Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Gunhild Husum (uden for partierne) indgik 15. september forlig om Region Midtjyllands budget i 2010.

- Der er tale om et meget stramt budget. Region Midtjylland har en høj produktivitet, og vi har sidste år gennemført en stor besparelse på 475 mio. kr., som hospitalerne arbejder hårdt for at føre ud i livet. Så der er ingen lette løsninger, men vi tager fat om problemerne og har fundet en vej, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Budgettet fordeler 25 mia. kr. og rummer en vækst på 388 mio. kr. fra 2009 – 2010. Væksten går til flere behandlinger, herunder på friklinikker i Grenaa og i Ringkøbing, til udgifter til praktiserende læger, medicin på hospitaler, flere senge på intensiv-området og til mammografi-screening.

Men behandlingsmulighederne på sundhedsområdet er større, end budgettet kan rumme – bl.a. når det gælder ny dyr medicin og nye behandlingsformer, udgifter til praktiserende læger og til behandling på privatklinikker. Derfor kan der på sundhedsområdet forudses en økonomisk ubalance på 375 mio. kr. i 2010.

For at tage højde for det, er forligspartierne enige om at gennemføre konkrete besparelser på 100 mio. kr., flytte driftsanskaffelser for 115 mio. kr. fra drift til anlæg samt reservere en spareramme på 160 mio. kr.. Hvor besparelserne på 160 mio. kr. vil ske og den præcise størrelse af dem, er der endnu ikke taget stilling til. Det sker først i det nye år, når regeringen har fremsat lovforslag om ændringer i de kriterier, som bloktilskuddet fra staten tildeles efter. Her har Region Midtjylland en forventning om at blive tildelt 200 mio. kr.

De konkrete besparelser på 100 mio. kr. udmøntes bl.a. ved at spare 25 mio. kr. på sygesikringsmedicin. Her er der et samarbejde i gang med de praktiserende læger om at sikre, at de i højere grad ordinerer den medicin, der giver den størst mulige effekt og færrest bivirkninger, men til den lavest mulige pris.

Region Midtjylland vil herudover spare 50 mio. kr. ved i højere grad at behandle borgere selv i stedet for i andre regioner. Og sidst, men ikke mindst, vil regionsrådet finde besparelser på 25 mio. kr. ved i højere grad at bruge egne friklinikker og sende de undersøgelser og behandlinger, der foretages på privatklinikker, i udbud.

- Budgettet er strammet, så det knager i fugerne. Det gør vores medarbejdere opmærksom på. Det samme gør vores sundhedsbrugerråd. Men med forliget har vi en køreplan frem til januar, hvor regeringen spiller ud vedrørende den fremtidige fordeling af bloktilskuddene mellem regionerne, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Ambulancer og akutbiler

Den akutte hjælp er højt prioriteret i budgetforliget. I 2009 og 2010 har regionsrådet valgt at tilføre i alt 94 mio. kr. Pengene dækker øgede udgifter til ambulancer og flere akutbiler. Forligspartierne er samtidig enige om - de meget stramme økonomiske rammer til trods – at søge finansiering af en akutbil i Horsens og en døgndækkende bil i Randers, når den økonomiske situation gør det muligt.

Lille psykiatri-løft

På psykiatriområdet ærgrer forligspartierne sig over, at øget behov for psykiatriske ydelser stadigvæk må finansieres via midlertidige puljer – de såkaldte satspuljer. For at imødekomme det store behov, der er for at kunne behandle flere børn og unge under 19 år, ønsker forligspartierne at oprette en friklinik. Her kan allerede ansat personale aflønnes for at gøre en ekstra indsats i deres fritid. Hertil er der afsat 3 mio. kr. Desuden vil forligspartierne i højere grad udbyde behandlinger til private klinikker og privatpraktiserende speciallæger.

Samtidig skal der inden for det eksisterende budget i psykiatrien oprettes en omstillingspulje på 12 mio. kr. Her er 3 mio. kr. øremærket initiativer, der giver et bedre arbejdsmiljø i psykiatrien. Puljen skal i øvrigt gå til at kunne behandle flere børn og unge samt give mulighed for flere ambulante behandlinger af psykisk syge voksne.

Startskud til nye hospitaler

På anlægssiden betyder budgetforliget, at de projekter, som allerede er aftalt, fortsætter som planlagt. Det frie beløb i 2010 lyder på 491 mio. kr., og det fordeles med 100 mio. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus og Regionshospitalet Viborg, 35 mio. kr. til Regionshospitalet Horsens, 25 mio. kr. til Regionshospitalet Randers, 20 mio. kr. til Regionshospitalet Vest, og 10 mio. kr. til Regionshospitalet Silkeborg. I Randers, Horsens og Vestjylland er pengene blandt andet øremærket opbygningen af nye fælles akutmodtagelser. I Silkeborg skal de bruges på det nye Center of Excellence, der skal forbedre behandlingen af medicinske patienter. Beløbet til Center of Excellence følges op med 20 mio. kr. i 2011.

Andre anlægsposter lyder på 260 mio. kr. til medicoteknisk udstyr og it-investeringer, 20 mio. kr. til sundhedshuse og etablering af lægehuse i tyndt befolkede områder. Desuden bruges anlægsbudgettet til vedligeholdelse, retspsykiatri og el-besparende projekter.

Lysere tider for Regional Udvikling

På området for regional udvikling ser økonomien mindre stram ud. Her betyder faldende dieselpriser og lavere udvikling i pris- og løn end forventet, at der nu kan føres 46,5 mio. kr. fra kollektiv trafik til erhvervsudvikling, jordforurening, kultur, uddannelse og den regionale udviklingsplan. Disse områder holdt hårdt for i budget 2009, hvor der blev vedtaget en 4-årig omstillings- og spareplan. Forligspartierne er indstillet på at søge tilslutning til en ændret fordeling af tilbageførslerne.

Spareplanen fra budget 2009 gik også ud over de regionale busruter. Her anerkender forligspartierne, at ændringen af rutenettet skaber problemer for de berørte kommune. Derfor er forligspartierne enige om at stille forslag om i videst muligt omfang at udskyde ændringen fra 2010 til sommeren 2011. Der afsættes 5 mio. kr. til projekter, der kan fremme den regionale kollektive trafik.

Administrationen i Region Midtjylland pålægges samme generelle besparelse på 2 pct., som gælder sundhedsområdet. På it-siden vurderer regionsrådet, at der er basis for at øge produktiviteten på 5 pct. hvert år fra 2010 til 2012. 

Det endelige budget for 2010 vedtages i regionsrådet den 23. september 2009.  

Budgetaftalen er vedlagt i pdf-format, 14 sider 

Kontakt

Forligspartiernes gruppeformænd:

Johannes Flensted-Jensen (S): tlf. 2084 0352

Anna Maria Touborg (SF): tlf. 9786 30 03 og 5121 3330

Ulla Fasting (Rad. V.): 2467 8701

Henrik Qvist (Enhedslisten): tlf. 2360 2756

Gunhild Husum (uden for parti): 2464 3806