Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Dagsorden
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 19. september 2019 kl. 13:00
i Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro


Sagnr.: 1-01-81-18-17

1. Besøg ved Center for Sundhed i Holstebro (13:00-14:30)

Administrationen indstiller,

at orienteringen om planerne for de regionale funktioner og det tværsektorielle samarbejde i Center for Sundhed tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed i Holstebro er 84 % kommunalt ejet og 16 % regionalt ejet. De kommunale funktioner i huset er ibrugtaget i maj 2018 sammen med Psykiatrien i Nordvest, som dels er kommunale dels regionale funktioner.

 

I forbindelse med at Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro flytter sammen i det nye Regionshospital i Gødstrup, vil der være udvalgte funktioner, som placeres i Center for Sundhed, Holstebro med henblik på at sikre tilbud til borgere i særligt de tre nordvestlige kommuner – Lemvig, Struer og Holstebro.

 

Besøget indledes med frokost klokken 13.00. Samtidig vil konsulent for det tværsektorielle samarbejde i Hospitalsenheden Vest, Lene W. Antonsen, kort orientere om planerne for de regionale funktioner i Center for Sundhed i Holstebro. Herefter er der rundvisning i centret.

 

Det er muligt at læse mere om centret på hjemmesideadressen https://centerforsundhedholstebro.dk.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-402-17

2. Høring af ny praksisplan for psykologer

Administrationen indstiller,

at høringsudkast til ny praksisplan for psykologer drøftes med henblik på at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har sendt vedlagte udkast til praksisplan for psykologer i høring hos relevante høringsparter.

 

Udkastet til praksisplanen er udarbejdet i samarbejde med Samarbejdsudvalget for Psykologer. Det fremgår af nuværende overenskomst om psykologhjælp, at regionen skal udarbejde en praksisplan for tilrettelæggelsen af det fremtidige psykologtilbud i Region Midtjylland.

 

Denne praksisplan skal ifølge overenskomsten danne vidensgrundlag for regionale beslutninger for bl.a. kapacitet, placering af ydernumre, udvikling i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling indenfor rammerne i overenskomstperioden. Derudover foreligger der en beskrivelse af eksisterende psykologtilbud i regionen som en del af grundlaget for praksisplanen.

 

Der er høringsfrist 10 oktober 2019. Den endelige praksisplan vil blive behandlet af regionsrådet i november 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-271-18

3. Høring af ny praksisplan for kiropraktorer

Administrationen indstiller,

at formandens forslag til høringssvar til ny praksisplan for kiropraktorer drøftes.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har sendt vedlagte høringsudkast til praksisplan for kiropraktorer i høring hos relevante høringsparter. Patientinddragelsesudvalget har i august 2019 modtaget høringsudkastet skriftligt. Formanden vil til mødet medbringe et udkast til høringssvar.

 

Udkastet til praksisplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Region Midtjylland, repræsentanter fra kommunerne og kiropraktorerne samt praksiskonsulent. Undervejs er der indhentet bidrag fra praktiserende læger.

 

Det fremgår af nuværende overenskomst om kiropraktik, at regionen skal udarbejde en praksisplan med henblik på at tilrettelægge og sikre den nødvendige kiropraktorkapacitet i regionen.

 

Praksisplanen skal danne vidensgrundlag for beslutninger om blandt andet kapacitet, placering af ydernumre, udvikling i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling inden for rammerne i overenskomsten. Derudover foreligger en beskrivelse af eksisterende kiropraktortilbud i regionen som en del af grundlaget for praksisplanen.

 

Der er høringsfrist 1. oktober 2019. Den endelige praksisplan vil blive behandlet af regionsrådet i november 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-40-101-5-19

4. Undersøgelse af patienternes oplevelse af indkaldelsesbreve

Administrationen indstiller,

at orientering om undersøgelse af patienternes oplevelse af indkaldelsesbreve tages til efterretning, og

 

at indholdet af spørgeskemaet drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen planlægger at undersøge patienternes oplevelse af indkaldelsesbrevene.

 

Kort om undersøgelsen:

 • Formål: Vi ønsker at afdække patienternes oplevelse af indkaldelsesbrevene, fx om patienterne forstår brevene, føler sig velinformerede og er opmærksomme på patientrettighederne
 • Hvor: Vi linker til en spørgeskemaundersøgelse i indkaldelsesbreve sendt fra de fleste hospitalsafdelinger i Region Midtjylland. Der er en kort introducerende tekst i indkaldelsesbrevene
 • Hvor mange: Undersøgelsen løber over to uger, og der forventes en rækkevidde på ca. 30.000 patienter
 • Omfang: 11 spørgsmål.

 

Spørgeskemaet vil blive gennemført elektronisk via et link. Af det vedlagte bilag fremgår de spørgsmål og svarmuligheder, som planlægges inkluderet i undersøgelsen.

 

Undersøgelsen er planlagt til efteråret, når indkaldelsesbrevene teknisk er klar til, at vi fra centralt hold kan indsætte en introduktion og link til spørgeskemaundersøgelsen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-59-19

5. Orientering om arbejdet med den gode udskrivelse

Administrationen indstiller,

at orienteringen om arbejdet med den gode udskrivelse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftaler mellem regionens hospitaler og kommuner om kommunal forberedelsestid tyder på at være forældede. Kommunal forberedelsestid er de timer eller dage, som kommunen skal have for at forberede en borgers hjemkomst efter udskrivelse fra hospitalet. Sundhedsaftalesekretariatet med formandskab har nedsat en tværsektoriel midlertidig arbejdsgruppe, som får til opgave at lave forslag til principper/hensyn for samarbejdet om den gode udskrivelse. Disse principper/hensyn kan danne ramme for drøftelser og aftaler lokalt i klyngerne.

 

Gruppen forventes at fremlægge et forslag til kommentering i Patientinddragelsesudvalget i oktober 2019 og til godkendelse på møde i Sundhedsstyregruppen november 2019.

 

Kommissorium for gruppen er vedlagt.  

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-4-06-V

6. Orientering om ventelister på høreapparatbehandling i Region Midtjylland

Administrationen indstiller,

at orienteringen om ventelister på høreapparatsbehandling i Region Midtjylland tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand Lillian Andersen har efterspurgt en status for ventelisterne til høreapparatbehandling i Region Midtjylland samt indsatsen for at minimere disse.

 

Status er, at ventetiderne på høreapparatbehandling i Region Midtjylland varierer mellem 21 uger på Audiologisk Klinik i Horsens og 91 uger på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Pr. 10. september 2019 er der følgende ventetider på behandling med høreapparat i Region Midtjylland:

 

 

Region Midtjylland har i en længere periode haft fokus på at nedbringe ventetiderne på høreapparatbehandling. Regionsrådets aftale om budget 2019 for Region Midtjylland indeholdt derfor en hensigtserklæring om, at der laves en analyse af høreområdet med henblik på at finde konkrete måder til at nedbringe ventetiderne på høreapparatbehandling.

 

Samtidig indgik regeringen og dens støttepartier i forbindelse med finansloven for 2019 en aftale om, at der blev afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til nedbringelse af ventetiderne til offentlig høreapparatbehandling. Region Midtjylland er i den forbindelse tildelt 5,4 mio. kr. i hvert af årene. Udmøntningen af finanslovsmidlerne indgik herefter i regionens arbejde med at finde måder til at nedbringe ventetiderne på høreapparatbehandling i Region Midtjylland.

 

Administrationen har efterfølgende i samarbejde med Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest udarbejdet en udredning på høreapparatområdet, hvori der præsenteres forskellige modeller for nedbringelse af ventetiderne til høreapparatbehandling i årerne 2020-2022.

 

Regionsrådet ventes at behandle sagen den 25. september 2019.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-116-16

7. Orientering om status på projektet "Kom Godt Hjem" i Vestklyngen

Administrationen indstiller,

at orienteringen om "Kom Godt Hjem"-projektet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand Lillian Andersen har efterspurgt en status for "Kom Godt Hjem"-projektet.

 

"Kom Godt Hjem" er et satspuljeprojekt, som gennemføres i Vestklyngen i forbindelse med handleplan for den ældre medicinske patient. Projektet er en del af det samlede projekt "Det rette tilbud til borgeren fra første kontakt". To delprojekter har fokus på indsatsen forud for en eventuel indlæggelse (Midt og Randers) mens tre har fokus på indsatser, der skal hindre genindlæggelser (Aarhus, Horsens og Vest).

 

"Kom Godt Hjem" har tre indsatser:

1) Modtagebesøg, hvor borgeren modtager et besøg ved en kommunal sygeplejerske inden for 24 timer efter udskrivelse

Ved besøget skabes der overblik over borgerens samlede situation og plan for det videre forløb. Det er hospitalet, som under indlæggelsen screener og henviser borgeren til besøget.

Foreløbige erfaringer med modtagebesøg, som er baseret på observationer og interviews med borgere og pårørende, er, at det giver tryghed og overblik over det komplekse forløb samt giver mulighed for forebyggelse og bedre pårørendesamarbejde.  Derudover pågår en dataindsamling, som har til formål at evaluere på borgerens sundhedstilstand – endelig resultater forventes klar i starten af 2020.

 

2) Udskrivningsmøder via video gennemføres mellem kommune og hospital i forbindelse med borgerens udskrivelse fra hospitalet

Der er mange positive tilbagemeldinger både fra borgere/pårørende og de sundhedsprofessionelle, som peger på øget tryghed hos borgeren, øget brugerinddragelse samt bedre faglig kvalitet i udskrivelsen. Der pågår en proces med at inddrage den praktiserende læge i de samtaler, hvor det er relevant.

 

3) Specialiseret rådgivning

Der arbejdes med:

 • Specialiseret rådgivning til hjemmesygeplejen via video efter udskrivelsen.
 • Videovejledninger, der linkes til i udskrivningsrapporten.
 • Kompetenceudvikling i relation til indsatserne med fokus på brugerinddragelse, mødefacilitering og sygdomme hos ældre (geriatri).

 

Ud fra de allerede gode erfaringer med "Kom Godt Hjem" er der en god fornemmelse af spredningspotentialet for flere af elementerne i projektet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-222-18

8. Orientering om IV-behandling i kommunerne

Administrationen indstiller,

at orientering om IV-behandling i kommunalt regi tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand Lillian Andersen har efterspurgt en status angående, hvilke kommuner i Region Midtjylland der tilbyder intravenøs behandling.

 

Der har historisk set været mere eller mindre formaliserede bilaterale aftaler mellem regionens hospitaler og de enkelte kommuner om IV-behandling i kommunalt regi.

 

I sommeren 2017 opsagde Aarhus, Randers og Favrskov kommuner disse aftaler.

 

I december 2018 opsagde Norddjurs Kommune deres aftale.

 

På bestilling fra Sundhedskoordinationsudvalget er der aktuelt ved at blive igangsat et nyt arbejde for at indgå en fælles aftale for IV-behandling i nærområdet. Ambitionen er at lave en aftale, som regionen og alle 19 midtjyske kommuner kan tilslutte sig.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

9. Godkendelse af mødeplan for 2020

Administrationen indstiller,

at mødeplan for udvalgets møder for 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Følgende forslag til mødeplan for udvalget foreslås:

 • 19. februar 2020 kl. 10-13
 • 27. maj 2020 kl. 10-13
 • 2. september 2020 kl. 10-13
 • 9. december 2020 kl. 12-15 (fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget). Sted: Regionshuset Viborg.

 

Mødet i december er reserveret til fællesmøde med sundhedskoordinationsudvalget.

 

For de tre øvrige møder er der endnu ikke fastlagt mødested eller særligt tema. Udvalget kan drøfte ønsker hertil, samt hvordan de ønsker møderne afholdt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

10. Gensidig orientering og tid til debat

Sagsfremstilling

Blandt andet kan udvalget drøfte:

 

Åben dialog, v. Lillian Andersen

Konferencen Åben Dialog den 14. november i Silkeborg.

 

Fællesmøde mellem patientinddragelsesudvalgene, v. Lillian Andersen

Fællesmødet mellem patientinddragelsesudvalgene i Fredericia den 4. oktober.

 

Forberedelse af fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget 30. oktober, v. administrationen

Administrationen vil orientere om den foreløbige planlægning af fællesmødet.

Tilbage til toppen