Der kommer en del statslige investeringer til infrastrukturen i den midtjyske region. Det blev klart, da forligspartierne i går indgik en ny trafikaftale for 2009-2020.Der kommer en del statslige investeringer til infrastrukturen i den midtjyske region. Det blev klart, da forligspartierne i går indgik en ny trafikaftale for 2009-2020.

I regeringens oprindelige forslag til trafikplan fra december 2008 var der ikke umiddelbart mange penge til den midtjyske region, men i de sidste dages forhandlinger mellem forligspartierne lykkedes det at få flere penge til regionen.

- I en stor region som Region Midtjylland er der naturligvis mange ønsker til investeringer i infrastrukturen, men for et par år siden gik de 19 kommuner og Region Midtjylland sammen og blev enige om fem anbefalinger, som vi sendte til Infrastrukturkommissionen og til Folketinget, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S), Region Midtjylland.

Ønskerne fra de 19 kommuner og Region Midtjylland omfattede en udvidelse af motorvejen mellem Kolding og Randers til 6 spor, en opgradering af rute 26 mellem Viborg og Århus, en motorvej mellem Herning og Holstebro, en fast Kattegatforbindelse og en letbane i Århus-området.

I trafikaftalen er der afsat en pulje på 2 mia. kr. til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og Ring 3 korridoren i hovedstadsområdet. Af denne pulje er der forlods afsat 500 mio. kr. til 1. etape af letbanen i Århus.

- Det er glædeligt, at der foreløbig er afsat 500 mio. kr. til 1. etape af letbanen i Århus, men det er vigtigt at følge op med udbygning af flere etaper til omegnskommunerne. De aftalte undersøgelser af opgraderinger af rute 26 Århus-Viborg og rute 18 Herning-Holstebro er også et skridt på vejen, understreger Favrskovs borgmester Anders G. Christensen (V), som er formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland.

Udvidelse af motorvej E45 skal derimod afvente en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland. Kattegatforbindelsen er ikke nævnt direkte i trafikaftalen, hvor der dog er afsat midler til at analysere de langsigtede kapacitetsbehov for trafikken mellem Øst- og Vestdanmark.

- Trafikaftalen er et godt afsæt for udvikling af infrastrukturen her i regionen. Vores opgave er nu at arbejde for, at diverse forundersøgelser ikke bliver en sovepude, men også følges op af beslutninger i Folketinget. Selv om en fast Kattegatforbindelse ikke er nævnt direkte i aftalen, er det min opfattelse, at der i aftalen findes puljemidler til en grundig undersøgelse af en sådan forbindelse. Med en fast Kattegatforbindelse vil timemodellen også gælde for Århus-København, siger Bent Hansen.

De 19 kommuner og Region Midtjylland havde også peget på fem allerede besluttede projekter, som det hastede med at få gennemført: Færdiggørelse af motorvejen mellem Århus og Herning ved Silkeborg, færdiggørelse af motorvejen mellem Herning og Vejle, motorvejshængsel ved Randers, tunnel under Marselis Boulevard i Århus og modernisering af de eksisterende hovedjernbanestrækninger.

- Det glæder mig at se, at disse allerede besluttede projekter er med i trafikaftalen. Det er positivt, at der er afsat betydelige midler til jernbanen, men jeg havde gerne set timemodellen på strækningen mellem Århus og Odense realiseret inden 2020, siger Anders G. Christensen.

Kontakt
Anders G. Christensen: 8964 8001 / 2022 9806, borgmester@favrskov.dk
Bent Hansen: 8728 5010 / 4031 3707, bent.hansen@rr.rm.dk