Det er fint, at Region Midtjylland i sin sundhedsplan nævner lighed i sundhed som et pejlemærke. Men ord alene gør det ikke. Eksempelvis må hospitalerne blive bedre til at tilpasse udskrivningen til den enkelte patients behov, mener Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland.

På deres møde torsdag aften drøftede Sundhedsbrugerrådet et høringssvar til Region Midtjyllands sundhedsplan, og her var der blandt andet fokus på problemerne med ulighed i sundhed.

- Hvis regionen vil gøre noget ved det problem, må den gøre mere end at skrive fine ord i en plan, siger Sundhedsbrugerrådets næstformand, John Dybdal.

Han refererer til en interview-undersøgelse, der blandt andet viser, at patienter med en kronisk sygdom let kan føle sig forladte, hvis de bliver udskrevet fra hospitalet uden en klar plan for det videre forløb.

Interviewundersøgelsen viser også, at mennesker med en kronisk sygdom har brug for at få råd og vejledning på et meget individuelt plan, der tager hensyn til deres særlige situation, hvis de skal have gavn af hjælpen. Og det gælder i højere grad, jo lavere uddannelse og jo færre sociale ressourcer patienterne har.

- Derfor mener vi, at regionsrådet burde blive mere konkrete og målrettede i deres indsats for større lighed i sundhed. Eksempelvis ved at patienterne får en individuelt tilpasset plan for det videre forløb, når de bliver udskrevet fra hospitalet. En plan der også tager hensyn til patientens dagligdag, siger John Dybdal.

Han tilføjer, at den individuelle tilgang selvfølgelig ikke kun skal ske i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet. Den skal også gå igen i regionens og kommunernes øvrige tilbud. Men netop ved udskrivelse fra hospitalet har regionen et stort ansvar, og patienterne risikerer at føle sig tabt af systemet, hvis ikke der fra starten bliver taget hånd om det videre forløb.


Fakta og baggrund

  • De store sociale forskelle i danskernes sundhed fremgår af flere undersøgelser. Eksempelvis af Region Midtjyllands egen sundhedsprofil: Hvordan har du det? fra 2006. Uligheden i sundhed viser sig blandt andet ved at folks sundhed og levetid stiger i takt med uddannelsens længde.

  • Sundhedsbrugerrådets høringssvar til Region Midtjyllands Sundhedsplan er vedhæftet mailen

  • Region Midtjyllands sundhedsplan, der netop har været i høring, kan læses på www.sundhedsplan.rm.dk


Flere oplysninger
Næstformand for Sundhedsbrugerrådet John Dybdal (Århus)  8737 0797 / 2371 6713 / johndybdal@mail.dk

Deltager i Sundhedsbrugerrådets arbejdsgruppe om høringssvaret Birgit Hagen (Aulum) 9747 2678 / 4063 6041 / birgit@hagen.ac

Sundhedsbrugerrådets hjemmeside: http://www.rm.dk/sundhed/sundhedsbrugerråd


Sundhedsbrugerrådet er brugernes stemme i den politiske beslutningsproces. Rådet behandler principielle sager på sundhedsområdet og i behandlingspsykiatrien, fremlægger ideer og forslag til et bedre sundhedsvæsen i Region Midtjylland, skaber debat om sundhed i bred forstand, men behandler IKKE enkeltsager og spørgsmål om enkeltpersoner. Udtalelser og høringssvar fra Sundhedsbrugerrådet er en del af regionsrådets beslutningsproces.