Nyt nummer af mi(d)t Liv ude nu. Læs om midlertidige politiske udvalg - fra politik til anbefalinger.
"På borgertopmødet om fremtidens sundhedsvæsen og regionens sundhedsvæsen var de folkevalgte klogelig tiltænkt en lyttende rolle som bordformænd... Dagen står lysende klar for mig. Ikke mindst det store engagement i vores sundhedsvæsen og den oprigtige lyst til at være med til at gøre det endnu bedre."

 Regionsrådsformand Bent Hansen (S)


Den bedste politik skabes i dialog med både fagfolk og borgere. Derfor glæder Bent Hansen sig over, at det lykkedes at inddrage borgerne i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Og derfor er Region Midtjyllands midlertidige udvalg, som trækker viden og erfaring fra praktikere og forskere ind, et godt bidrag til at kvalificere de politiske drøftelser og profilere udvalgte temaer. Dette nummer af
mi(d)t Liv sætter fokus på de midlertidige udvalg, som har beskæftiget sig med sundhed og præsenterer en række af deres politiske anbefalinger.

Sociale forskelle i sundhed
Udvalget vedrørende sociale forskelle i sundhed har arbejdet med en række målgrupper, hvor social ulighed især gør sig gældende: etniske minoriteter, gravide, børn og unge, mennesker med kroniske sygdomme, kræftpatienter, sygedagpenge-modtagere og mennesker med psykiske sygdomme.

Udvalget har blandt andet en række anbefalinger, der skal være med til at sikre, at patienter med både fysiske og psykiske sygdomme får de rette tilbud, uanset om de kommer til et somatisk eller et psykiatrisk hospital først. Anbefalingerne kommer på baggrund af data, der viser en øget sygelighed og risiko for underdiagnosticering - og behandling af fysiske sygdomme hos psykiatriske patienter. Læs om de mange andre anbefalinger fra udvalget, der også har taget initiativ til en national konference om sociale forskelle i sundhed den 20. oktober, side 10-13.

Screening til national debat
Hvor mange nationale screeningsprogrammer skal der være i Danmark? Hvornår er det fornuftigt at anvende ressourcer på screening? Hvad med etikken, når fx screening for bryst-kræft skaber unødig frygt? Disse og mange andre problem-stillinger blev drøftet i udvalget vedrørende screening, som på den baggrund anbefaler, at screeningsområdet overvåges på nationalt plan, og at der nedsættes et ekspertråd, der kan følge og vurdere relevansen af de enkelte screeningsprogrammer.
Læs mere om udvalget på side 17-19.

De øvrige udvalg, der sættes fokus på i dette nummer af mi(d)t Liv, har blandt andet arbejdet med kroniske lidelser, Den Danske Kvalitetsmodel, patientforløb for kræftpatienter og "shared care" i psykiatrien.

– Jeg er ikke i tvivl om, at udvalgene har givet vigtige bidrag til det politiske arbejde med at skabe visioner og definere mål for borgerne i regionen, og at denne del af arbejdet vil blive styrket de kommende år, siger regionsdirektør Bo Johansen, som beskriver vilkår og udfordringer for de midlertidige udvalg.
Læs side 4-7.

Hent det nye nummer af mi(d)tLIV

Flere oplysninger
Kirsten Vinther-Jensen, tlf. 8728 4707 / 2223 9490 /
kirsten.vinther-jensen@stab.rm.dk

mi(d)t LIV udgives af Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
www.centerforfolkesundhed.dk