var regionens klinikker lukket ned i foråret 2020, hvilket medvirkede til en stigning i ventetiderne efterfølgende. I 2021 er ventetiderne faldet med cirka 10 uger på de tre lokalklinikker i Aarhus, Randers og Horsens, mens de tre øvrige klinikker ligger på et mere stabilt niveau. Den aktuelle status på ventetiden målt i uger ses i tabellen nedenfor.Nye tiltag i Region Midtjylland

Der er i øjeblikket gang i en række nye tiltag på høreområdet, som skal være med til at styrke høreapparatbehandlingen i Region Midtjylland. Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt, at der i efteråret 2021 igangsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkrete forbedringsforslag og indsatser til, hvordan høreapparatbehandlingen styrkes i Region Midtjylland med udgangspunkt i samarbejdet mellem region og kommuner. Formålet er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne og større lighed i høreapparatbehandlingen på tværs af regionen. Blandt andet skal der ses på informationsmøder, netværk for høreapparatsbrugere og øvrige tiltag, som styrker kommunikationen med borgerne og gør det nemmere at navigere i de forskellige tilbud. Ligeledes skal der ses på tinnitusområdet, og om der er øvrige områder, hvor samarbejdet om borgerens behandlingsforløb kan forbedres i snitflade mellem region og kommuner.


Desuden er der stillet forslag om at udvide aktiviteten med en hørebil, som kan udlevere høreapparater i borgerens eget hjem. Det vil særligt være en fordel for de patienter, der ikke så let kan transportere sig til behandling på de nuværende høreklinikker. Målgruppen er patienter med ukompliceret høretab, der har svært ved at forlade eget hjem. Der er pres på høreområdet og forholdsvis lange ventetider til høreapparatbehandling, og hørebilen vil kunne bidrage til flere årlige udleveringer af høreapparater (300 ekstra om året med mulighed for udvidelse).


Øvrig orientering

Der er ligeledes gang i en række nationale tiltag angående høreområdet i fremtiden, hvor der arbejdes med at udbrede information til borgere om de forskellige offentlige og private tilbud, fx via en pjece om høreapparat til voksne. Derudover arbejdes med nationale kvalitetsforbedringer i behandlingen, samt at forbedre data på høreområdet om bl.a. ventetider. Der arbejdes også med et projekt, som skal gøre visitation til høreapparatbehandling mere digital og effektiv.


Da der tidligere er afsat ekstra midler til høreområdet både nationalt og regionalt, vil der i efteråret 2021 blive udarbejdet en større status for høreapparatbehandling i Region Midtjylland, som uddyber økonomien og aktiviteten på høreområdet. Patientinddragelsesudvalget vil også modtage denne status.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

7. Første drøftelse af rapport om Patientinddragelsesudvalgets arbejde og anbefalinger (kl. 14.00-14.30)

Administrationen indstiller,

at rapport om patientinddragelsesudvalgets arbejde og anbefalinger drøftes.

Sagsfremstilling

I følge kommissoriet skal patientinddragelsesudvalget ved valgperiodens udløb udarbejde en overdragelsesrapport, som samler op på udvalgets arbejde i valgperiode.


Udvalget kan drøfte forslag til indhold i denne rapport.


Administrationen har til baggrund for drøftelsen udarbejdet et udkast til rapport. Denne tekst skal primært ses som forslag til en struktur, hvori anbefalinger og politiske betragtninger kan indskrives.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

8. Tid til debat og gensidig orientering (kl. 14.30-15.00)

Sagsfremstilling

Tid til debat og orientering mellem patientinddragelsesudvalgets medlemmer.


På forhånd er følgende emner meldt ind:

 • Status for LUP (Lillian Andersen)
 • Opfølgning på den godkendte praksisplan for almen praksis (KB Nielsen)
  • Hvilken betydning får planen for den almindelig patient og på det kommunale område?

Den endelige plan kan læses på regionens hjemmeside: https://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/?SelectedYear=2021&SelectedMeetingId=4405#Godkendelseafpraksisplanforalmenpraksis

Tilbage til toppen