Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 7. april 2022 kl. 13:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1 stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Alle var mødt.


Sagnr.: 1-01-81-75-21

1. Fotografering

Sagsfremstilling

Der tages gruppefoto samt portrætfoto af medlemmerne af patientinddragelsesudvalget i regionsrådssalen.

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

2. Velkomst til arbejdet

Sagsfremstilling

1. næstformand for regionsrådet, Hanne Roed, byder udvalget velkommen og fortæller om forventningerne til sundhedssamarbejdet i valgperioden.

Beslutning

1. næstformand for regionsrådet, Hanne Roed, bød udvalget velkommen.


Udvalget drøftede blandt andet med Hanne Roed, hvilke forventninger der er til den kommende sundhedsreform. I den forbindelse lagde patientinddragelsesudvalget vægt på, at patienternes/borgernes oplevelse af samarbejdet mellem sektorer kan forbedres, eksempelvis i forhold til datadeling.


Det blev bemærket, at det er vigtigt, at sygeplejersker – på tværs af såvel sektorer som somatik og psykiatri – har lyst til deres arbejde og respekt for patienterne.


Desuden drøftede patientinddragelsesudvalget og Hanne Roed bl.a. den nyligt offentliggjorte "Hvordan har du det?"-undersøgelse, mental sundhed og rygning hos unge.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

3. Valg af formand og næstformand

Administrationen indstiller,

at udvalget vælger formand og næstformand.

Sagsfremstilling

Det fremgår af bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalget, at udvalget skal vælge formand og næstformand.

Beslutning

Opstillet til hvervet som formand var Birgit Jonassen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Per Jacobsen. Valgt til formand efter afstemning blev Per Jacobsen.


Opstillet til hvervet som næstformand var Birgit Jonassen, Carl Aksel Kragh Sørensen og Ralph Jørgensen. Valgt til næstformand efter afstemning blev Ralph Jørgensen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

4. Fastsættelse af forretningsorden

Administrationen indstiller,

at udkast til forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der er vedlagt et udkast til forretningsorden til godkendelse.

Beslutning

Udkast til forretningsorden blev godkendt.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

5. Introduktion til arbejdet i patientinddragelsesudvalget

Administrationen indstiller,

at arbejdet i patientinddragelsesudvalget drøftes.

Sagsfremstilling

Udvalgssekretær Leon Hiitola Iversen, AC-Fuldmægtig i Regionssekretariatet, giver en introduktion til arbejdet som medlem i patientinddragelsesudvalget.


Herunder en introduktion til:

 • Udvalgets opgaver jf. kommissorium
 • Overdragelsesrapporten fra det forrige patientinddragelsesudvalg
 • Diæter og kørselsgodtgørelse
 • Deltagelse i Konferencer/arbejdsgrupper/fællesmøder
 • Håndtering af henvendelser fra medier/journalister m.m.

Beslutning

Leon Hiitola Iversen introducerede til udvalgets arbejde.


Udvalget aftalte, at deltagelse i konferencer, arbejdsgrupper, fællesmøder mv. så vidt muligt aftales på møder, og at input drøftes inden deltagelse. Ellers modtager formanden invitationerne til konferencer m.m. og beslutter eventuelt, at de skal ud til udvalget, som melder ind, hvem som kan deltage.


Udvalget aftalte, at formanden udtaler sig på vegne af udvalget til medier m.m. Hvis den lokale presse henvender sig, må de enkelte medlemmer gerne udtale sig. Herunder blev det aftalt, at de enkelte medlemmer orienterer formanden, hvis de udtaler sig til den lokale presse.


Drøftelse af udvalgets opgaver og anbefalingerne fra det netop afgåede patientinddragelsesudvalg blev udsat til det kommende møde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

6. Godkendelse af mødeplan for patientinddragelsesudvalget

Administrationen indstiller,

at udkast til mødeplan for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Med afsæt i bekendtgørelsen om patientinddragelsesudvalget og i udvalgets kommissorium er der udarbejdet et udkast til mødeplan for udvalget.


Forslag til mødedatoer i 2022:

 • onsdag den 8. juni 2022 kl. 12.00-15.00
 • torsdag den 25. august 2022 kl. 13.00-16.00
 • onsdag den 7. december 2022 kl. 12.00-15.00.

Beslutning

Udvalget besluttede, at mødet onsdag den 8. juni skubbes en time med start klokken 13.00.


Herudover blev det aftalt, at der sammen med referatet rundsendes nye forslag til datoer for yderligere to møder i indeværende år – hhv. medio september og primo december. Det blev aftalt, at sekretariatet bestræber sig på, at møder tidligst starter klokken 13 samt at undgå onsdage.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

7. Introduktion til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet

Administrationen indstiller,

at præsentation af det tværsektorielle samarbejde tages til orientering.

Sagsfremstilling

Helene Bech Rosenbrandt, chefkonsulent i Sundhedsplanlægning, giver en introduktion til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.


Mange borgere har forløb, hvor de modtager sundhedsydelser fra både hospital, kommune og almen praksis. Det kan både gælde i forhold til en enkelt sygdom og i forhold til flere samtidige sygdomme. Der ligger en væsentlig opgave for sundhedsvæsenets aktører i at koordinere forløb og sikre sammenhængende tilbud til borgerne, når deres forløb går på tværs af sektorgrænser.


En udvikling med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder samt et ønske om, at mere kan klares i borgerens nærområde, gør, at der er fokus på en udvikling, hvor mere håndteres udenfor hospitalerne - i kommuner, hos praktiserende læger og suppleret med udgående funktioner og rådgivning fra specialister på hospitalerne.


Retningen for den fælles udvikling af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen sættes i en politisk godkendt sundhedsaftale. Patientinddragelsesudvalget inddrages i udarbejdelsen. Den eksisterende sundhedsaftale udløber den 1. juli 2023 (forlænges eventuelt med et halvt år), og arbejdet med den næste sundhedsaftale er ved at blive forberedt.


På mødet gives en introduktion til:

 • det nære sundhedsvæsen
 • organiseringen af det tværsektorielle samarbejde på både administrativt og politisk niveau
 • indhold i nuværende sundhedsaftale og de foreløbige planer for udarbejdelse af den næste sundhedsaftale.

Beslutning

Chefkonsulent Helene Bech Rosenbrandt og AC-fuldmægtig Sandra Bjerre Nielsen fra Sundhedsplanlægning gav en introduktion til det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.


Udvalget drøftede blandt andet med oplægsholderne, hvordan der er fordele i at tænke frivillige og patient-/pårørenderepræsentanter ind i opgaverne på sundhedsområdet, men at de frivillige ikke skal løse opgaver, der bør varetages af lønnet personale.


Der blev også peget på, at det kan være relevant at have fokus på, at frivillige og patient-/pårørenderepræsentanter har meget forskellige forudsætninger for deres arbejde. Eksempelvis har nogle selv sundhedsfaglig baggrund, mens andre ikke har. Det kan være et argument for at inkludere to eller flere repræsentanter ad gangen for at øge chancen for forskelligheder i forudsætninger/baggrunde.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-4-06-V

8. Orientering om tværsektorielle løsningsforslag på høreområdet

Administrationen indstiller,

at orientering om tværsektorielle løsningsforslag på høreområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget nedsatte i 2021 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde konkrete løsningsforslag til at styrke det tværsektorielle samarbejde om høreapparatbehandling i Midtjylland med det formål at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne. Arbejdet tog udgangspunkt i anbefalinger fremsat af Borgerdesign. Arbejdsgruppen udarbejdede efterfølgende en række løsningsforslag jf. vedlagte bilag ’Katalog over tværsektorielle løsningsforslag på høreområdet’.


Sundhedsstyregruppen besluttede på deres møde 9. februar 2022, at der skal arbejdes videre med tre af de fremsatte forslag. De øvrige forslag sendes som inspiration til det videre arbejde i kommunerne og regionen.


De tre forslag, der arbejdes videre med, er:

 • Opdatering af det eksisterende snitfladekatalog. Arbejdet er allerede påbegyndt i arbejdsgruppen vedr. tværsektorielle tiltag på høreområdet. Et opdateret snitfladekatalog er med til at skabe et overblik over arbejdsdeling mellem sektorerne og hjælper således til at skabe koordinerede forløb for borgerne på høreområdet. Økonomiske konsekvenser ved eventuelle opgaveændringer i forbindelse med opdatering af snitfladekataloget skal ligeledes vurderes og beskrives.
 • En fælles digital platform, der gør det nemt tilgængeligt at få overblik over forskellige tilbud/muligheder inden for høreområdet, og som hjælper til navigation for borgere såvel som fagprofessionelle. Det undersøges, om det er muligt at tage udgangspunkt i en eksisterende digital platform.
 • Igangsættelse af en prøvehandling om tinnituspatienter i et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Horsens Kommune med henblik på at afprøve, om det er muligt at opnå hurtigere og bedre behandlingsforløb.


Sundhedsstyregruppen besluttede desuden, at der nedsættes en midlertidig koordineringsgruppe for tværsektorielt samarbejde på høreområdet for en toårig periode, der kan arbejde videre med de tre tværsektorielle løsningsforslag. Efter den toårige periode tages der stilling til, om der er behov for forlængelse af gruppens arbejde.


Koordineringsgruppens opdrag bliver at:

 • færdiggøre det påbegyndte arbejde med opdatering af snitfladekataloget på høreområdet herunder vurdere og beskrive økonomiske konsekvenser ved eventuelle opgaveændringer. Når snitfladekataloget har været i høring i kommuner og region og er godkendt i Sundhedsstyregruppen, skal koordineringsgruppen bidrage til at implementere kataloget.
 • omsætte og implementere to øvrige tværsektorielle løsningsforslag fremsat af ’Arbejdsgruppe for tværsektorielle løsningsforslag på høreområdet’.
 • bidrage til overordnet samordning/koordinering af det tværsektorielle samarbejde på høreområdet i Midtjylland.


Koordineringsgruppen har ikke mandat til at træffe beslutninger om tiltag eller økonomi på høreområdet, men kan komme med anbefalinger til Sundhedsstyregruppen.


I forhold til forslag 1 vil Patientinddragelsesudvalget senere i 2022 få mulighed for at give bemærkninger til forslag til et opdateret snitfladekatalog. Patientinddragelsesudvalget vil desuden på et senere møde få en status på arbejdet med løsningsforslag 2 og 3.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

9. Udpegning af patient- og pårørenderepræsentant til styregruppen for LUP

Administrationen indstiller,

at der udpeges en ny patient- og pårørenderepræsentant til styregruppen for LUP.

Sagsfremstilling

Patientinddragelsesudvalget har mulighed for at udpege en ny patient- og pårørenderepræsentant til styregruppen for LUP.


Det vil være en fordel, at repræsentanten har haft kontakt og dermed erfaring med det somatiske område på hospitalerne - og desuden har tid og lyst til at deltage i Styregruppen for LUP. Arbejdet i Styregruppen for LUP er ulønnet, men transportudgiften dækkes af Sekretariatet for LUP (billigste rejseform).


Hvad er LUP?

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner.


LUP består af fire delundersøgelser som dækker forskellige områder på hospitalerne: LUP Somatik, LUP Psykiatri, LUP Fødende og LUP Akutmodtagelse.


Knap 300.000 patienter får i LUP hvert år mulighed for at give deres feedback på en indlæggelse eller et ambulant besøg til den afdeling, de har været på.


Formålet med LUP er at:

 • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
 • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
 • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.


Undersøgelsen giver landets hospitaler og afdelinger muligheder for at få systematisk feedback fra deres patienter, som bl.a. anvendes til at udvikle kvaliteten i deres ydelser, og måden de kommunikerer på.


Styregruppen for LUP består af Temagruppen for Kvalitet under Danske Regioner, hvor der sidder repræsentanter fra landets fem regioner og Danske Regioner. Derudover sidder der en
repræsentant fra Sundheds- og Ældreministeriet, Statens Serum Institut, patient- og pårørenderepræsentanter fra psykiatri og somatik, samt repræsentanter fra DEFACTUM og Center for Patientinddragelse (CPI). Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, er formand for styregruppen.


Styregruppen tager beslutninger om væsentlige faglige forhold omkring undersøgelsen samt modtager løbende status på forløbet af undersøgelsen.


Møder

Sekretariatet for LUP (CPI/RH og DEFACTUM/RM) indkalder til møder i Styregruppen for LUP. Der afholdes årligt cirka fem møder. Fire af de fem møder er virtuelle (ofte en times varighed) og et årligt fysisk møde (ca. 1½ times varighed - enten hos Danske Regioner eller hos en af regionerne). Dagsordener fremsendes senest en uge før mødet afholdes. Referater sendes til godkendelse i styregruppen, inden de gøres tilgængelige på www.patientoplevelser.dk/lup og www.psykiatriundersogelser.dk.


Møderne for resten af 2022 ligger den 21. april, 26. august (fysisk møde i Vejle), 28. september og 25. november.


Der skal bruges tid på mødeforberedelse (anslås cirka en time til hvert møde). Desuden holder sekretariatet for LUP formøde med patient- og pårørenderepræsentanterne i ca. 45 min., som ligger lige op til styregruppemødet. Patient- og pårørenderepræsentanten tilbydes ved videomøder at deltage i mødet sammen med de øvrige deltagere fra Region Midtjylland.


Når den nye patient- og pårørenderepræsentant starter vil sekretariatet for LUP kontakte vedkommende med henblik på at orientere om arbejdet i styregruppen.

Beslutning

Udvalget udpegede Birgit Jonassen som ny patient- og pårørenderepræsentant til styregruppen for LUP.


Carl Aksel Kragh
Sørensen blev valgt som stedfortræder.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

10. Udpegning af repræsentant til workshop 'Medicin tæt på'

Administrationen indstiller,

at der udpeges en repræsentant til at deltage i workshoppen.

Sagsfremstilling

Mange patientgrupper i Danmark bruger tid og sparsomme kræfter på at hente vederlagsfri medicin på landets hospitaler. Flere aktører arbejder derfor på at gøre det mere fleksibelt for patienter at få deres medicin.


Som led i arbejdet for at mindske unødvendig behandling og undersøgelser, samt bruge ressourcer, hvor de kommer patienter til gavn, har 'Vælg Klogt' nu taget initiativ til at lave en anbefaling på området.


'Vælg Klogt' peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienter, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn. 'Vælg Klogt' udvikler anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre, og peger på løsninger til at skabe de nødvendige forandringer.


'Vælg Klogt' inviterer en repræsentant fra patientinddragelsesudvalget til at være med til at formulere en ny Vælg Klogt-anbefaling om afhentning af vederlagsfri medicin.


Workshoppen afholdes digitalt 3. maj 2022 kl. 15.15 til 17.15.


Invitation er vedlagt som bilag.

Beslutning

Udvalget udpegede Trine Frøstrup som repræsentant til at deltage i workshoppen om "Medicin tæt på".

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-75-21

11. Eventuelt

Beslutning

Intet til punktet.

Tilbage til toppen