Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Patientinddragelsesudvalget
den 23. maj 2019 kl. 13:00
i Psykiatrien Aarhus Universitetshospital, Indgang K, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, Aarhus N

Alle medlemmer var mødt.


Sagnr.: 1-31-72-279-18

1. Input til regionens sundheds- og hospitalsplan

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter input til regionens sundheds- og hospitalsplan, som skrives til referat med henblik på tilbagemelding til regionen.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 at udarbejde en ny sundheds- og hospitalsplan for regionen.

 

En sundheds- og hospitalsplan er en strategi, der udstikker retning og spor for udviklingen af det midtjyske sundhedsvæsen og er retningsgivende for muligheder og håndtering af udfordringer. Samtidig er det et konkret dokument over organiseringen af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland, fordelingen af akuthospitaler og specialer samt hospitalernes profiler.

 

Det er en central sigtelinje i planen, at alle borgere i regionen skal modtage samme høje kvalitet i såvel akut som planlagt behandling. Sundheds- og hospitalsplanen tager udgangspunkt i regionsrådets sigtelinjer.

 

Regionsrådet besluttede den 27. marts 2019, at sundheds- og hospitalsplanen udarbejdes ud fra en politisk ramme med syv overskrifter (vedhæftet), der tager afsæt i overstående.

 

Regionens sundheds- og hospitalsplan forventes endeligt godkendt i februar 2020.

 

Proces for inddragelse

Processen for udarbejdelsen af sundheds- og hospitalsplanen følger en model, hvor der med udgangspunkt i den politiske ramme lægges op til, at synspunkter og input fra borgere, sundhedspersonale og samarbejdsfora inddrages.

 

Inddragelsesprocessen sker fra april-juni 2019.

 

For at sikre en god og rettidig inddragelse af borgernes synspunkter er der holdt fem borgermøder i perioden 25. marts til 23. april. Møderne har været holdt i henholdsvis Rønde, Brabrand, Holstebro, Horsens og Silkeborg, hvoraf møderne i Horsens og Silkeborg har været for særligt inviterede, mens de resterende møder har været åbne for alle. Der har blandt andet været deltagelse fra medlemmer af patientinddragelsesudvalget.

 

Inddragelse af regionens samarbejdsfora herunder patientinddragelsesudvalget sker via de sædvanelige mødestrukturer.

 

Input til regionens sundheds- og hospitalsplan

Patientinddragelsesudvalget opfordres på baggrund af overstående til at give input til regionens kommende sundheds- og hospitalsplan.

 

Overordnet ønskes der en drøftelse af, hvilke retninger udvalget ser for udvikling af det midtjyske sundhedsvæsen i de kommende 5-10 år.

 

På mødet præsenteres den politiske ramme for sundheds- og hospitalsplanen og eksempler på spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for drøftelse af input til planen.

 

Af hensyn til muligheden for at komme i dybden, opfordres patientinddragelsesudvalget til at udvælge 2-3 af emnerne i den politiske rammesætning, som det vil tage op til særlig drøftelse.


AC-fuldmægtig Stine Madsen fra Sundhedsplanlægning deltager i behandlingen af dagsordenspunktet.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget drøftede input til regionens sundheds- og hospitalsplan.

 

Patientinddragelsesudvalget bemærkede bl.a.:

 • at det kan være svært at skelne planerne fra hinanden.
 • at det umiddelbart er svært at se de ældre i planen.
 • manglende overlap i overskrifter i praksisplanen og sundheds- og hospitalsplanen.
 • at PIU gerne vil se delaftalerne, inden de vedtages.
 • at risici bør noteres tydeligt på journalen på 1. side ved indlæggelser.
 • at der bør sikre bedre overgange mellem hospital og kommune i forbindelse med hjemsendelse.
 • at det er vigtigt med information og introduktion i forbindelse med digitalisering og telemedicin for at skabe tryghed blandt de ældre og psykiatriske patienter.

 

Stine Madsen fra Sundhedsplanlægning deltog i punktet og noterede Patientinddragelsesudvalgets bemærkninger.

 

Patientinddragelsesudvalget var inviteret til at deltage i de fem borgermøder, som blev afholdt i forbindelse med udarbejdelse af sundheds- og hospitalsplanen. Formanden deltog i borgermødet vedrørende ældre og sundhed i Horsens.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-17

2. Input til den videre udmøntning af samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner

Administrationen indstiller,

at patientinddragelsesudvalget kommer med input til den videre udmøntning af samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner, på baggrund af de godkendte anbefalinger for en samarbejdsaftale.

Sagsfremstilling

Praksisplanudvalget har igangsat et arbejde med henblik på at kunne aftale rammerne for samarbejdet mellem almen praksis, hospitaler og de kommunale akutfunktioner i de 19 midtjyske kommuner.

 

En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet en række anbefalinger og herunder forslag til definitioner og arbejdsgange, som kan indgå i en aftale om rammer for samarbejdet om borgere i kommunale akutfunktioner.   

 

Praksisplanudvalget godkendte på møde den 6. marts 2019 anbefalingerne, som der nu arbejdes videre med at omsætte.

 

Første skridt bliver, at repræsentanter fra PLO-Midtjylland, kommunerne og Region Midtjylland udarbejder et forslag til samarbejdsaftale, og herunder forhandler en honoreringsaftale med almen praksis. Honoreringsaftalen tilrettelægges som en forsøgsordning.

 

Som en del af samarbejdsaftalen fastlægges det lægefaglige patient- og behandlingsansvar. Praktiserende læger er patientansvarlige for borgere, der er henvist til en akutfunktion af lægen selv, dennes stedfortræder eller en vagtlæge. Hospitalslæger er patientansvarlige for indlagte borgere og borgere henvist til en akutfunktion af hospitalet, indtil hospitalsbehandling er slut, og patienten er afsluttet fra akutfunktionen.

 

Om anbefalingerne

Anbefalingerne retter sig mod, hvordan den lægefaglige forankring af indsatserne i de kommunale akutfunktioner kan styrkes. Fokus er særligt på tydelighed om placeringen af det lægefaglige patient- og behandlingsansvar, samt hvordan samspillet mellem kommunale akutfunktioner og praktiserende læger kan fremme sammenhæng og kvalitet i de borgerforløb, der involverer en kommunal akutfunktion.

 

Anbefalinger er:

 

 1. At der indgås en lokalaftale, der opstiller klare rammer for arbejdsdeling og arbejdsgange i borgerforløb, der involverer en kommunal akutfunktion.

 

 1. Vilkårene for lægefaglig forankring i forhold til akutfunktionerne er forskellige, alt efter om der er tale om dagtid (kl. 8-16) eller vagttid (kl. 16-8). Det anbefales, at problemstillingen udredes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, PLO-Midtjylland og regionens kommuner.

 

 1. At Region Midtjylland, kommuner og almen praksis sammen udreder mulighederne for en mere ensartet kvalitet og praksis i forhold til at tage akutte, venøse blodprøver via en akutfunktion med henblik på at finde fælles løsninger på området.

 

 1. At alle kommuner tilstræber med tiden at have et akutteam for at styrke indsatsen i patientens hjem.

 

 1. At der indgås en rammeaftale om sundhedsfaglig rådgivning til personale i kommunale akutfunktioner.

 

 1. At problemstilling med manglende mulighed for at opbevare medicin og væsker i akutfunktionerne rejses nationalt.

 

Patientinddragelsesudvalgets input vil indgå i behandlingen af den videre udmøntning, som finder sted den 27. maj 2019 på mødet i Praksisplanudvalget.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget kom med input til den videre udmøntning af samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner på baggrund af de godkendte anbefalinger for en samarbejdsaftale.

 

Patientinddragelsesudvalget bemærker:

 

 • at det er et godt oplæg, men at der er stor forskel i akutberedskaberne
 • at fire kommuner ikke har et akutberedskab
 • at blodprøvetagningen ikke fungerer optimalt i alle kommuner, idet nogle patienter oplever at blive sendt til blodprøvetagning på sygehusene, da der er ventelister til blodprøvetagningsklinikkerne
 • at det skal være tydeligt hvem, som har ansvaret efter udskrivning.
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

3. Tid til debat

Administrationen indstiller,

at patientinddragelsesudvalget har tid til debat.

Sagsfremstilling

Formand Lillian Andersen vil orientere om:

 • Konferencen Pårørende på tværs af sektorer den 14. marts 2019 (5 min)
 • Borgermøder i Region Midtjylland og deltagelse fra patientinddragelsesudvalget 2019 (5 min)
 • Human first og Rehabiliteringsprojekt Lanceringsevent den 2. maj 2019 (5 min)

 

Andet 

 • Fællesmøde for patientinddragelsesudvalgene i Danmark den 4. oktober 2019 (5 min)
 • Sundhedsaftale
 • Praksisplan

Beslutning

Der blev orienteret om:

 

 • Konferencen 'Pårørende på tværs af sektorer' den 14. marts 2019.
  Patientinddragelsesudvalget drøftede medicingennemgang, herunder anvendelse af farmaceuter.

 

 • Human First og Rehabiliteringsprojekt Lanceringsevent den 2. maj 2019.
  Patientinddragelsesudvalget deltog på seminaret, hvor fokus var 'patienten i centrum. Patientinddragelsesudvalget bemærkede, at det er vigtigt, at de pårørende inddrages, og at forskning implementeres.

 

 • Fællesmøde for patientinddragelsesudvalgene i Danmark den 4. oktober 2019.

 

 • Følgegruppe vedrørende Aktiv Patientstøtte.

 

 • Pårørendegrupper på Djursland.

 

Patientinddragelsesudvalget ønsker svar på følgende fra Region Midtjylland:

1) Er der generelt ventelister på blodprøvetagning?

 

1a) Hvor kan patienterne henvende sig, hvis de ikke kan nå at få taget blodprøver et bestemt sted, fordi der ikke er ledige tider?

 

2) Hvilke steder kan de særlige blodprøver tages, f.eks. Met Hæmoglobin?

 

Siden sidst

 • Patientinddragelsesudvalget har afgivet høringssvar vedrørende KOL-aftalen.
 • Patientinddragelsesudvalget ønsker at blive inddraget, når Sundhedsstyregruppen får nye idéer.
 • Patientinddragelsesudvalget vil gerne se delaftalerne i Sundhedsaftalen mv., inden klyngerne inddrages, og inden aftalerne vedtages.
 • Patientinddragelsesudvalgets medlemmer oplever, at de bliver hørt, når de deltager i konferencer.

Sundhedsaftale
Efter ønske fra K.B. Nielsen medtages følgende vedrørende sundhedsaftalen i referatet.
Inden dagens møde i Patientinddragelsesudvalget havde medlem K.B Nielsen den 19. maj 2019 på mail fremsendt følgende bemærkninger til Patientinddragelsesudvalget vedrørende Sundhedsaftalen.

"Jeg kan ikke se, at vi har sat aftryk i Sundhedsaftalen, måske noget med videndeling klyngerne imellem samt IT/DATA? Vi var på forhånd klar over, at Sundhedsaftalen er baseret på, at der løbende kommer nye samarbejdsaftaler. Har vi så mulighed for at følge med, når disse aftaler bliver sat i gang? Sundhedsstyregruppen er nøglen til alle processer?"

 

Udvalgssekretæren viderebragte bemærkningerne til administrationen ved Sundhedsplanlægning, som den 22. maj 2019 kvitterede med følgende svar:

 

"Som del af tilblivelsen af Sundhedsaftalen 2019-2023 deltog Patientinddragelsesudvalget i juni 2018 i en kick-off konference med politikere fra regions- og byråd samt PLO-Midtjylland og i fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget i september 2018.

 

Sundhedskoordinationsudvalget har den 30. april 2019 behandlet alle de indkomne høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023. Det gav anledning til enkelte justeringer i aftalen, mens andre input peger ind i det fremadrettede arbejde og vil indgå som baggrund for  udmøntningsarbejdet.

 

Patientinddragelsesudvalget høringssvar har medvirket til, at der er lavet følgende præciseringer:

 

 • At den fælles forpligtelse i de prioriterede indsatser tydeliggøres i indsatsområdet 'Sammen om ældre borgere' under akutområdet

 

 • At forsøg med fælles ledelse og økonomi tilføjes afsnittet om bærende principper under 'At bryde med vanetænkning'

 

 • At inddragelse af relevante parter i udmøntning af sundhedsaftalen i samarbejdsaftaler tilføjes under afsnittet 'Implementering og opfølgning'.

 

Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som gennem fælles visioner, prioriterede indsatsområder og målsætninger samt bærende principper for samarbejdet skal fastsætte en fælles politisk retning for den midtjyske region. Selve udmøntningen af den fælles retning til konkrete initiativer og aftaler udvikler vi løbende i perioden.

De mange konkrete input, der indgår som baggrund for udmøntningsarbejdet er bl.a.:

 • opmærksomhed på økonomi og gennemsigtighed
 • opmærksomhed på inddragelse af relevante parter i den videre udmøntning af Sundhedsaftalen i konkrete samarbejdsaftaler
 • konkrete input til udmøntning af de prioriterede indsatsområder om forebyggelse, ældre og den nære psykiatri
 • forslag til mulige kommende indsatsområder: rehabilitering, alkohol, fysisk aktivitet, kost, medicin/polyfarmaci, ensomhed, KOL, diabetes, muskelskeletsygdomme
 • løbende opmærksomhed på behovet for tydelighed om, hvem der har initiativpligten, så borgeren ikke kommer i klemme.

 

Patientinddragelsesudvalgets høringssvar har også bidraget til dette.

 

Endelig bestræber vi os på løbende at fremlægge igangværende sager på Patientinddragelsesudvalgets møder med henblik på input til patientvinkler, som vi skal være særligt opmærksomme på. Vi bestræber os ligeledes på, at Patientinddragelsesudvalget får samarbejdsaftaler til kort skriftlig kommentering, inden de forelægges Sundhedskoordinationsudvalget. Det vil oftest være skriftligt og kan være med relativ kort frist."

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-81-18-17

4. TEMA - Psykiatrien og den nye visitation i psykiatrien

Sagsfremstilling

På mødet vil der være en temadrøftelse om psykiatri.

 

Kl. 15 vil direktør Tina Ebler og ledende overlæge Farahna Harees give en rundvisning og orientere om Psykiatrien, herunder den nye visitation i psykiatrien.

Beslutning

Direktør for Social og Psykiatri Tina Ebler og ledende overlæge Fahrana Harees deltog i punktet.

 

Tina Ebler holdt oplæg om Psykiatri og Social og fortalte bl.a. om organisering, målbillede, vision, fokusområder, udflytningen fra Risskov til Skejby i efteråret 2018 mv.
Plancher vedlægges referatet.

  

På nuværende tidspunkt er psykiatrien særligt optaget af: inddragelse af patienter og pårørende, forebyggelse af tvang, rekruttering og fastholdelse, samarbejde med somatikken, samarbejde med kommuner, almen praksis, politiet, faglig udvikling mv.

 

Generelt har psykiatrien fået meget bedre faciliteter til patienterne. Placeringen af ambulatorier og kontorer på en anden etage end patienterne giver lidt udfordringer. Psykiatrien oplever, at de anvender mindre tvang efter udflytningen. Psykiatrien er med udflytningen til Skejby kommet tættere på somatikken, hvilket gør samarbejdet med de somatiske afdelinger lettere.

 

Den fælles akutmodtagelse og indgang for psykiatrien og somatikken blev drøftet.

 

Patientinddragelsesudvalget fik en rundvisning i nogle af de nye lokaler.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-72-570-17

5. Høring af ny praksisplan for fysioterapi

Administrationen indstiller,

at patientinddragelsesudvalget drøfter høringsudkast til ny praksisplan for fysioterapi med henblik på at afgive høringssvar.

Sagsfremstilling

I forlængelse af de nye overenskomster for fysioterapi i praksissektoren er der udarbejdet et forslag til en ny praksisplan for fysioterapi i den midtjyske region. Forslaget sendes nu til administrativ høring i kommunerne frem til den 1. september 2019.

 

Praksisplanen er en fælles plan mellem region og kommuner, og forslaget til ny praksisplan er udarbejdet i en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Midtjylland, fysioterapeuter i regionen og kommunerne.

Forslaget fortsætter linjen fra den nuværende praksisplan. Det betyder blandt andet, at det fastholdes, at der ikke må ske kapacitetsudvideler på området, og at udgifterne skal nærme sig landsgennemsnittet. Udvalg for nære sundhedstilbud har behandlet forslaget og bakker op om linjen i forslaget til ny praksisplan.

  

Den endelige praksisplan sendes i løbet af september til kommuner og region med henblik på godkendelse i perioden oktober - november 2019.

 

I forslaget til praksisplan lægges der op til, at region og kommuner sætter særligt fokus på:

 

 • At sikre en effektiv fysioterapi af høj kvalitet
 • At der ikke sker en udvidelse af kapaciteten
 • At udgifter pr. patient bringes ned på niveau med landsgennemsnittet
 • At styrke dialogen på tværs af sektorer 

 

Forslaget til praksisplan indeholder i forlængelse heraf en række tiltag i forhold til økonomi, kapacitet, kvalitetsudvikling og samarbejde.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget drøftede høringsudkast til ny praksisplan for fysioterapi med henblik på at afgive høringssvar.

 

Det blev aftalt, at formanden udarbejder et udkast til høringssvar, som rundsendes til udvalget til kommentering, inden fremsendelse af endeligt høringssvar.

Tilbage til toppen