På Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har behandlersygeplejersker i skadestuen i flere år haft lov til at henvise en lang række patienter til røntgenundersøgelse. Det har nedsat ventetiden for patienterne, som er glade for og trygge ved ordningen, hvis effekt nu også dokumenteres videnskabeligt.
På Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder har behandlersygeplejersker i skadestuen i flere år haft lov til at henvise en lang række patienter til røntgenundersøgelse. Det har nedsat ventetiden for patienterne, som er glade for og trygge ved ordningen, hvis effekt nu også dokumenteres videnskabeligt.

En ny videnskabelig undersøgelse viser, at der er tid at spare for patienter og personale i skadestuen, når sygeplejersker har lov at sende patienter til røntgenundersøgelse. Samtidig viser undersøgelsen, at sygeplejerskerne ikke sender patienter unødigt til røntgen, og at patienterne oplever et hurtigere behandlingsforløb i trygge rammer. Undersøgelsen, der er den første af sin art i Danmark, er baseret på indsamlet statistisk materiale og patientspørgeskemaer i skadestuen på Regionshospitalet i Horsens. Bag projektet står sygeplejerske, cand.scient.san. Gitte Boier og overlæge Jens Ole Storm.

Mere end en halvering af ventetiden
Undersøgelsen viser, at ventetiden fra en patient ankom til skadestuen til der var bestilt en røntgenundersøgelse blev mere end halveret fra 35 min. til 14. min. i 75% af tilfældene, når en sygeplejerske måtte henvise til røntgen. Ligeledes blev ventetiden fra patienten ankom til vedkommende var tilbage fra røntgen i 75 % tilfælde reduceret fra 90 min. til 66 min. ved sygeplejerskehenvist røntgen.

Desuden viser undersøgelsen, at der ved de sygeplejerskehenviste røntgenundersøgelser blev fundet flere positive røntgenfund; det vil sige brud på knogler. Endeligt konkluderer undersøgelsen også, at der ikke sendes flere patienter unødigt til røntgen af sygeplejersker end af læger, samt at patienterne ytrede tilfredshed med ordningen.

Undersøgelsens fremgangsmåde
Det indsamlede materiale til undersøgelsen er baseret på statistisk indsamlede data i et registreringsskema indsamlet af både sygeplejersker og læger fra to patientgrupper samt patientspørgeskemaundersøgelser. Der var to grupper, den såkaldte interventionsgruppe – de som blev henvist til røntgen af sygeplejersker, og en kontrolgruppe, som på traditionel vis fik ordineret røntgen af læger. Første gruppe bestod af 58 patienter og anden af 48 patienter ved randomisering, således at patienter i lige uger blev henvist af sygeplejersker og i ulige af læger.

Patienttyperne som kunne henvises af sygeplejersker havde alle mindre skader fx brud på ankel, underarmen, håndled m.m., hvorimod læger altid blev konsulteret ved større brud fx forvoldt ved færdselsuheld, fald over 6 meter m.m.
Undersøgelsen påviser, at de to patientgrupper er sammenlignelige i forhold til faktorer som alder på patient, tidspunkt for ankomst af patient og køn, m.m.

Behandlersygeplejersker
Kun uddannede behandlersygeplejersker, som har gennemgået en behandleruddannelse, der kvalificerer dem til selvstændigt at behandle mindre skader, har lov til at henvise til røntgen. Desuden er behandlersygeplejerskerne blevet undervist af en ortopædkirurgisk overlæge samt en radiologisk overlæge inden de blev kvalificerede til røntgenhenvisning. Det påhviler lægerne at analysere røntgenbillederne og iværksætte efterfølgende behandling. Sygeplejerskerne udtrykker stor tilfredshed med at kunne henvise til røntgen for en stor del af patienterne og dermed være med til at nedsætte ventetiden væsentligt. Desuden øger det sygeplejerskernes arbejdsglæde at kunne tage større ansvar. Således er både sygeplejersker, læger og patienter glade for ordningen, der sparer tid og i sidste ende ressourcer.

Mere information
Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 79 27 44 01
Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath, tlf. 79 27 44 03
Cand. scient.san. Gitte Boier, tlf. 79 27 45 20
Overlæge Jens Ole Storm, tlf. 79 27 41 97

Se mere om undersøgelsen i Ugeskrift for Læger her.
Hospitalets hjemmeside: www.regionshospitalet-horsens.dk