Region Midtjyllands regnskabsresultat for 2008 blev en anelse bedre en forventet. Sundhedsområdet har f.eks. formået at bremse udgifterne og præsenterer et resultat, der er 178 mio. kroner bedre end forudset.
Region Midtjyllands regnskabsresultat for 2008 blev en anelse bedre en forventet. Sundhedsområdet har f.eks. formået at bremse udgifterne og præsenterer et resultat, der er 178 mio. kroner bedre end forudset.

Forretningsudvalget i Region Midtjylland behandlede tirsdag den 12. maj årsberetningen og regnskabsresultatet for 2008 og indstiller til regionsrådet, at medlemmerne vedtager regnskabet, som det ligger.

Resultatet ser lidt bedre ud, end prognoserne viste for godt et år siden, og årsberetningen for 2008 giver et indblik i den omfattende aktivitet, der har været i regionen. F.eks. er der er i 2008 gennemført et betydeligt planlægningsarbejde blandt andet omkring regionens fremtidige sygehusstruktur, inklusiv psykiatrien, investeringsbehov i forhold til den nye struktur, præhospitale indsats, en regional udviklingsplan og en råstofplan.

Regionernes regnskab inddeles i 3 adskilte finansielle kredsløb:

• Sundhedsområdet,
• Regional Udvikling,
• Socialområdet.

Sundhedsområdet
På sundhedsområdet er der udgifter for 399 mio. kr. mere end det beløb, Region Midtjylland har fået til rådighed via den årlige økonomiaftale med regeringen. Et lille lyspunkt er, at beløbet er 178 mio. kr. bedre end forventet i slutningen af 2008.

Resultatet skal ses i lyset af, at regionsrådet i 2008 gennemførte besparelser på op til 225 mio. kr. I år skal der spares yderligere 300 mio. kr.

Den økonomiske ubalance i 2008 skyldes væsentligst to forhold:

For det første er der en skævhed i reglerne for, hvordan statens penge fordeles mellem regionerne via bloktilskuddene. Skævheden betyder, at Region Midtjylland ikke har fået dækning for det aktivitets- og serviceniveau, som regionen overtog fra de tidligere amter.

For det andet giver økonomiaftalerne med regeringen ikke fuld dækning for stærkt stigende udgifter til ny dyr medicin og nye behandlinger, primær sundhed (udgifter til blandt andet praktiserende læger og speciallæger/-klinikker) samt privathospitaler.

Med ovenstående økonomiske forudsætninger i bloktilskudsfordelingen vil Region Midtjylland årligt mangle mindst 300-400 mio. kr. for at få budgetterne til at hænge sammen.

Regional Udvikling
Årsresultatet for Regional Udvikling viser et overskud på cirka 38 mio. kr. Sammenholdt med et overskud fra 2007 på 118 mio. kr. er der et akkumuleret overskud på 156 mio. kr. Årsagen er primært, at der er tale om tidsforskydninger i udmøntningen af midler til erhvervsudvikling.

Socialområdet
Socialområdet viser et mindre overskud på 21 mio. kr. i 2008. Overskuddet skyldes, at der generelt har været en meget høj kommunal efterspørgsel efter regionens tilbud.

Fakta
Se nøgletallene i Region Midtjyllands 2009-budget

Regionen får penge til sine aktiviteter gennem bidrag fra staten og kommunerne. En del af bidragene er faste, mens andre bidrag er afhængige af regionens aktivitet på området. Det vil for eksempel sige, at en kommune udover det årlige faste bidrag betaler et vist beløb, hver gang en af kommunens borgere skal opereres på hospitalet.

Sundhedsområdet, psykiatriområdet og regional udvikling har hver sin økonomi. Det vil sige, at der ikke kan flyttes penge fra eksempelvis regional udvikling til sundhed eller fra sundhed til social- og handicapområdet.

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 40 31 37 07
Vicedirektør, Koncernøkonomi, Per Grønbech, tlf. 8728 5400 / 5136 7051

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.