Hvor stammer personoplysningerne fra?

Oftest har du selv afgivet oplysningerne, men oplysningerne kan også være indsamlet fra andre (tredjeparter) eller fra offentligt tilgængelige kilder, fx:

 • en sundhedsperson, som du har haft kontakt til,
 • SKAT,
 • offentlige myndigheder, fx kommuner, Patienterstatningen, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre regioner, 
 • Udbetaling Danmark,
 • faglige interesseorganisationer, 
 • lægevagten i Region Midtjylland, eller
 • andre steder, fx forsikringsselskaber og fagforeninger.

Hvilke typer oplysninger behandles?

Region Midtjylland behandler alle kategorier af personoplysninger under forudsætning af, at behandlingen er saglig, nødvendig og relevant, fx:

 • helbredsoplysninger,
 • navn, adresse, e-mail,
 • CPR-nr.,
 • Civilstand,
 • sociale problemer,
 • racemæssig eller etnisk,
 • pensionsforhold, 
 • oplysninger om bopælsregistrering,
 • fagforeningsmæssige forhold og
 • seksuelle forhold.

Hvad bruges personoplysningerne til?

De indsamlede personoplysninger anvendes som led i din kontakt med Region Midtjylland.

Overføres personlysningerne til andre?

Dine personoplysninger kan overføres til andre, hvis loven tillader det, eller hvis du giver samtykke til det. Personoplysninger kan fx overføres til:

 • andre sundhedspersoner, som du fx har klaget over,
 • offentlige eller private hospitaler,
 • behandlingssteder, fx hvis du søger om befordringsgodtgørelse,
 • offentlige myndigheder, fx kommuner, Datatilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed,
 • andre modtagere, fx forsikringsselskaber, tolkebureauer og advokater.

Kan regionen undlade at informere mig?

Region Midtjylland kan i visse tilfælde undlade at underrette dig, hvis:

 • du allerede har fået den information, som Region Midtjylland er forpligtet til at give,
 • en underretning er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.
 • regionen er lovgivningsmæssig forpligtet til at overføre oplysninger til andre, og dine rettigheder bliver varetaget på anden måde, fx ved at modtageren har oplysningspligt over for dig,
 • dine interesser i at modtage informationen må antages at vige for afgørende private eller offentlige interesser.

Eksempel:

I forbindelse med behandlingen af en patient A bliver en psykiater B – gennem samtaler – bekendt med oplysninger, herunder fortrolige og følsomme oplysninger, om A’s familie. B nedskriver nogle af oplysningerne om A’s familiemedlemmer i A’s journal, da B skønner, at oplysningerne har betydning for B’s behandling af A. Psykiateren B kan i denne situation undlade at oplyse A’s familiemedlemmer om, at B behandler oplysninger om disse. Dette skyldes, at B er underlagt en lovbestemt tavshedspligt i sit virke som læge, og at det er afgørende for B’s overholdelse af denne tavshedspligt, at B ikke skal underrette familiemedlemmerne om sin behandling af A. I dette tilfælde må familiemedlemmers interesse i at få kendskab til ovenstående vige for lægens tavshedspligt i sin behandling af A.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har ret til:

 • at få indsigt i de personoplysninger, som Region Midtjylland behandler om dig,
 • at få rettet urigtige oplysninger om dig selv,
 • i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig,
 • i visse tilfælde af få begrænset vores behandling af oplysninger om dig,
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine oplysninger.
 • i visse tilfælde har du ret til, at der ikke træffes automatiske afgørelser om dig. 

Se mere under Dine rettigheder.

Dine klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du mener Region Midtjylland ikke behandler dine oplysninger korrekt i forhold til databeskyttelseslovgivningen.

Du bør altid først tage kontakt til Region Midtjylland, hvis du mener regionen udsætter dig for en behandling af oplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Du kan læse mere om muligheden for at klage på Datatilsynets hjemmeside.