Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Sundhedsbrugerrådet
den 7. december 2017 kl. 14:00
i Regionshuset Viborg, mødelokale F1, stuen, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Der var afbud fra Lene Jørgensen, Lis Jacobsen, Lars Spliid og Liselotte W. Andersen.


Sagnr.: 1-01-72-35-14

1. Julefrokost (14.00-14.45)

Sagsfremstilling

Da der er tale om sidste møde i perioden, og sidste møde inden jul, indledes mødet med en julefrokost. Køkkenet i regionshuset vil servere julesmørrebrød med efterfølgende kaffe og the.

Beslutning

Intet til punktet.

 

Lene Jørgensen, Lis Jacobsen, Lars Spliid og Liselote W. Andersen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-14

2. Gensidige orienteringer (14.45-15.00)

Sagsfremstilling

Sundhedsbrugerrådet giver gensidige orienteringer.

Beslutning

Alice Brask orienterede om, at en praktiserende læge i Grenå har fået legat for sit arbejde med den palliative indsats. Alice Brask fortalte om, at der har været afholdt møde for kandidater til regionsrådsvalget på sundhedshuset i Grenå og Randers.

 

Endvidere orienterede Alice Brask om, at Museum Overtaci har fået tilbudt plads på Journalisthøjskolen i Aarhus.

 

Formand, Birgit Hagen, orienterede om sin deltagelse i fyraftensmøder på hospitaler om patientens perspektiv. Det har været givende både for personale og patienter.

 

Birgit Hagen orienterede om deltagelse i møde i København om en ny ordning for patienter med dårlige sociale kompetencer, som i en periode efter hospitalsophold får tilbud om at mødes med en patientstøtte sygeplejerske på sundhedscentret. En ordning, som er i gang i Region Sjælland og er ved at blive etableret i Region Midtjylland.

 

Birgit Hagen fortalte om deltagelse i Tænke Tank/Ekspertgruppe om brugerinddragelse, som har været meget givende. Ekspertgruppen lancerede sit manifest om brugerinddragelse i Landstingssalen i København.

 

Birgit Hagen har holdt tale ved rejsegilde i Gødstrup og har deltaget i konference om det brugerinddragende hospital med deltagelse af daværende Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde. Derudover har hun været rundt og holde oplæg for VBIS og Defactum i regionen. Der har hun oplevet, at sundhedsbrugerrådet har fået stor ros for rådets arbejde.

 

Birgit Hagen rundede af med at fortælle om det arbejde, som brugerpanelet på DNV Gødstrup har ydet i forbindelse af etableringen af det nye hospital. Herunder om vigtigheden af de borgermøder, som der har været afholdt med stort fremmøde.

 

Generelt pointerede formanden vigtigheden, at man som brugerråd gør sig synlig og udbreder kendskabet til rådets arbejde i regionen.

 

Regionssekretariatet orienterede om, at administrationen er i gang med at skrive et nyt kommissorium for patientinddragelsesudvalget, som skal godkendes på regionsrådsmødet den 31. januar 2018. Endvidere udarbejdes der en kommunikationsplan for udvalget, således kendskabet til patientinddragelsesudvalget arbejde udbredes i regionen. I forbindelse med udpegningsprocessen vil administrationen opfodre de indstillingsberettigede organisationer til at tage hensyn til, at der er en balance mellem kandidater , som repræsentere somatik og psykiatri, samt en balance i forhold til kandidaternes alder.

 

Regionsrådet skal den 31. januar 2018 godkende kommissorium for patientinddragelsesudvalget samt for kontaktfora i regionen. Der er i udarbejdelse af kommissorium lagt vægt på, at udvalget og fora kommer til at spille godt sammen. I marts vil regionsrådet blive orienteret om udpegningen af medlemmerne af patientinddragelsesudvalget, således udvalget kan konstituere sig i april.

 

Næstformand Jens Erik Madsen bemærkede, at det er vigtigt, at stedfortræderne bliver inddraget bedre i det nye sundhedsbrugerråd.

 

Lillian Andersen bemærkede, at medlemmerne i patientinddragelsesudvalget skal huske at involvere stedfortræderne løbende, så de føler sig inddraget og forpligtet som medlemmer.

 

Birgit Hagen foreslog, at man kunne indkalde stedfortræderne til et møde i udvalget.

 

Lene Jørgensen, Lis Jacobsen, Lars Spliid og Liselotte W. Andersen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-14

3. Tema: Status på psykiatriområdet (15.00-16.00)

Sagsfremstilling

Gry Brun Jensen, AC-Fuldmægtig i Sundhedsplanlægning, vil indlede til en temadrøftelse om psykiatriområdet.

 

Hun vil blandt andet komme ind på:

  • Status for og perspektiver i Psykiatriplanen 2017 og årsplanen for 2018.
  • Økonomien på psykiatriområdet - herunder orientering om ekstra midler i budgettet for 2018 og initiativer i 2018-2019, der er aftalt mellem regionsrådets partier i den netop indgåede konstitueringsaftale.
  • Arbejdet med nedbringelse af tvang.

 

Til baggrund for temadrøftelsen vedlægges psykiatriplanen 2017.

Beslutning

Gry Brun Jensen fra Sundhedsplanlægning orienterede om årsplanen for 2018 for psykiatriplanen, som består af indsatser, som blev fastlagt på et seminar i oktober 2017.

 

Ralph Jørgensen bemærkede, at 40 % af tvang foregår på hospitalerne i somatikken, og at data på området desværre ofte er misvisende. Alligevel er det ofte psykiatrien, der bliver slået ned på i pressen, når der er fokus på tvang. Sundhedsbrugerrådet drøftede, om stigningen af anvendelse af tvang kan skyldes, at der i dag er flere ældre med demens?

 

Der arbejdes på at give bedre uddannelse til personalet på hospitalerne i somatikken omkring anvendelse af tvang, således tvang anvendes korrekt og kun når nødvendigt. Endvidere er der fokus på, at der er kvalificeret personale tilstede, som kan håndtere psykiatriske patienter i somatikken.

 

Udviklingen af anvendelse af tvang i regionerne viser, at stigningen er størst i Region Midtjylland, og der er tale om en meget lille gruppe patienter, som udgør stigningen. Det undersøges derfor, hvad denne stigning skyldes. Sundhedsbrugerrådet drøftede, at nedbringelse af anvendelse af tvang ofte kræver en holdningsændring blandt personalet, så de ikke fremtvinger tvang i situationer, hvor der kunne have være brugt andre tiltag. Det handler meget om, hvordan man som personale møder et andet menneske.

 

Det blev aftalt, at referatet fra et fællesmøde mellem regionen, psykiatrien og socialudvalget og Aarhus Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg.

 

Lene Jørgensen, Lis Jacobsen, Lars Spliid og Liselotte W. Andersen.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-01-72-35-14

4. Det kommende brugerinddragende arbejde i regionen (16.00-17.00)

Resume

Sundhedsbrugerrådet skal drøfte, hvordan der overdrages viden til det kommende patientinddragelsesudvalg for perioden 2018-2021.

Administrationen indstiller,

at overdragelse af viden til det kommende patientinddragelsesudvalg drøftes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et foreløbigt udkast til en overdragelsesrapport. Det foreslås, at der laves et samlet overdragelsesdokument for Sundhedsbrugerrådet og patientinddragelsesudvalget. På sit møde umiddelbart før sundhedsbrugerrådets møde, har patientinddragelsesudvalget også haft lejlighed til at behandle udkastet til overdragelsesrapport.

 

Administrationen foreslår desuden, at rådet drøfter ændringer til udkastet til overdragelsesdokumentet, og at formandskabet bemyndiges til at godkende det endelige papir, når aftalte ændringer er indarbejdet.

Beslutning

Sundhedsbrugerrådet udtrykte stor beklagelse over, at administrationen har valgt at indstille, at rådet skal nedlægges. Rådet udtrykte bekymring for, om færre medlemmer vil betyde et mindre repræsentativt udvalg for brugere og pårørende. Endvidere at det bliver svært for patientinddragelsesudvalget at opnå det store kendskab, som sundhedsbrugerrådet har haft i kraft af sin historik.

 

Sundhedsbrugerrådet roste overdragelsesrapporten, som kommer godt omkring arbejdet i rådet. Det er vigtigt, at sundhedsbrugerrådets deltagelse i aktiviteter og møder rundt om i regionen bliver fremhævet i rapporten.

 

Det blev aftalt, at formandskabet godkender den endelige rapport på vegne af rådet.

 

Sundhedsbrugerrådet drøftede gode råd til overdragelse og havde følgende input

 

Det er vigtigt for de nye medlemmer af patientinddragelsesudvalget, at de bliver oplyst om, hvor de kan finde tidligere dagsordener og referater fra patientinddragelsesudvalget og sundhedsbrugerrådet.

                                                                                     

Det er vigtigt, at Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget fortsætter med at være gode til at sende opfølgning på seminarer, konferencer og høringer, således at patientinddragelsesudvalget kan få en fornemmelse af, hvilke input fra udvalget, der arbejdes videre med politisk.

 

De kommende medlemmer af patientinddragelsesudvalget skal huske at informere baglandet om, hvad udvalget laver for at synliggøre arbejdet samt at holde en tæt kontakt til regionsrådspolitikerne.

 

Der skal sættes tid af til at klæde patientinddragelsesudvalget godt på til udvalgets arbejde på det konstituerende møde.

 

Det ville være ønskeligt, hvis regionsrådsformanden kunne komme og hilse på udvalget på det første møde. Endvidere bør der arrangeres møder med formændene for relevante stående udvalg.

 

Man kan sætte tid af på det første møde til introduktion til det nye udvalg – klæde på møde.

 

Udvalget vil anbefale de nye medlemmer at deltage i regionsrådsmøderne.

 

Det er vigtigt, at punktet tid til debat fastholdes i det nye udvalg, således medlemmerne kan gå tilbage til baglandet med informationer.

 

Sundhedsbrugerrådet pointerede slutteligt, at det er vigtigt, at de opgaver som hidtil har været løst af sundhedsbrugerrådet, fremover bliver løst i patientinddragelsesudvalget. Endvidere at kommissoriet for patientinddragelsesudvalget skal indrettes og udformes derefter.

 

Formanden takkede for et givende samarbejde i sundhedsbrugerrådet og det nuværende patientinddragelsesudvalg. Derudover bemærkede Birgit Hagen, at der bør være et bedre samarbejde blandt patientinddragelsesudvalgene i regionerne, så arbejdet bliver mere ensartet fremover.

 

Lene Jørgensen, Lis Jacobsen, Lars Spliid og Liselotte W. Andersen var forhindrede i at deltage i sagens behandling.

Tilbage til toppen