Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 2. september 2020 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1 stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt.


Sagnr.: 1-01-81-18-17

1. Godkendelse af dagsordenen

Administrationen indstiller,

at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

 Der er udarbejdet en dagsorden, som udvalget bedes godkende.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

2. Oplæg om status på Sundhedsaftalen

Sagsfremstilling

Specialkonsulent Helene Rosenbrandt vil give oplæg om status på Sundhedsaftalen.


Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen 2019-2023 er godkendt i Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner og trådte i kraft pr. 1. juli 2019. Med Sundhedsaftalen er det aftalt at prioritere tre indsatsområder, som er fælles udviklingsområder, hvor region, kommuner og almen praksis mener, at der i de kommende år er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i et tæt samspil mellem hospitaler, almen praksis og kommuner.


De tre indsatsområder er:

 • Forebyggelse - først med fokus på rygning.
 • Sammen om ældre borgere - først med fokus på akutområdet.
 • Den nære psykiatri - først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.


I vedlagte bilag gives status på igangsatte og godkendte initiativer under Sundhedsaftalen inden for de tre indsatsområder, samt initiativer igangsat og godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget, som ligger ud over de tre indsatsområder.


Desuden vedlægges et overblik over tværsektorielle arbejdsgrupper.


Begge dokumenter er arbejdsdokumenter, som løbende opdateres.


På hjemmesiden https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/ er det desuden muligt at følge med i fremdriften i arbejdet med Sundhedsaftalen og blandt andet læse referater fra møderne i Sundhedsstyregruppen, der er det øverste administrative organ i sundhedssamarbejdet.

Beslutning

Udvalget tog oplægget til efterretning og bemærkede, at det vil fortsætte med at følge arbejdet med initiativer under Sundhedsaftalen.


Under drøftelsen var der særligt tale om, at initiativerne angående udvikling af den nære psykiatri samt arbejdsgruppen om den gode indlæggelse og udskrivelse kunne være interessant for udvalget at følge videre. Desuden drøftede udvalget behovet for, at ulighed i sundhed indsættes som et fokus i sundhedsaftalesamarbejdet.


Administrationen overvejer disse emner i den videre mødeplanlægning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-222-18

3. Orientering om samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet

Administrationen indstiller,

at Patientinddragelsesudvalget tager orientering om 'Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet' til orientering.

Sagsfremstilling

I regi af Sundhedskoordinationsudvalget er der udarbejdet en ny fælles 'Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet'. Samarbejdsaftalen er godkendt i regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner i løbet af april-juni 2020. De første hospitaler og kommuner har påbegyndt implementering 1. juni 2020, og fra 1. september 2020 er alle hospitaler og kommuner med.


Vedlagte samarbejdsaftale giver mulighed for, at IV-behandling - på en ensartet måde på tværs af regionen - kan foregå tæt på borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling i hospitalsregi udover IV-behandling. Aftalen bygger på sundhedsaftalens vision om et nært og sammenhængende sundhedsvæsen på borgerens præmisser og med sundhedsløsninger tæt på borgeren.


IV-behandling i nærområdet understøtter borgernes mulighed for at fastholde skolegang og arbejde, opretholde hverdag med familien, fastholde funktionsniveau og undgå isolation, sekundære infektioner og evt. delir ved indlæggelse.


I dialog med borgeren vælges den løsning, der er faglig bedst ud fra borgerens situation og præmisser. For at kunne sikre en god og effektiv IV-behandling i nærområdet, er der opmærksomhed på, til hvilke borgere og på hvilke steder der tilbydes IV-behandling. Muligheder for tabletbehandling og selvadministration af IV-antibiotika giver borgerne en større uafhængighed af systemet og frigiver ressourcer til at kunne hjælpe de borgere, der ikke kan gøre brug af disse muligheder. Samarbejdsaftalen vedrører kommunale sygeplejerskers varetagelse af IV-behandling med væske og antibiotika.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget tog orientering om "Samarbejdsaftale om IV-behandling i nærområdet" til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

4. Forberedelse af møde med Sundhedskoordinationsudvalget

Administrationen indstiller,

at fællesmødet med Sundhedskoordinationsudvalget drøftes, og


at udvalgsmødet 9. december afholdes klokken 13.00-16.00.

Sagsfremstilling

Udvalget kan drøfte ønsker til fællesmødet med Sundhedskoordinationsudvalget, som holdes den 9. december klokken 13.00-14.00.


Administrationen foreslår, at Patientinddragelsesudvalget prioriterer 1-2 emner inden for rammerne af Sundhedsaftalen, som de ønsker at drøfte med Sundhedskoordinationsudvalget.


Tilsvarende kan Sundhedskoordinationsudvalget komme med ønsker til fællesdrøftelsen.


Nyt mødetidspunkt til PIU-mødet

PIU har tidligere godkendt, at december-mødet skal afholdes kl. 12-15. Dette vil imidlertid betyde, at fællesmødet skal afholdes midt i mødetiden.


Derfor foreslår administrationen, at mødet skubbes til kl. 13-16.


Om Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og kommunale myndighedsansvar, herunder understøtte kvaliteten og den effektive ressourceudnyttelse i opgaveløsningen. Sundhedskoordinationsudvalget er således et centralt forum for styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem regionens hospitaler, kommunerne og praksissektoren. Sundhedskoordinationsudvalget har samtidig ansvaret for at udarbejde Sundhedsaftalen mellem region, kommune og almen praksis.


Sundhedskoordinationsudvalget har følgende medlemmer:


Regionsrådsmedlemmer:

 • Henrik Fjeldgaard (A) (formand)
 • Annette Roed (A)
 • Birgit Marie Christensen (A)
 • Ib Bjerregaard (V)
 • Christian Møller-Nielsen (V)


Kommunale medlemmer:

 • Ib Boye Lauritsen (V), Ikast-Brande (næstformand)
 • Nils Borring (A), Favrskov
 • Lone Langballe (O), Viborg
 • Tage Nielsen (B), Skanderborg
 • Jens Kristian Hedegaard (V), Holstebro


Repræsentanter for almen praksis - PLO-M:

 • Henrik Idriss Kise
 • Bruno Melgaard Jensen


Dagsordner og referater fra møderne i Sundhedskoordinationsudvalget kan læses på Region Midtjyllands hjemmeside, hvor det også er muligt at abonnere, så man automatisk får tilsendt en mail, når der er nyt på siden: https://www.rm.dk/politik/udvalg/sundhedskoordinationsudvalget/Referater/.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget drøftede fællesmødet med Sundhedskoordinationsudvalget. Det blev aftalt, at forslag til spørgsmål/emner sendes til Lilian Andersen senest den 8. november (en måned forud for mødet). Herefter forestår hun at prioritere i emnerne.


På mødet drøftede udvalget indhold til sundhedshusene som et muligt emne for fællesmødet, herunder kan drøftes funktioner og transport til og fra husene.


Patientinddragelsesudvalget besluttede endvidere, at udvalgsmødet den 9. december 2020 afholdes klokken 13.00-16.00.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-36-72-9-20

5. Human First-indsatsen for mennesker med rehabiliteringsbehov

Administrationen indstiller,

at henvendelsen fra Koordinationsudvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov drøftes, og


at der, såfremt udvalget er interesseret, udpeges repræsentanter, der kan deltage i et møde i efteråret 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet lancerede i 2018 Human First-samarbejdet, hvor parterne arbejder sammen om at styrke forskning og uddannelse på sundhedsområdet til gavn for både mennesker og samfund.


"Mennesker med rehabiliteringsbehov" er udpeget som et af de første indsatsområder for samarbejdet, og en programgruppe bestående af fagfolk fra universitet, region, professionshøjskole og kommuner samt repræsentanter fra Region Midtjyllands patientinddragelsesudvalg har i fællesskab lavet en kortlægning af den nuværende indsats og fremsat anbefalinger til fremtidige initiativer i relation til mennesker med rehabiliteringsbehov. Resultatet af programgruppens arbejde er beskrevet i vedlagte "Hvidbog for Mennesker med rehabiliteringsbehov".


Hvidbogen har dannet grundlag for en række initiativer, som er blevet sat i værk inden for det seneste 1½ år. Eksempelvis kan nævnes:

 • Opstart af flere forskningsprojekter inden for hjerterehabilitering - fx et projekt, der undersøger årsagerne til frafald fra hjerterehabiliteringsforløb og andre projekter, som på forskellig vis har til formål at kortlægge og kvalificere de data, der indsamles i relation til borgernes rehabiliteringsforløb
 • Afprøvning af et koncept for tværprofessionel uddannelse i rehabilitering
 • Udvikling af kursustilbud som kommunal rehabiliteringsambassadør (opstart var planlagt i maj 2020, men er på grund af corona-situationen udsat til primo 2021)
 • Planlægning af rehabiliteringssymposium og tværprofessionel uddannelses-workshop (begge arrangementer var planlagt til afvikling i marts 2020, men er på grund af corona-situationen udsat)
 • Udvikling af fælles principper for rehabiliteringsforskning (principperne skulle bl.a. have været præsenteret på den Verdenskongres for Rehabilitering, der var planlagt til afholdelse i Aarhus i september 2020. Kongressen er på grund af corona-situationen udsat til september 2021).
 • Udvikling af et rehabiliteringslaboratorium, hvor medarbejderne kan få praktisk træning i tværprofessionel teamsamarbejde.


Flere af de ovennævnte initiativer er ved at være afrundet, mens de øvrige er godt i gang og forventes afviklet inden for ½-1 år.


Borgerinddragelse i relation til nye initiativer i programgruppen

Der er med de første initiativer i rehabiliteringsindsatsen skabt et rigtig godt fundament for samarbejde mellem universitet, region, professionshøjskole og kommuner og fortsat udvikling af den fælles indsats over for mennesker med rehabiliteringsbehov. Gruppen står overfor at bringe rehabiliteringssamarbejdet ind i den næste fase og træffe beslutning om, hvilke nye initiativer der skal sættes i gang. Der er i den forbindelse et stort ønske om at involvere patienter og borgere i drøftelsen af, hvilke nye initiativer der giver størst værdi.


Udover at have fokus på borgerinddragelse i de forskellige nye initiativer, overvejes det, om borgerinddragelse med fordel kan udpeges som et selvstændigt strategisk indsatsområde for programgruppens videre arbejde. Formålet vil dermed være bredere og fokus være på at skabe en generisk model for borgerinddragelse, som efterfølgende kan anvendes på andre områder. Hermed vil indsatsen medvirke til et generelt kompetenceløft hos parterne i forhold til at arbejde med borgerinddragelse.


Programgruppen skal på et fællesmøde i januar 2021 have en indledende drøftelse af, hvilke nye initiativer der skal sættes i værk, herunder hvordan borgerinddragelse bedst tænkes ind i de enkelte indsatser, samt om borgerinddragelse skal udpeges som en selvstændig indsats.


Det er erfaringen fra det foreløbige arbejde i programgruppen, at der fra alle sider er et stort ønske om at arbejde med borgerinddragelse, men at det er vanskeligt at finde den rigtige model for det. Koordinationsudvalget vil derfor gerne allerede inden fællesmødet i den store kreds have en indledende dialog med Region Midtjyllands patientinddragelsesudvalg med henblik på sparring i forhold til arbejdet med borgerinddragelse. Koordinationsudvalget er den gruppe, der siden starten har fungeret som formandskab for den samlede indsats og som planlægger programmet for fællesmødet. Koordinationsudvalget består af følgende personer:

 • Merete Stubkjær Christensen, ledende overlæge, Hammel Neurocenter, Region Midtjylland
 • Jens Bejer Damgaard, sundhedschef, Holstebro Kommune
 • Dorthe Sørensen, lektor og Ph.d., VIA Sundhedsfremme og Rehabilitering
 • Sanne Angel, lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.


Region Midtjyllands patientinddragelsesudvalg bedes tage stilling til, om udvalget har interesse i at gå i dialog med Koordinationsudvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov om, hvordan borgerinddragelse bedst indarbejdes i det videre arbejde med Human First-rehabiliteringsindsatsen. Såfremt patientinddragelsesudvalget er positiv overfor forslaget, bedes der udpeges repræsentanter, som kan inviteres med til et møde i efteråret 2020.


Koordinationsudvalget er i forvejen samlet til et møde den 5. oktober, kl. 9.00 - 11.00, og der er mulighed for, at repræsentanter fra patientinddragelsesudvalget deltager på dette møde. Alternativt vil der blive fastlagt en anden dato afhængigt af kalenderne.


For mere information om Human First se http://www.human-first.org/.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget drøftede henvendelsen fra koordinationsudvalget for mennesker med rehabiliteringsbehov. Udvalget bemærkede, at det finder arbejdet væsentligt og gerne indgår i dialog herom.


Patientinddragelsesudvalget udpegede Peter Husted Sørensen og Ralph Jørgensen som repræsentanter, der kan deltage i et møde i efteråret 2020.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-96-06-V

6. Orientering om rådgivning om alternativ behandling

Administrationen indstiller,

at orienteringen om rådgivning angående alternativ behandling tages til efterretning, og


at henvendelsen fra InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling drøftes.

Sagsfremstilling

Patientinddragelsesudvalget har ønsket en orientering om InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK). Orienteringen blev første gang dagsordensat i udvalget den 2. februar 2020, men behandlingen blev udsat.


Sagsfremstillingen er efterfølgende opdateret, idet formanden for patientinddragelsesudvalget sidenhen har modtaget en henvendelse fra centret, som udvalget kan drøfte. Henvendelsen fra ICAK er vedlagt.


ICAK har henvendt sig til patientinddragelsesudvalget med to spørgsmål:

 • Vil patientinddragelsesudvalget udpege en repræsentant til ICAK's bestyrelse?
 • Vil patientinddragelsesudvalget arbejde for, at ICAK kan rådgive patienterne på hospitalerne?


Bemærkninger fra Region Midtjyllands administration til henvendelsen

Efter aftale med patientinddragelsesudvalgets formand har administrationen udarbejdet nogle bemærkninger til henvendelsen. Med afsæt i udvalgets drøftelse vil administrationen være behjælpelig med at forberede et svar til ICAK.


Indledningsvist vil administrationen gøre opmærksom på, at patientinddragelsesudvalget har haft repræsentation i ICAK's bestyrelse, fordi Region Midtjylland tidligere har finansieret ICAK. Fra og med 1. januar 2019 har regionen ikke finansieret ICAK, og det er derfor ikke givet, at patientinddragelsesudvalget nødvendigvis skal repræsenteres i ICAK's bestyrelse. ICAK finansieres i dag via Finansloven.


Når patientinddragelsesudvalget drøfter, om de vil repræsenteres i ICAK's bestyrelse, og om patientinddragelsesudvalget vil arbejde for, at ICAK kan rådgive patienterne på hospitalerne, bør de være opmærksom på følgende forhold:


ICAK har kontaktet Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital for at afklare muligheden for at kunne rådgive patienterne på hospitalet. Kræftafdelingen har afvist dette med begrundelse i, at hospitalet skal kunne stå inde for evidensen af den rådgivning, der bliver givet til patienterne på hospitalet. Hospitalet har ikke mulighed for at kontrollere den faglige kvalitet i de tilbud, ICAK rådgiver patienterne om.


Såfremt patientinddragelsesudvalget udpeger medlemmer til ICAK's bestyrelse, bør man derfor være opmærksom på, om de derved får et ansvar for den rådgivning, ICAK leverer.


Patientrådgivning om alternativ behandling

I forhold til rådgivning om alternativ behandling kan det oplyses, at Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital oplyser, at de selv taler med patienterne, når de spørger til alternativ behandling og herudover henviser afdelingen til Kræftens Bekæmpelse og egen hjemmeside.


Kræftens Bekæmpelse:

Kræftens Bekæmpelse har samlet information om alternativ behandling på denne hjemmeside:

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/det-kan-du-selv-goere/alternativ-behandling/


Kræftafdelingen AUH:

Kræftafdelingen på AUH informerer om alternativ behandling på denne hjemmeside:

https://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/kraeftafdelingen/behandling/alternativ-behandling/


Derudover kan patienterne søge rådgivning om alternativ behandling her:


KABcancer - komplementær alternativ behandling til mennesker med kræft:

Informationen på hjemmesiden er fundet via et systematisk litteraturstudie som del af forskningsprojektet ’Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter’. Projektet er iværksat af Kræftens Bekæmpelse, CCESCAM og REHPA og har til hensigt at fremme dokumenteret viden og dialog om komplementær alternativ behandling, så mennesker med kræft kan træffe et valg om brug af alternativ behandling på et informeret grundlag.

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/centre/kabcancer


Styrelsen for Patientsikkerhed:

Styrelsen for Patientsikkerhed har samlet information om alternativ behandling på denne hjemmeside:

https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/alternativ-behandling/


InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK):

ICAK giver rådgivning til patienter og pårørende. Derudover har ICAK samlet information om alternativ behandling på denne hjemmeside:

https://www.icak.dk/

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget tog orienteringen om rådgivning angående alternativ behandling til efterretning.


Patientinddragelsesudvalget drøftede henvendelsen fra InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling. Udvalget besluttede ikke på ny at udpege medlemmer til bestyrelsen for centret.


Udvalget aftalte samtidig, at den ønsker at rejse overfor regionsrådet, at udvalget mener, at samarbejdet med centret bør genoptages med henblik på styrket vidensopsamling angående alternativ behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

7. Orientering om resultaterne af "Kom Godt Hjem"-projektet

Administrationen indstiller,

at orienteringen om "Kom Godt Hjem"-projektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Patientinddragelsesudvalget har tidligere modtaget en orientering om "Kom Godt Hjem"-projektet. I den forbindelse ønskede udvalget at modtage en ny orientering, når flere resultater forelå.


Med "Kom Godt Hjem" har Vestklyngen udviklet og afprøvet tre tværsektorielle samarbejdsmodeller med fokus på overgange for de svageste ældre ved udskrivelse fra hospital til kommune. Målgruppen for indsatserne er de svageste ældre (65+ årige), der udskrives fra hospital med behov for støtte fra hjemme- eller sygeplejen. De tre samarbejdsmodeller er:


Udskrivningsmøde via video

Et møde, hvor personale fra den udskrivende hospitalsafdeling, fra kommunen og evt. praktiserende læge, sammen med patient og pårørende sikrer, at der er god sammenhæng i behandlingen, og at patienten får en tryg og overskuelig udskrivelse. På mødet indgås aftaler for borgerens videre forløb i kommunen. Mødet er rammesat til 30 minutter.


Modtagebesøg ved kommunal sygeplejerske inden for 24 timer efter udskrivelse

Hospitalet screener patienten, informerer om tilbuddet om modtagebesøg og tager den indledende kontakt med pårørende. Til besøget gennemgår sygeplejersken patientens samlede behov og situation, herunder om der er behov for at involvere praktiserende læge eller andre fagpersoner. Indsatsen er en videreudvikling af allerede eksisterende tilbud om tidlig opfølgning i nogle kommuner i klyngen.


Specialiseret rådgivning via video

Der er udviklet to samarbejdsmodeller: standard videovejledninger og specialrådgivning via video fra hospitalspersonale til kommunalt sundhedspersonale.


Resultater

Der er gennemført 63 udskrivningsmøder via video og 456 modtagebesøg i projektperioden. De overordnede resultater fra indsatserne viser, at:


 • Udskrivningsmøder via video opleves at give stor værdi for både borger, pårørende samt sundhedsprofessionelle gennem:
  • Tryghed og sammenhæng for patienter og pårørende.
  • Oplevelse af øget kvalitet i udskrivelser hos sundhedsprofessionelle.
  • Bedre koordinering og mulighed for at inddrage patient og pårørende.
  • Indikation om en mærkbar effekt på andelen af genindlæggelser. Af de 63 afholdte udskrivningsmøder via video genindlægges 7,9 %.


 • Tidlig opfølgning efter udskrivelse giver tryghed og en oplevelse af sammenhæng i borger- og pårørendeperspektiv.


 • Modtagebesøget medvirker til en helhedsorienteret indsats, og der bliver igangsat forebyggende indsatser tidligt efter udskrivelse.


 • Modtagebesøget, som en tidlig udvidet indsats, viser ingen signifikant effekt for patienternes sundhedstilstand, målt på indikatorerne vægt, funktionsniveau og genindlæggelser. Den kvantitative analyse måler dog ikke på effekten af en tidlig indsats, men alene effekten af en tidlig udvidet indsats.


Efter projektperioden er modtagebesøg indenfor 24 timer samt udskrivningsmøder via video overgået til drift, og data følges fremadrettet. Ligeledes arbejdes der videre med afprøvning og implementering af samarbejdsmodeller for specialrådgivning.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget tog orienteringen om "Kom Godt Hjem"-projektet til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

8. Orientering om status på byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup

Administrationen indstiller,

at orienteringen om status på byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I det følgende gives en kort status angående byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup.


Psykiatrien

Bygningerne til psykiatrien blev afleveret af totalentreprenøren i starten af juli måned, og regionen dermed har fået overdraget et helt nøglefærdigt byggeri. Der pågår tests og lidt mangeludbedring fra entreprenørens side, hvorefter regionen i løbet af september vil påbegynde klargøringen til indflytning med bl.a. møbler m.m. Det er fortsat planen, at psykiatrien flytter ind samtidig med somatikken. Forinden vil psykiatrien lave træning og forberede sig på en hverdag i Gødstrup. Det er et rigtigt flot byggeri, så der er noget at glæde sig til for både patienter, besøgende og medarbejdere.


Somatikken

Der er også begyndt at ske afleveringer fra entreprenørerne på det øvrige byggeri i Gødstrup, der skal huse somatikken. Når man bevæger sig rundt ses et bygningskompleks, som er under færdiggørelse. Flere dele af bygningen er færdig. Flere steder er der flyttet regionsmedarbejdere ind i bygningerne, som dels skal færdiggøre byggeriet, men også begynde at klargøre med eksempelvis møbler og udstyr til behandling. Som tidsplanen ser ud lige nu, skal vi ind i det nye år, før det sidste er bygget færdigt, indreguleret og testet. Der er allerede dele af byggeriet, som er taget i brug af hospitalet fx prøveanalyseområdet, hvor et større udstyrsanlæg skal etableres, indkøres og testes - og så er de første operationsstuer testet og fundet i orden. Det er godt, for så ved vi, at tingene fungerer i god tid, inden hospitalet flytter.


Udenomsarealerne

Større arealer er asfalteret. Lidt senere på året vil skiltning til parkeringspladser og indgange samt indvendig vejvisning blive opsat.


NIDO byggeriet

NIDO byggeriet med auditorium mv. forventes at være færdig til november i år.


Generel status

Der er fortsat udfordringer i byggeriet, som skal løses hver dag. Det bliver de af regionens medarbejdere i tæt samarbejde med rådgivere, og der ombygges om nødvendigt, så hospitalet kan blive driftssikret i god tid inden indflytning.


Det er ledelsens oplevelse, at byggeriet er kommet godt gennem COVID-19-situationen med forskellige tiltag på byggepladsen, som både har været drøftet med fagforeninger, entreprenørerne og Arbejdstilsynet. Det er en stor byggeplads, hvorfor afstanden mellem folk har været større end på andre arbejdspladser.

Flere entreprenører er allerede færdige med deres opgaver, og de sidste "presses" til at gøre sig færdige og til at stille med alle nødvendige folk på byggepladsen.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget tog orienteringen om status på byggeriet af Regionshospitalet Gødstrup til efterretning.


Udvalget ønsker til sit kommende møde at få præsenteret en oversigt over status på tidsplanen og flytteprocessen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

9. Orientering om ny organisering af Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland

Administrationen indstiller,

at orienteringen om ny organisation af Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har vedtaget en ny organisering af psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland, der indebærer, at Psykiatri og Social opdeles i to separate driftsområder med hver sin ledelse med virkning fra den 1. juli 2020.


Det overordnede mål med beslutningen om at etablere to selvstændige driftsområder, ét for psykiatrien og ét for socialområdet, er at styrke den ledelsesmæssige fokusering og særlige faglige profil på de to områder til gavn for patienter, beboere og brugere.


Etableringen af to selvstændige driftsområder vil betyde følgende:

 • Der opnås en højere grad af ledelsesmæssig fokusering i hvert af de to områder med henblik på bedre at kunne udvikle områderne i overensstemmelse med nye krav og muligheder til gavn for regionens borgere.
 • Et selvstændigt socialområde vil styrke identiteten af det regionale socialområde i Region Midtjylland internt og eksternt. Herunder bidrage til en større synlighed af området i forhold det politiske system, kommunale samarbejdspartnere m.m. Socialområdet vil stå som en fagligt stærkere enhed i samarbejdet med kommunerne, hvorved indsatsen overfor de borgere, der har behov for en specialiseret social indsats, styrkes.
 • Et selvstændigt psykiatriområde vil intensivere arbejdet med at styrke psykiatrien i regionen og udbygge samarbejdet med kommuner, praktiserende læger og somatik med et stærkere ledelsesfokus og en tydeligere hospitalsprofil i forhold til eksterne parter.


Konkret indebærer forslaget, at driftsområdet Psykiatri og Social nedlægges og erstattes af to nye driftsområder.


Opdelingen får som udgangspunkt ikke betydning for antallet af psykiatriske afdelinger i psykiatrien og specialområder på socialområdet. Der er stor fokus på, at opdelingen ikke må få negative konsekvenser for de samarbejder, der er omkring fælles patienter på tværs af psykiatrien og socialområdet. Samarbejdet med de somatiske hospitaler, kommuner og andre eksterne aktører både i forhold til psykiatri og social skal fortsætte af den positive vej, som allerede er etableret.


Beslutningen er økonomisk neutral og skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer for Psykiatri og Social.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget tog orienteringen om ny organisering af Psykiatrien og Socialområdet i Region Midtjylland til efterretning.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

10. Planlægning af kommende møder

Administrationen indstiller,

at planlægningen af de kommende udvalgsmøder drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet fremlægge et foreløbigt forslag til en mødeplan for udvalget frem til afslutningen af udvalgsarbejdet i 2021.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget drøftede planlægningen af de kommende udvalgsmøder og tilkendegav opbakning til administrationens foreløbige udkast til mødeplan for 2021, som involverer:


 • Slut februar/start marts: Møde med fokus på Regionshospitalet Horsens
 • Slut april: Møde i Regionhuset Viborg med fokus på Center for sjældne sygdomme og medicinområdet.
 • Start juni: Møde med fokus på Regionshospitalet Gødstrup.
 • September: Møde i Regionshuset Viborg med fokus på Patientkontoret og afrapportering/overdragelse til et nyt Patientinddragelsesudvalg.


Udvalget aftalte, at det til et kommende møde ønsker at drøfte erfaringerne med udvikling af nye digitale løsninger i patientkommunikationen i Region Midtjylland ovenpå COVID-19-situationen. Fokus skal være på, hvad der gøres for at fastholde de gode erfaringer.


Udvalget drøftede ventelisterne på høreapparatsområdet. Det blev aftalt, at administrationen til et kommende møde forbereder en orientering om, hvordan situationen er på området, herunder omfanget af ventelisterne og tildelingen af midler.


Udvalget ønsker desuden, at der til et kommende møde gives en orientering om det arbejde, der er i gangsat i Region Midtjylland angående bæredygtige hospitaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

11. Tid til debat og gensidig orientering

Sagsfremstilling

Der er mulighed for debat blandt patientinddragelsesudvalgets medlemmer.

Beslutning

Udvalget efterspurgte en orientering om ventelistesituationen i regionen som følge af COVID-19-situationen. Det blev aftalt, at administrationen rundsender et notat til udvalget herom.


Lillian Andersen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen, som er ved at udarbejde en ny samarbejdsaftale om palliation. Hun vil indhente bemærkninger fra udvalget, når der skal skrives bemærkninger til den nye aftale. Hun opfordres til blandt andet at lade sig inspirere af "Familiefokus" fra Aarhus.

Tilbage til toppen