Forretningsudvalget i Region Midtjylland behandlede tirsdag den 3.februar 2009 Regeringens udmelding vedrørende fordeling af midler fra Kvalitetsfonden.


Forretningsudvalget i Region Midtjylland behandlede tirsdag den 3.februar 2009 Regeringens udmelding vedrørende fordeling af midler fra Kvalitetsfonden.

Forretningsudvalget anbefaler nedenstående beslutningsforslag som Regionsrådets videre arbejdsgrundlag omkring hospitalsinvesteringer i Region Midtjylland:

Det videre arbejdsgrundlag i forlængelse af regeringens udmelding vedrørende fordeling af midler fra Kvalitetsfonden

Regeringen anerkender Region Midtjyllands akutforlig, som betyder, at der skal være fælles akutmodtagelser på fem hospitaler i regionen. I regeringens tilbagemelding til Region Midtjylland er der anført akuthospitaler i Århus, Viborg, Horsens, Randers og Herning.

Regionsrådet finder, at der er behov for en afklaring og drøftelse med regeringen vedrørende Det rådgivende udvalgs forudsætninger omkring patientgrundlag, arealstandarder m.v.

Det Nye Universitetshospital i Århus
De foreløbige beregninger viser, at det ikke er muligt indenfor den afsatte anlægsramme at gennemføre projektet i den nuværende form med de hidtidige forudsætninger. Planlægningen fortsætter som forudsat af Regionsrådet. I den helhedsplan, som Regionsrådet senere vil få forelagt, vil regionens planforudsætninger blive vurderet i forhold til de forudsætninger, som regeringen har i sit foreløbige tilsagn. Det noteres i den forbindelse, at regeringens ”foreløbige tilsagn afgives med de forudsætninger og anbefalinger i forhold til et senere, endeligt tilsagn, som fremgår af ekspertpanelets indstilling.”

Nyt hospital i Vest
Regeringen tager udgangspunkt i Det rådgivende udvalgs anbefaling om, at det nye hospital i Vestjylland formentlig kan etableres ved en tilbygning til Regionshospitalet Herning – dette står i modsætning til Regionsrådets beslutning om at bygge et nyt hospital. Regionsrådet har allerede besluttet at få udarbejdet en analyse af rationalerne ved nybyggeri kontra udbygning af Regionshospitalet Herning.

Analysen skal foretages i samarbejde med Herning kommune og med anvendelse af eksterne rådgivere.

Kommissoriet for undersøgelsen er at opstille et sammenlignings-grundlag for nyt byggeri i Gødstrup og udbygning af Regions-hospitalet Herning. Undersøgelsen skal belyse lokalplan-forudsætninger, økonomi i de to byggeprojekter, tidsmæssige aspekter, gevinster ved de to byggerier i form af overvejelser om blandt andet effektiviseringsmuligheder, arbejdsmiljøforhold og patientforhold, herunder tilgængelighed samt forhold for de indlagte patienter. Undersøgelsen søges afsluttet medio 2009. Rapporten forelægges Regionsrådet.

Regionshospitalet Viborg
Planlægningen af ombygning og udbygning fortsætter som forudsat af Regionsrådet. Der foretages en nærmere beskrivelse og analyse af hvilke konsekvenser, det vil have at tilpasse projektet til regeringens forudsætninger. Det noteres i den forbindelse, at regeringens ”foreløbige tilsagn afgives med de forudsætninger og anbefalinger i forhold til et senere, endeligt tilsagn, som fremgår af ekspertpanelets indstilling.”

Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens
De to hospitaler er en del af den akutte grundstruktur i Region Midtjylland. Det er afgørende for hospitalerne og regionens akutte varetagelse, at der kan etableres fælles akutte modtagelser på de to hospitaler. Planlægningsarbejdet omkring etableringen af disse fortsætter med henblik på at opnå et tilsagn fra regeringen. Allerede nu er de to hospitaler under massivt pres som følge af omlægningerne på det akutte område. Der skal derfor meget snart ske bygningsmæssige forbedringer. Regionsrådet vil derfor få forelagt ajourførte anlægsplaner for de to hospitaler.

Psykiatrien
Der er behov for større integration mellem psykiatrien og somatikken, og der skal skabes de nødvendige fysiske rammer for dette arbejde. For så vidt angår flytningen af psykiatrien fra Risskov til Det Nye Universitetshospital i Århus, fortsætter planlægningen med henblik på at få dannet det nødvendige grundlag for de videre beslutninger.

Herudover konstaterer Regionsrådet:

  • At en udbygning af Regionshospitalet Herning ikke er indeholdt i Akutforliget i Region Midtjylland
  • At erstatningen af de to nuværende hospitaler i Herning og Holstebro i Akutforliget forudsætter et nyt ambitiøst og attraktivt hospital opført mellem Herning og Holstebro
  • At der foreligger en ny situation, såfremt det planlagte hospital ikke kan realiseres
  • At finansieringen af et nyt hospital i Vest jf. Regionsrådets Akutforligs tekst om et ambitiøst og attraktivt hospital skal kunne præstere en fornuftig tilbagebetalingstid i form af opnåede rationaliseringsgevinster via bedre logistik, bedre arbejdsgange, ny teknologi, tilgængelighed, kvalitet m.v.
  • At det præhospitale område udvikles i hele regionen jf. Akutforliget

Anna Marie Touborg tog forbehold.

Flere oplysninger
1. næstformand for regionsrådet, Johannes Flensted-Jensen (S), 8728 5000 / 2084 0352 / jfj@rr.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.