I et nyt udspil afviser Sundhedsstyrelsen stort set Region Midtjyllands ønske om at lade regionsfunktioner være på flere hospitaler i et såkaldt formaliseret samarbejde på det ortopædkirurgiske område.


I et nyt udspil afviser Sundhedsstyrelsen stort set Region Midtjyllands ønske om at lade regionsfunktioner være på flere hospitaler i et såkaldt formaliseret samarbejde på det ortopædkirurgiske område.

Eksempelvis er hverken Regionshospitalet Silkeborg eller Regionshospitalet Randers blevet godkendt til at have en eneste form for specialiseret ortopædkirurgi på det der kaldes regionsniveau.

Metoden med formaliseret samarbejde understøtter Region Midtjyllands struktur med fem akuthospitaler og Center of Excellence. Uden specialiserede funktioner på akuthospitalerne, smuldrer deres faglige grundlag. Derfor er regionsrådsformand Bent Hansen (S) forundret over Sundhedsstyrelsens holdning.

- I vores forslag har vi netop afvejet hensynet til behandling så tæt på borgerne som muligt med princippet om at ”øvelse gør mester”. Og vores lægefaglige rådgivere har været enige med os i, at den afvejning vi har foretaget er fuldt ud fagligt forsvarlig, siger han.

Privat hospital må gerne
Bent Hansens forundring bliver ikke mindre af, at eksempelvis Regionshospitalet Silkeborg oplever at to af deres læger bliver forhindret i at udnytte deres kompetencer på hospitalet. Mens lægerne gerne må foretage præcis samme behandling på et mindre udbygget privathospital.

- Jeg anerkender, at det er et stort arbejde, Sundhedsstyrelsen er i gang med. Og på baggrund af vores erfaringer med planlægningen af de øvrige speciale-områder, ved jeg, at de er gode til at lytte. Så jeg forventer, at styrelsen vil være mere lydhør overfor vores argumenter, hvis vi bare forklarer dem det lidt bedre. Grundlæggende er vi jo enige om, at fagligheden skal i højsædet, og patienterne skal have den bedste behandling, siger Bent Hansen.

Århus mister højt specialiseret opgave
På det højt specialiserede område undrer Bent Hansen sig over, at Sundhedsstyrelsen har valgt at afslå regionens ansøgning om at lade Århus Universitetshospital, Århus Sygehus klare højt specialiserede opgaver inden for håndkirurgien.

Han pointerer, at hospitalets sektor for håndkirurgi har fem speciallæger ansat, hvoraf de fire er fuldt subspecialiseret i håndkirurgi. Afdelingen har desuden en betydelig aktivitet med 700 dagkirurgien om året og 500 indlagte patienter. Afdelingen er desuden forskningsaktiv og driver blandt andet smerteforskning i samarbejdemed Dansk Smerteforskningscenter og Yale Universitetet i USA.

- Nogle gange har jeg lidt svært ved at forstå Sundhedsstyrelsens resonnementer. Håndpatienterne i Århus får jo en højtspecialiseret behandling, siger Bent Hansen.


Fakta
• I et formaliseret samarbejde har én afdeling det overordnede faglige ansvar for en funktion. Inden for samarbejdet kan en anden afdeling på et andet hospital så være tilknyttet og varetage hele eller dele af patientforløbene.


Planlægningen af specialerne opererer med tre niveauer:
• Hovedfunktionsniveau, som er de opgaver stort set alle hospitaler løser. Hovedfunktionsniveau er ikke kendetegnet ved en særlig specialisering.

• Regionsniveau, som er opgaver der kun bliver løst på nogle regionshospitaler. Opgaver på regionsniveau er kendetegnet ved en vis specialisering.
 
• Højt specialiseret nivau, er opgaver der kun bliver løst på 1 – 3 hospitaler i landet. Opgaverne er kendetegnet ved en meget høj specialisering.


Tidsplan:
• Senest 27. august skal Region Midtjylland sende sine kommentarer til Sundhedsstyrelsen vedrørende styrelsens udmelding om ortopædkirurgien.

• Relevante parter så som regionens specialeråd vil blive inddraget i arbejdet med kommentaer til sundhedsstyrelsens udspil.


o Læs mere om specialeplanlægningen på regionens hjemmesideFlere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 8728 5010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Afdelingschef Christian Boel 8728 4430 / 2374 9162 / christian.boel@stab.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer