Det regionale kontaktforum på handicapområdet i Region Midtjylland udtrykker i et åbent brev til Socialministeren bekymring for, om hjerneskadede børn får tilstrækkelig hjælp.


Til socialminister Karen Ellemann Jensen
Til pressen

Bistanden til kommunikationshæmmede, herunder særligt hjerneskadede børn

Det regionale kontaktforum på handicapområdet i Region Midtjylland har på et møde diskuteret udviklingen på kommunikationsområdet med udgangspunkt i bl.a. orientering om Tale og Høre Instituttets udvikling, Krevi-rapporten ”Samarbejde på formel – en analyse af de sociale rammeaftaler”, og Bogason-rapporten ”Strukturreformen og kommunikationscentrene”.

En del af udviklingen er, at Tale og Høre Instituttets læseklasse har stået vakant i ½ år og udelukkende har 1 barn indskrevet i 3 måneder. Herudover har instituttet lukket rehabiliteringstilbud til børn med erhvervet hjerneskade grundet manglende tilslutning fra kommunerne. I den østlige del af landet står børn på venteliste til et
tilsvarende tilbud. For 2010 må forventes/frygtes yderligere nedskæring, når rammeaftaler er på plads.

Der findes i Region Midtjylland ikke noget samlet overblik over, hvad kommunerne har iværksat – eller ikke iværksat – for disse brugergrupper. Vi frygter, at en del kommuner ikke råder over den relevante sagkundskab til at løfte opgaverne. Og vi er bevidste om, at ikke alle mennesker med nyopstået handicap får meldt sig ind i en brugerorganisation, som kan tale deres sag.

Det regionale kontaktforum på handicapområdet udtrykker den største bekymring for, at de mest specialiserede indsatser vil blive udtyndet/affolket, og at der ikke vil blive ny-rekrutteret folk til specialinstitutionerne, fordi rammeaftalesystemet ikke gør det muligt for institutionerne at langtidsplanlægge.

Det regionale kontaktforum på handicapområdet udtrykker den største bekymring for, at eksempelvis hjerneskadede børn ikke hurtigt nok efter skaden får nødvendig kognitiv og høre- og synsmæssig træning med forsinket eller manglende udvikling til følge.

Vi appellerer derfor til, at ministeren snarest tager initiativ til kortlægning af området, herunder eventuelt undersøgelse af, hvor mange børn og voksne, der udskrives fra hospital med diagnoser, som tilsiger indsats inden for disse specialer samt hvor mange af dem, der modtager henholdsvis ikke modtager relevant indsats.

Kopi af dette brev er sendt til Danske Handicaporganisationer og til regionernes kontaktfora på handicapområdet.

Med venlig hilsen

Birgit Hagen Gigtforeningen
Peter K. Nielsen Landsforeningen Autisme
Kitt Boels LEV
Ole Matthesen Høreforeningen
Knud Kristensen De9
Viggo Jonasen Hjerneskadeforeningen
Louis Rolander Regionsrådet
Anna Marie Touborg Regionsrådet
Alice Espeholt Regionsrådet

For nærmere uddybning kan følgende kontaktes:
Anne Marie Touborg, tlf. 9786 3003 / 5121 3330 / 
Anna.marie.touborg@rr.rm.dk
Viggo Jonasen, tlf. 6171 2219 / viggo.jonasen@get2net.dk