Du skal have besked, når regionen indhenter data om dig, også når det sker som en del af en behandling.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Oftest har du selv afgivet oplysningerne, men oplysningerne kan også være indsamlet fra andre (tredjeparter) eller via offentligt tilgængelige kilder, fx:

 • din læge,
 • pårørende,
 • andre hospitaler, hvor du har været i behandling,
 • offentlige myndigheder, fx kommune, hjemmeplejen m.v.
 • offentlige registre, fx CPR registret, FMK (Fælles Medicinkort) og Landspatientregistret.

Hvad bruges personoplysningerne til?

De indsamlede personoplysninger bruges som led i din behandling som patient på et af Region Midtjyllands hospitaler.

Overføres personlysningerne til andre?

Dine personoplysninger kan overføres til andre, hvis loven tillader det, eller hvis du beder om det. Personoplysninger kan fx overføres til:

 • andre sundhedspersoner, der deltager i din behandling,
 • din læge i forbindelse med udskrivelse,
 • privathospital,
 • andre offentlige hospitaler, hvis du vælger at komme på et andet offentligt hospital (frit sygehusvalg),
 • kvalitetsarbejde,
 • forskning,
 • offentlige myndigheder.

Det kan også være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til andre, hvis du giver dit samtykke til det. Det kan fx være til:

 • forskning,
 • kvalitetsarbejde,
 • kommuner i forbindelse med kommunal rehabilitering,
 • forsikringsforhold.

Hvilke typer personoplysninger behandles?

Region Midtjylland behandler alle kategorier af personoplysninger under forudsætning af, at behandlingen er saglig, nødvendig og relevant, fx:

 • helbredsoplysninger,
 • navn, adresse, e-mail,
 • CPR-nr.,
 • Civilstand,
 • sociale problemer,
 • racemæssig eller etnisk baggrund,
 • seksuelle forhold
 • strafbare forhold og
 • genetiske og biometriske data. 

Kan regionen undlade at informere mig?

Region Midtjylland kan i visse tilfælde undlade at underrette dig, hvis:

 • du allerede har fået den information, som Region Midtjylland er forpligtet til at give,
 • en underretning er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.
 • regionen er lovgivningsmæssig forpligtet til at overføre oplysninger til andre, og dine rettigheder bliver varetaget på anden måde, fx ved at modtageren har oplysningspligt over for dig,
 • dine interesser i at modtage informationen må antages at vige for afgørende private eller offentlige interesser.

Eksempel:

 • I forbindelse med behandlingen af en patient A bliver en psykiater B – gennem samtaler – bekendt med oplysninger, herunder fortrolige og følsomme oplysninger, om A’s familie. B nedskriver nogle af oplysningerne om A’s familiemedlemmer i A’s journal, da B skønner, at oplysningerne har betydning for B’s behandling af A. Psykiateren B kan i denne situation undlade at oplyse A’s familiemedlemmer om, at B behandler oplysninger om disse. Dette skyldes, at B er underlagt en lovbestemt tavshedspligt i sit virke som læge, og at det er afgørende for B’s overholdelse af denne tavshedspligt, at B ikke skal underrette familiemedlemmerne om sin behandling af A. I dette tilfælde må familiemedlemmers interesse i at få kendskab til ovenstående vige for lægens tavshedspligt i sin behandling af A.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har ret til:

 • at få indsigt i de personoplysninger, som Region Midtjylland behandler om dig,
 • at få rettet urigtige oplysninger om dig selv,
 • i visse tilfælde af få begrænset vores behandling af oplysninger om dig,
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine oplysninger,

Se mere under Dine rettigheder.

Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Midtjylland ikke behandler dine oplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du bør altid først tage kontakt til Region Midtjylland, hvis du mener regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Du kan læse mere om muligheden for at klage på Datatilsynets hjemmeside.