Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 7. april 2021 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, F7 stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg eller virtuelt: meet.rm35@rooms.rm.dk

Alle var mødt, undtaget Anni Faarup Christensen, som havde meldt afbud.

 

Fra administrationen deltog Leon Hiitola Iversen.

 

Mødet blev hævet klokken 16.00.


Sagnr.: 1-40-70-1-14

1. Oplæg om Patientkontoret

Sagsfremstilling

Patientvejleder i Region Midtjylland Rikke Susanne Bang vil komme med et oplæg om Patientkontorets arbejde med at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder, herunder fortælle den aktuelle status på patientrettigheder i lyset af Covid-19.


Om Patientkontoret

Kontoret vejleder blandt andet angående reglerne om adgang til behandling, frit og udvidet frit sygehusvalg, ventetider og reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.


Patientvejlederne er uafhængige af administrationen ved behandling af enkeltsager, der hører under Patientkontorets opgaver.


Udover de i lovgivningen fastsatte opgaver, varetager Patientkontoret også en del øvrige opgaver. Af større opgaver, som i Region Midtjylland er henlagt til Patientkontoret, kan nævnes:

 • Den centrale omvisiteringsfunktion
 • Vejledning til hospitalerne i den intelligente brevskabelon
 • Besvarelse af borgerhenvendelser til e-journal, herunder privatmarkering af journaloplysninger
 • Dialogmøder i praksissektoren og praktiserende tandlæger
 • Konsulentfunktion og undervisning i patientrettigheder for hele koncernen


På www.patientkontoret.rm.dk kan man læse mere om Patientkontoret samt finde rådgivning og vejledning om patientrettigheder.

Beslutning

Patientvejleder i Region Midtjylland, Rikke Susanne Bang, gav oplæg om Patientkontorets arbejde med at informere, vejlede og rådgive om patientrettigheder. Hun fortalte blandt andet om den aktuelle status på patientrettigheder i lyset af COVID-19 og svarede på spørgsmål om patientrettigheder i forbindelse med sygehusbehandling i anden region.


Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-70-1-14

2. Oplæg om arbejdet med bæredygtighed i Region Midtjylland

Sagsfremstilling

Maria Gaden, der er faglig leder for Center for Bæredygtige Hospitaler i Region Midtjylland, vil give et oplæg om arbejdet med bæredygtighed.


Bæredygtighedsstrategi for regionen

Regionsrådet har den 27. januar 2021 vedtaget Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed. Med strategien sættes konkrete og meget ambitiøse mål for bæredygtighed i regionen. Inden for området cirkulær økonomi er der eksempelvis mål om 30 % reduceret forbrug, 30 % reduceret affaldsmængde og 70 % genanvendelse inden 2030. Hospitalerne i Region Midtjylland står som følge heraf overfor komplekse udfordringer og effektuering af store omstillinger i løbet af de næste år, og arbejdet er allerede i gang.


Man kan læse mere om Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed på regionens hjemmeside.


Igangværende aktiviteter og Center for Bæredygtige Hospitaler

Region Midtjylland har gennem de seneste år arbejdet med bæredygtighed via bl.a. puljeprojekter, fokus på indkøbspolitik og har som den eneste region i Danmark etableret et netværk for ledere og medarbejdere på tværs. Derudover er der ansat bæredygtighedskonsulenter på hver hospitalsenhed og i relevante stabe. Både udvikling og implementering er således igangsat.


Der er dog behov for mere fokus, flere ressourcer, innovation og tæt samarbejde både internt og eksternt, for at nå i mål inden 2030. Nogle af udfordringerne kræver en øget lokal og regional indsats, andre kræver både nationalt og internationalt samarbejde og forskningsmæssig tyngde. For at sikre en koordineret og kliniknær indsats er det i budgetforliget for 2021 besluttet at oprette et Center for Bæredygtige Hospitaler.

Beslutning

Faglig leder Maria Gaden og læge Anna Roe Rasmussen fra Center for Bæredygtige Hospitaler gav et oplæg om arbejdet med bæredygtighed. Udvalget drøftede patienternes rolle i en bæredygtig omstilling med oplægsholderne.


Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

3. Høring af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

Administrationen indstiller,

at høringssvar til Strategi for Sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland drøftes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har sendt ”Strategi for sundheds- og psykiatrihuse” i åben høring.


Det indgår i Region Midtjyllands budgetforlig 2021, at der skal udarbejdes en strategi for sundhedshuse i Region Midtjylland, der skal sætte pejlemærkerne for den fremtidige udvikling af sundhedshusene. Rammen for det nære sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse, er Region Midtjyllands Sundheds- og hospitalsplan samt Sundhedsaftalen.


Udkastet til strategien er udarbejdet af en regional styregruppe. Der er løbende blevet givet input til strategien bl.a. gennem en faglig workshop med repræsentation af alle hospitalsenheder i Region Midtjylland samt kommunale repræsentanter. Derudover er der blevet givet input i regi af Sundhedsstyregruppen. Desuden havde Patientinddragelsesudvalget lejlighed til at modtage oplæg om og drøfte udkastet til strategi på sit seneste møde.


Frist for høringssvar er torsdag den 29. april 2021.


Den endelige strategi forventes behandlet af regionsrådet i juni 2021.

Beslutning

Udvalget drøftede høringssvar til ”Strategi for sundheds- og psykiatrihuse”. Udvalget har tidligere haft lejlighed til at drøfte udkastet med Sundhedskoordinationsudvalget og har modtaget oplæg fra administrationen om det. Høringssvaret kan afspejle dette.


Udvalget drøftede, at høringssvaret kan betone behovet for overblik over tilbuddene i de forskellige huse samt overvejelser om, at repræsentanter for patientforeninger og andre vejledningsressourcer kan få plads i husene til gavn for brugerne.


Det blev aftalt, at input til høringssvar kan sendes til Lillian senest den 22. april.


Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-70-1-14

4. Tid til debat og gensidig orientering

Sagsfremstilling

Tid til debat og orientering mellem Patientinddragelsesudvalgets medlemmer.


KB Nielsen har fremsendt følgende ønsker til drøftelse:

 • ”Nyt design mm.” i indkaldelsesbreve
 • Ventelister på høreapparater
 • Oversigt over, hvad de enkelte sundhedshuse kan tilbyde
 • ”Sidste nyt” opdatering på det kommende supersygehus i Gødstrup
 • Flex-trafik og kollektiv trafik
 • Initiativer under sundhedsaftalen.


Peter Husted Sørensen har fremsendt følgende ønske til drøftelse:

 • Patientinddragelse i forhold til udbud af medicinsk udstyr.


Lillian Andersen har fremsendt følgende ønsker til drøftelse:

 • Nyt fra LUP
 • Status på underaftalen om palliation.

Beslutning

Efter forslag fra KB Nielsen aftalte udvalget, at det ønsker en opfølgning på oplægget om Patientkommunikation som udvalget modtog i februar 2019.


I forlængelse af dette orienterede administrationen om, at Region Midtjylland d.d. havde offentliggjort planerne om en ny app, som skal forbedre patientkommunikationen i Region Midtjylland. Se: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/nyheder/nyheder-2021/april-21/ny-app-styrker-patientkommunikationen-i-region-midtjylland/


Udvalget drøftede efter forslag fra KB Nielsen opfølgning på den orientering om ventelister på høreapparater, som det modtog i november 2019. Udvalget efterspørger en opdatering, når dette er muligt.


KB Nielsen efterspurgte ”sidste nyt” i forhold til flyttedatoer for Regionshospitalet Gødstrup. Administrationen følger op på dette.


KB Nielsen orienterede om, at regionsældrerådet har fremsendt henvendelse om flex-trafik og kollektiv trafik til regionsrådet. Patientinddragelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.


KB Nielsen efterspurgte en opdateret oversigt over aftaler i sundhedsaftalen. Leon Hiitola Iversen svarede, at Sundhedskoordinationsudvalget jævnligt modtager orienteringer om status på initiativer under sundhedsaftalen, som Patientinddragelsesudvalget også kan orientere sig i. Dagsordner og referater kan tilgås her: Dagsordener og referater for Sundhedskoordinationsudvalget - Region Midtjylland (rm.dk). Hvis man ønsker en mail, hver gang der kommer en ny dagsorden eller et referat, så kan man trykke på "Abonnér" på siden, der linket til ovenfor.


Peter Husted Sørensen orienterede om, at Nyreforeningen aktuelt arbejder med spørgsmålet om patientinddragelse i forhold til dialysemaskiner. Patientinddragelsesudvalget gav udtryk for opbakning til, at sagen rejses.


Udvalget drøftede endvidere, at en mere generel drøftelse af patientinddragelse i forhold til indkøbsområdet kan dagsordenssættes på et senere møde.


Lillan Andersen orienterede om nyt fra arbejdsgruppen om LUP og om status på underaftalen om palliation.


Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-70-1-14

5. Aftale angående kommende møder

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår følgende datoer for kommende udvalgsmøder:

 • 17. juni 2021 klokken 13-16.
 • 6. september 2021 klokken 13-16.


På mødet 17. juni kan udvalget drøfte ønsker til overlevering til det kommende Patientinddragelsesudvalg.


På mødet 6. september afsluttes udvalgets arbejde. Udvalget kan bl.a. godkende en skriftlig rapport med opsamling på arbejdet i denne valgperiode.

Beslutning

Udvalget aftalte, at der skal foreslås nye mødedatoer.


På den baggrund har administrationen efterfølgende mødet udsendt en Doodle til besvarelse. Formandskabet har besluttet, at der skal holdes møder på de to datoer, hvor flest har tilkendegivet opbakning. De fastlagte mødedatoer er herefter 18. juni kl. 12.00-15.00 og den 30. august kl. 12.30-15.30.


Anni Faarup Christensen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen