”Lighed i sundhed”, ”grænsebrydning i sundhedsvæsenet” og ”medarbejderne den vigtigste ressource”. Sådan lyder tre af i alt seks pejlemærker for sundhed. Pejlemærkerne indgår i Region Midtjyllands Sundhedsplan, som nu bliver sendt i høring”Lighed i sundhed”, ”grænsebrydning i sundhedsvæsenet” og 
”medarbejderne den vigtigste ressource”. Sådan lyder tre af i alt seks pejlemærker for sundhed. Pejlemærkerne indgår i Region Midtjyllands Sundhedsplan, som nu bliver sendt i høring


Mens det er lovbestemt, at regionsrådet skal vedtage en sundhedsplan, er det ikke lovbestemt, at planen skal i høring. Men Region Midtjyllands plan rækker også videre end lovens krav ved netop at formulere de seks pejlemærker.

Dermed indebærer planen en prioritering af sundhedsindsatsen, som regionsrådet meget gerne vil høre borgernes og fagfolks mening om, inden de vedtager den endelige plan.

- Pejlemærkerne viser nogle af de steder, hvor vi prøver grænserne lidt af, siger formand for sund

 
 Johannes
Flensted-Jensen (S)

hedsplanudvalget, Johannes Flensted-Jensen (S).

Samtidig understreger han, at pejlemærkerne ikke er udtryk for, at hjerter, kræft, akutte sygdomme og alt det andet, som sundhedsvæsenet beskæftiger sig med, er uden for politikernes interesse.

De pejlemærker, der bliver vedtaget i den endelige plan, vil få reel betydning for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Blandt andet vil områderne indgå i de kommende sundhedsaftaler.

For hvert pejlemærke indgår det desuden, at regionsrådet skal lægge en strategi for det videre arbejde. I strategien indgår der konkrete forslag til handlinger.

- Eksempelvis kan en strategi for lighed i sundhed indebære, at de gode erfaringer, der er på mor-barn området i Randers, skal udbredes til hele regionen, siger Johannes Flensted-Jensen.

Ud over de seks pejlemærker består sundhedsplanen af en overordnet beskrivelse af regionens sundhedsvæsen og de planer der ligger for de forskellige områder.

Fakta og baggrund
De seks pejlemærker i sundhedsplanen er:
• Patientforløb – den enkeltes møde med sundhedsvæsenet
Om arbejdet med sammenhængende patientforløb inden for hospitalet og på tværs af sektorerne

• Grænsebrydning i sundhedsvæsenet
Om brud med fasttømrede normer. Eksempelvis at meget behandling med fordel kan flyttes fra hospitalet til hjemmet, om øget ambulant behandling og brug af alternativ behandling

• Sundhedsfremme og forebyggelse
Dette emne var der stor opbakning til fra borgertopmødet. Fokus er på at øge levetid og livskvalitet gennem forebyggende indsatser, blandt andet bedre brug af medicin og hjælp til en sundere livsstil for den enkelte

• Lighed i sundhed
En fokuseret indsats på at øge ligheden i sundhed, så alle uanset social status har samme mulighed for et langt liv uden sygdom. En indsats for lighed i sundhed kan betyde, at borgere og patienter skal behandles forskelligt

• Medarbejderne – den vigtigste ressource
Indsatsen skal sikre kompetente medarbejdere i tilstrækkeligt omfang – også i fremtiden. Det skal ske ved at udvikle og fastholde medarbejderne og fastholde spændende arbejdsopgaver, som kan tiltrække nye medarbejdere. I tråd med anbefalinger fra borgertopmødet skal regionen rekruttere udenlandsk arbejdskraft og uddanne ufaglært arbejdskraft, så de kan løfte flere opgaver

• Sammenhæng mellem psykiatri og somatik
Om at der fremover skal være et tættere samarbejde mellem det somatiske og det psykiatriske sundhedsvæsen. Det skal blandt andet ske ved et bedre fokus på somatiske patienters psykiske problemer og psykiatriske patienters somatiske lidelser. Et væsentligt skridt i den retning er taget med de fælles akutmodtagelser

• Det er lovbestemt, at regionen i hver valgperiode skal udarbejde en sundhedsplan, der giver en samlet beskrivelse af regionernes sundhedsvæsen, og de planer der er på området

• Region Midtjyllands sundhedsplan er i høring frem til den 16. april kl. 12. Efter planen vedtages den endeligt den 20. maj

Se udkastet til sundhedsplanen på www.sundhedsplan.rm.dk. Her står også, hvordan du kan aflevere høringssvar til planen.

• Sundhedsplanen er desuden til debat på debatsiden Sund Fremtid på www.sundfremtid.rm.dk

Flere oplysninger